MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2017

19 lutego
2018

Pomimo, że zima trzyma się mocno a końca sezonu grzewczego nie widać, MPEC rozpoczyna już

PRACE MODERNIZACYJNE WĘZŁÓW CIEPLNYCH

W042 Poniatowskiego 13

Przewidziane do wykonania w bieżącym roku.

W chwili obecnej prowadzone są prace budowlane w pomieszczeniach dwóch węzłów cieplnych, przy ul. Poniatowskiego 13 i Barskiej 10.

Gruntowna modernizacja części technologicznej węzła przy ul. Poniatowskiego, która zostanie zoptymalizowana pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i ograniczenia jego strat, będzie prowadzona w dniach 21-25 maja b.r. Uwolnione zostanie także jedno z pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez urządzenia ciepłownicze.

Modernizacja węzła cieplnego przy ul Barskiej zostanie wykonana w dniach 6-10 sierpnia b.r. Rozdzieleniu ulegnie część technologiczna, dzięki czemu odrębne zasilanie uzyskają budynek przedszkola przy ul. Barskiej 10 oraz budynek mieszkalny przy ul. Barskiej 8, co pozwoli na optymalizację i niezależną regulację parametrów odrębnie dla każdego z ww budynków.

Obydwa modernizowane w bieżącym roku węzły cieplne są już dosyć „wiekowe”. Węzeł przy ul. Barskiej został wybudowany w roku 1997, zaś przy Poniatowskiego jeszcze w roku 1992.

15 lutego
2018

Dzięki uprzejmości Tomasza Zaleszczyka - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, pracownicy Działu Rozwoju i Inwestycji naszej Spółki zyskali możliwość przedstawienia podczas dorocznych zebrań ogółu właścicieli lokali poszczególnych wspólnot mieszkaniowych informacji dotyczących

ZASAD PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI
DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Dział Rozwoju i Inwestycji MPEC

Przedstawiane przez pracowników MPEC informacje dotyczą m.in.
  • możliwości technicznych przyłączenia danej nieruchomości do systemu ciepłowniczego;
  • podziału obowiązków (wykonanie i finansowanie) przy realizacji poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego;
  • orientacyjnych kosztów wykonania instalacji w częściach wspólnych budynku, poszczególnych lokalach, przygotowania pomieszczenia na urządzenia węzła cieplnego, itp.;
  • technicznego, organizacyjnego i dokumentacyjnego przygotowania wspólnoty mieszkaniowej do procesu przyłączenia nieruchomości do systemu ciepłowniczego.

Do 31 marca b.r. pracownicy MPEC będą jeszcze uczestniczyli w dorocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych: Basztowa 8, Basztowa 12, Basztowa 14, Władycze 2, Ratuszowa 7, Śnigurskiego 16-18, Barska 4, Grunwaldzka 6, Grunwaldzka 44A, Smolki 15, Rejtana 6, Słowackiego 43.

Zwracamy się również do zarządców i administratorów nieruchomości, których użytkownicy rozważają możliwość zmiany sposobu ogrzewania na Ciepło Systemowe i w związku z tym chcieliby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i możliwości przyłączenia danej nieruchomości do systemu ciepłowniczego.
Prosimy o kontakt w tej sprawie z panem Sławomirem Płoszajem – Kierownikiem Działu Rozwoju i Inwestycji MPEC - tel. 16 670 42 53 wew. 246 lub tel. mob.: 519 116 391
e-mail: s-ploszaj@mpec.przemysl.pl

Pracownicy naszego przedsiębiorstwa chętnie się z Państwem spotkają i przedstawią informacje na ten temat.

12 lutego
2018

W piątek 9 lutego b.r. Prezes Zarządu Kazimierz Stec i Marek Król reprezentowali pracowników MPEC, podczas

II PRZEMYSKIEJ GALI SZLACHETNEJ PACZKI

II Gala Szlachetnej Paczki

która została zorganizowana w Villi Bolestraszyce, w podziękowaniu dla organizatorów i wolontariuszy, którzy zaangażowali się w realizację wspomnianego projektu.

Prowadzący Galę Katarzyna Prokopowicz i Bartosz Wardęga - lider ostatniej edycji Szlachetnej Paczki w Przemyślu przedstawili kilka najważniejszych informacji dotyczących przebiegu wspomnianej akcji w Przemyślu oraz krótki film z grudniowego finału. Podziękowali również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w akcję „Szlachetna Paczka”. Galę uświetnili swoim występem uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, działający pod opieką Wiesława Semkowa.

Jedną z zaproszonych na Galę firm było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., które pod koniec ubiegłego roku po raz kolejny włączyło się w akcję. Dzięki ofiarności pracowników i przy wsparciu inicjatywy przez Zarząd Spółki, udało się pomóc jednej z potrzebującej osób.

8 lutego
2018

Począwszy od 1 marca b.r. pracownicy służb technicznych naszego przedsiębiorstwa będą sukcesywnie przeprowadzać

PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE WĘZŁÓW CIEPLNYCH

które mogą powodować kilkugodzinne przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej do poszczególnych obiektów.

Harmonogram przerw wraz z wykazem obiektów, w których mogą wystąpić zakłócenia w dostarczaniu ciepła dostępny jest na naszej stronie internetowej pod zakładką „Przerwy Remontowe 2018”

Informacje o poszczególnych węzłach na których prowadzone będą prace konserwacyjno-remontowe będzie można uzyskać również pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

Harmonogram przerw remontowych na rok 2018 w formacie pdf

25 stycznia
2018

We wtorek 23 stycznia b.r. rozpoczęliśmy

Dostarczanie ciepła do budynku przy ul. Goszczyńskiego

Powstające osiedle Infores Park

wchodzącego w skład miniosiedla mieszkaniowego "Infores Park", wznoszonego pomiędzy ulicami Goszczyńskiego i Dolińskiego przez firmę Infores.

W chwili obecnej ciepło wykorzystywane jest jedynie na cele technologiczne, związane z budową budynku, natomiast docelowo zasilało będzie indywidualne mieszkaniowe stacje cieplne, służące do przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania instalacji grzewczych: grzejnikowych i podłogowych w poszczególnych lokalach.

Docelowo w ramach wspomnianego miniosiedla „Infores Park” powstanie ok. 160 lokali mieszkalnych i użytkowych, dla których zamówiona moc cieplna wyniesie ok. 500 kW.

Film z wizualizacją osiedla „Infores Park”

24 stycznia
2018

W poniedziałek 22 stycznia b.r. kilkunastu uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu

OBEJRZAŁO CIEPŁOWNIĘ ZASANIE

Uczniowie CKZiU w hali kotłów

Po obiektach ciepłowni uczniów oprowadzał Starszy Mistrz Jacek Łukasiński, przedstawiając cały ciąg technologiczny wytwarzania ciepła, począwszy od wyładunku miału węglowego na plac składowy, system taśmociągów transportujących opał do kotłów, sterowanie procesem spalania i odżużlania, układ pompowy, odpowiedzialny za przesył ciepła siecią ciepłowniczą do poszczególnych obiektów na terenie Przemyśla oraz funkcjonowanie systemu nadzoru informatycznego nad pracą ciepłowni.

Uczniowie obejrzeli także retencyjne zbiorniki wody, układ oczyszczania ścieków i stację uzdatniania wody oraz laboratorium ochrony środowiska, gdzie mogli się zapoznać z jego wyposażeniem oraz zakresem przeprowadzanych w nim badań, pomiarów i analiz.

23 stycznia
2018

W piątek 19 stycznia b.r. w ciepłowni Zasanie została przeprowadzona przez inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego

rewizja zewnętrzna i wewnętrzna kotła k2/1

Kotły K2/1 i K2/2

typu WR-10, podczas której sprawdzany jest stan urządzeń zainstalowanych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kotła, stan zaworów bezpieczeństwa, obmurza kotła, urządzeń pomiarowych, itp. Wewnątrz kotła oględzinom poddawana jest część ciśnieniowa kotła i stan rusztu. Dzisiaj analogicznej rewizji zostanie poddany kocioł K2/2 typu WR-12.

Oprócz kotłów, w ciepłowni Zasanie zainstalowanych jest szereg innych urządzeń, kontrolowanych regularnie przez posiadających stosowne uprawnienia pracowników UDT-u, m.in. zbiorniki jonitowe, odmulacze, zbiorniki sprężonego powietrza.

22 stycznia
2018

W poniedziałek 22 stycznia 2018r. w Sali Narad UM w Przemyślu odbyło się spotkanie w sprawie przyznania

Certyfikatu Jakości dla Ciepła Systemowego
dostarczanego przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli naszej Spółki oraz pana Adofla Mirowskiego z krakowskiego Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o., uczestniczyli także Grzegorz Hayder - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Jadwiga Jędruch i Ludwik Szymański - członkowie Rady Nadzorczej MPEC oraz przedstawiciele największych i najważniejszych odbiorców ciepła.

Certyfikacja przemyskiego Systemu Ciepł.

Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce, prezentacja wyników analizy oferowanego przez MPEC w Przemyślu Ciepła Systemowego w kontekście walki ze smogiem oraz idei certyfikacji.

Certyfikat redukcji niskiej emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego z rąk Adolfa Mirowskiego odebrał Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec. Wystawione na jego podstawie certyfikaty dla budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym Kazimierz Stec wręczył następnie Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorzowi Hayderowi (dla budynków urzędu miejskiego oraz budynków szkół stanowiących jednostki organizacyjne miasta, z których niemal wszystkie, za wyjątkiem SP Nr 11, są już przyłączone do systemu ciepłowniczego), Prezesowi Zarządu TBS Sp. z o.o. w Przemyślu Andrzejowi Zasadnemu, Prezesowi Zarządu PGM Sp. z o.o. w Przemyślu Tomaszowi Zaleszczykowi oraz Stanisławowi Mielnikiewiczowi z Zespołu Zarządców Nieruchomości. Podobne certyfikaty zostaną w najbliższym czasie przekazane również Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Certyfikacja przemyskiego Systemu Ciepł.

Certyfikat redukcji emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego, jest to dokument potwierdzający w przejrzysty i zrozumiały sposób wpływ produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Podane w certyfikacie wartości informują o krotnościach, czyli ile razy mniej system ciepłowniczy emituje zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji) oraz całkowitej (ogólnej) emisji w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej, takich substancji jak: pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P). Szczegółowe wskaźniki zawarte są w zamieszczonych poniżej certyfikatach.

Dodatkowo, zgodnie z procedurą certyfikacji, budynki ogrzewane w całości Ciepłem Systemowym dostarczanym przez naszą Spółkę nabywają w porozumieniu z jednostką certyfikującą mogą być oznakowane znakiem typu "NO SMOG"
Tabliczka NO SMOG na budynek ogrzewany CS
.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących otrzymanego przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Certyfikatu redukcji emisji PreQurs, wraz z objaśnieniem poszczególnych oznaczeń i symboli w nim zamieszczonych oraz procedury i zasad certyfikacji systemów ciepłowniczych zostanie zamieszczonych już w najbliższym numerze Magazynu Ciepła Systemowego – Edycja Przemyska, który ukaże się w marcu b.r.

Certyfikat obniżenia niskiej emisji

Certyfikat obniżenia ogólnej emisji

18 stycznia
2018

W dniach od 15 do 31 stycznia Gmina Miejska Przemyśl prowadziła będzie

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ
DO WYMIANY NISKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

czyli likwidacji niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych oraz zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym lub podłączenie nieruchomości do systemu ciepłowniczego.

Kopciuch

Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję, zaś z zakwalifikowanymi do programu podmiotami zostaną zawarte stosowne umowy. Więcej informacji, w tym regulamin programu oraz formularze wniosków o udzielenie dotacji dostępnych jest na stronie internetowej Przemyśla.

Program dofinansowywania z budżetu Miasta Przemyśla do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła to nie jedyny program z którego mieszkańcy naszego miasta mogą uzyskać finansowe wsparcie na tego typu działania. W lipcu 2018r. planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na lata 2014-2020 - Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Działanie 3.3.2 Redukcja emisji. Wysokość dofinansowania może w tym przypadku wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji na ten temat.

Ponadto pod koniec lutego b.r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie raportu z wdrażania programu „Przyjazny dom” w 2017r. podejmie decyzję o kształcie programu w 2018r. Więcej informacji o tym programie.

Zachęcamy mieszkańców Przemyśla oraz administratorów i zarządców nieruchomości do udziału w każdym programie, który w efekcie pozwoli pozbyć się „kopciuchów” i dymiących kominów z pejzażu naszego miasta a tym samym ograniczyć emisję zanieczyszczeń i smog.

16 stycznia
2018

Pomimo tego, że kilkunastostopniowe mrozy o tej porze roku nie są niczym nadzwyczajnym w naszej strefie klimatycznej a w prognozach pogody nie widać syberyjskiej zimy, to jednak powinniśmy

ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA MIEJSCA UCIECZKI CIEPŁA

Uwaga! Mrozy!

o co apelujemy przede wszystkim do mieszkańców budynków wielolokalowych i to nie tylko tych ogrzewanych Ciepłem Systemowym.

Nie pomogą okna najnowszej generacji i superszczelne drzwi zamontowane w mieszkaniu, gdy po klatce schodowej czy położonej kondygnację niżej piwnicy, przez niedomknięte drzwi lub powybijane okna hula mroźny wiatr. Narażamy się przez to nie tylko na wysokie rachunki za ogrzewanie ale i zamarznięcia i uszkodzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dlatego też zwracajmy uwagę i domykajmy drzwi wejściowe do budynków, okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, strychach). Powybijane okna warto zabezpieczyć, chociażby w sposób prowizoryczny.

Zwróćmy również uwagę na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji w mieszkaniach oraz częściach wspólnych budynku. W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. 993

A przede wszystkim pamiętajmy o naszych sąsiadach, szczególnie osobach starszych, samotnych, niedołężnych, dla których ogrzewanie mieszkania to spory problem, nie zawsze finansowy a często jedynie organizacyjny. Jeśli możemy – pomóżmy takim osobom.

Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców Przemyśla o informowanie Pogotowia Ciepłowniczego MPEC o wszelkich niepokojących zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii czy nieszczelności sieci ciepłowniczej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

15 stycznia
2018

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o planowanej w 2018r.

PRZERWIE REMONTOWEJ
W DNIACH 25 CZERWCA - 1 LIPCA 2018R.

Przerwa remontowa

Pod pojęciem wspomnianej „przerwy remontowej” należy rozumieć „planowaną przerwę w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym” w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92), która zgodnie z ww aktem prawnym oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązujących w naszej Spółce, nie może przekroczyć 14 dni.

W trakcie przerwy remontowej zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe urządzeń ciepłowni Zasanie oraz odcinków miejskiej sieci ciepłowniczej. Prowadzenie wspomnianych prac spowoduje konieczność wstrzymania dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla.

Oprócz planowanej przerwy (25.06 - 01.07.2018r.), w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami remontowymi i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty.
O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wcześniejsze wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła. Informacje te zostaną również opublikowane na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Równocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 25.06.2018r. - 01.07.2018r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

15 stycznia
2018

Na początku stycznia b.r. w Szkole Podstawowej Nr 11 odbyły się

LEKCJE CIEPŁA DLA NAJMŁODSZYCH

Lekcja ciepła w SP Nr 11

podczas których uczniowie klas I A, I B i II A mogli się dowiedzieć m.in. co to jest ciepło, jak powstaje, jakich systemów ogrzewania ludzie używali w minionych czasach oraz obecnie, w jaki sposób i dlaczego należy racjonalnie korzystać z ciepła systemowego, co to jest smog i jaki wpływ na jego powstawanie mają tradycyjne systemy ogrzewania i wielu, wielu innych rzeczy.

Zajęcia prowadzone były przez panie: Renatę Bieliszak, Joannę Belińską i Annę Nowicką – wychowawczynie wspomnianych klas, liczących łącznie 75 uczniów. Podczas Lekcji ciepła, uczniowie wykazali się dużą wiedzą na omawiane tematy i chętnie brali udział w zajęciach.

Kolejnym komponentem lekcji ciepła będą zajęcia prowadzone przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, podczas których najmłodsi uczniowie usłyszą o zagrożeniach pożarowych i innych rodzajach zagrożeń, zasadach zachowania się w rozmaitych sytuacjach grożących niebezpieczeństwem, jak również będą mogli uczestniczyć w symulowanej akcji ewakuacyjnej z zadymionego pomieszczenia.

Dyrektorzy pozostałych przemyskich szkół podstawowych zadeklarowali, że podobne lekcje ciepła odbędą się w nich w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Więcej zdjęć z lekcji ciepła znajdziecie Państwo na naszym profilu facebookowym.

12 stycznia
2018

Już we wstępnych zestawieniach i podsumowaniach minionego roku, oprócz najważniejszych, „twardych” danych ekonomicznych i technicznych, zwraca uwagę

ROSNĄCA POPULARNOŚĆ CIEPŁA SYSTEMOWEGO
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW PRZEMYŚLA

o czym najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok ilość składanych w naszym przedsiębiorstwie wniosków przyłączeniowych.

Wniosek przyłączeniowy

O ile jeszcze w roku 2014 wpłynęło do MPEC-u 85 wniosków przyłączeniowych, dotyczących łącznie 81 budynków, to już rok później było to 92 wnioski (87 budynków), w roku 2016 - 110 wniosków (dot. 95 budynków), zaś w roku 2017 aż 136 wniosków, dotyczących łącznie 125 budynków.

Oczywiście, część z tych wniosków obejmowała budynki, które już korzystają z Ciepła Systemowego i dotyczyła podłączenia do systemu ciepłowniczego kolejnych lokali w tych budynkach, jednak zdecydowana większość z nich, bo aż 94, dotyczyła budynków położonych w różnych dzielnicach Przemyśla, które dotychczas korzystały z innych systemów grzewczych, najczęściej z ogrzewania piecowego.

Tak duża popularność Ciepła Systemowego wśród mieszkańców Przemyśla oczywiście bardzo nas cieszy. Problemy i dylematy pojawiają się wówczas, gdy oczekiwania wnioskodawców - potencjalnych odbiorców ciepła, Zarząd Spółki podejmując decyzje inwestycyjne musi skonfrontować z możliwościami finansowymi naszego przedsiębiorstwa, czyli wielkością środków jakie możemy przeznaczyć na ich realizację.

W roku 2018 planujemy przeznaczyć na inwestycje rozwojowe ok. 1,8 mln. zł, zaś przyłączenie jednego budynku do systemu ciepłowniczego to koszt ok. 100 – 180 tys. zł. Rocznie możemy więc przyłączyć do sieci ciepłowniczej maksymalnie kilkanaście budynków.

Dlatego też od wielu lat apelujemy do potencjalnych odbiorców, aby przed złożeniem wniosku przyłączeniowego porozumieć się z mieszkańcami sąsiednich budynków. Podłączenie w ramach jednego zadania inwestycyjnego 2-3 budynków zamiast 1 znacznie ogranicza koszty jednostkowe, ułatwia przeprowadzenie inwestycji od strony technicznej i prawnej oraz znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zakwalifikowania danego zadania inwestycyjnego do realizacji.

11 stycznia
2018

Już dzisiaj chcemy Państwa zaprosić do kibicowania przemyskim badmintonistom podczas rozgrywanego w dniach 18-21 stycznia 2018r. w przemyskiej Hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30

TURNIEJU BADMINTONA
POLISH JUNIOR INTERNATIONAL

Plakat Turnieju

jednej z ośmiu imprez w Europie w których młodzi badmintoniści zdobywają punkty do Mistrzostw Europy w Tallinie i Mistrzostw Świata w Toronto 2018 roku.

Przemyski turniej zgromadzi ok. 160 zawodników z 30 państw z całego świata, m.in. z Japonii, Indii, Izraela, Chin, Salwadoru, USA, Kanady i wielu państw Europy. Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się w czwartek 18 stycznia o godz. 14.00, zaś mecze rozgrywane będą codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00.

Ponadto w Medyce zorganizowany zostanie turniej satelitarny w kategoriach U9, U11, U13, U15 do którego zgłosiło się 130 zawodników z Polski, Ukrainy, Białorusi i Słowacji.

Cała sportowa impreza potrwa 5 dni i zgromadzi wraz z trenerami i sędziami około 400 uczestników.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

8 stycznia
2018

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wystawianie faktur sprzedaży ciepła za miesiąc grudzień 2017r., a więc czas na

PIERWSZE PODSUMOWANIA DZIAŁALNOŚCI MPEC

Wykres sprzedaży ciepła - grudzień 2017

zarówno za ten okres, jak i cały ubiegły rok.

W roku 2017 sezon grzewczy trwał 229 dni i był o 2 dni krótszy w stosunku do roku 2016, jednak dłuższy o 10 dni od średniej z ostatniej dekady.

Średnia temperatura w sezonie grzewczym wyniosła w roku 2017 +5,3oC i była wyższa od analogicznych temperatur z ostatnich 10 lat o 0,9oC.

Sprzedaż ciepła w roku 2017 wyniosła 451,2 tys. GJ (przy 406 tys. GJ sprzedaży planowanej) i była najwyższa od roku 2003, w którym wyniosła 482,1 tys. GJ. (przy średniej temperaturze sezonu +0,86oC.)

Grudzień 2017r. ztemperaturą średniomiesięczną na poziomie +3,4oC okazał się miesiącem o wiele cieplejszym, zarówno od analogicznego miesiąca roku 2016 (+0,6oC), jak i średniej grudniowej temperatury z ostatnich 10 lat (+1,3oC).

Więcej szczegółowych informacji dostarczy Państwu wykres porównawczy zamówionej mocy, temperatur i sprzedaży ciepła z lat 2017-2017.

8 stycznia
2018

Pod koniec ubiegłego roku zakończył się kolejny etap

MODERNIZACJI BUDYNKÓW CIEPŁOWNI ZASANIE

ciepłownia Zasanie

W jego ramach wymienionych zostało część okien oraz wykonana została obudowa ścian z płyt warstwowych styropianowych, o łącznej powierzchni ok. 1100 m2, obejmująca zarówno budynek główny ciepłowni, jak i budynek stacji uzdatniania wody, mieszczący również laboratorium ochrony środowiska.

Prace termoizolacyjne prowadzone były od maja do końca listopada ub.r. a wykonywała je przemyska firma „Anrys” Ryszard Kuschill.

Przeprowadzenie wspomnianych prac nie tylko poprawiło estetykę budynku, ale przede wszystkim umożliwiło wymianę skorodowanych elementów ścian budynków oraz znacznie poprawiło ich właściwości termoizolacyjne, co pozwoli na redukcję strat ciepła.

4 stycznia
2018

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku

MPEC ROZPOCZĄŁ DOSTARCZANIE CIEPŁA SYSTEMOWEGO
DO BUDYNKÓW PRZY UL. KOPERNIKA 12 I DWORSKIEGO 16

Dworskiego 16

W pierwszym okresie z ogrzewania systemowego korzystają mieszkańcy zaledwie kilku mieszkań, jednak docelowo, po przygotowaniu instalacji w lokalach i zawarciu z naszym przedsiębiorstwem stosownych umów, Ciepło Systemowe ogrzewało będzie po kilkanaście mieszkań w każdym z powyższych budynków.

Jest to tym bardziej istotne, że mieszkania w obydwu, położonych w centrum Przemyśla budynkach ogrzewane były dotychczas przede wszystkim piecami węglowymi, czyli niskoemisyjnymi źródłami ciepła. Doprowadzenie do nich ogrzewania systemowego, to likwidacja kolejnych kilkunastu a docelowo kilkudziesięciu dymiących kominów z pejzażu naszego miasta. To także kolejny krok ograniczający przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza, tworzących przy mroźnej i bezwietrznej pogodzie groźny dla naszego zdrowia i życia smog.

Kopernika 12

W najbliższych dniach MPEC planuje rozpoczęcie ogrzewania lokali w kolejnym śródmiejskim budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 12.

Pomimo, że jeszcze nie wszystkie realizowane w 2017r. zadania inwestycyjne zostały zakończone, to już trwają intensywne prace przygotowawcze do realizacji inwestycji przyłączeniowych zaplanowanych do wykonania w roku 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące planu inwestycyjnego MPEC na rok 2018, zasad jego przygotowywania oraz adresy budynków przewidzianych do przyłączenia do systemu ciepłowniczego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, pod zakładką PLAN INWESTYCYJNY 2018.


AKTUALNOŚCI 2018

Archiwum aktualności >>> 
2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 952
Od początku: 1058749
« powrót | drukuj
Do góry