MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » TARYFA DLA CIEPŁA

TARYFA DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8

TARYFA DLA CIEPŁA

obowiązuje od dnia 1 października 2017 do dnia 30 września 20181. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE.
 1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220 z późniejszymi zmianami);
 2. rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92);
 3. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291);
 4. przedsiębiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła;
 5. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 6. ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej;
 7. odbiorca końcowy- odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek;
 8. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
 9. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
 10. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
 11. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 12. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
 13. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach w których zainstalowany jest węzeł cieplny lub źródło ciepła;
 14. obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 15. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
 16. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych;
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
 17. grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
 18. taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
 19. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta Przemyśla, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 1. wytwarzania ciepła z dnia 4 września 1998 r. nr WCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm.
 2. przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 4 września 1998 r. nr PCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm

3. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE.

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego.

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej
O-p Odbiorcy zasilani w ciepło z  sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Zasanie.
I-w Odbiorcy zasilani w ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych (obsługujących jeden budynek lub budowlę), eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
G-w Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę), lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze nie będące własnością przedsiębiorstwa energetycznego.
G-z Odbiorcy zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze będące własnością przedsiębiorstwa energetycznego.
O-n Odbiorcy zasilani w ciepło z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z obcego źródła ciepła Spółki "FIBRIS".


4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.

1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła oraz nośnika ciepła.

Lp.

Rodzaj ceny

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

O-p, I-w
G-w, G-z

69.732,96

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

5.811,08

2

Cena ciepła

zł/GJ

25,40

3

Ceny nośnika ciepła

3.1

nośnik ciepła - gorący

zł/m3

O-p, I-w
G-w, G-z

16,26


2. Stawki opłat za usługi przesyłowe.

Lp.

Rodzaj stawki opłaty

Jednostka miary Grupa taryfowa Netto

1.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-p

27.671,75

1.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

2.305,98

1.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

10,38

2.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

I-w

42.434,31

2.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.536,19

2.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,71

3.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-w

42.926,17

3.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.577,18

3.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

16,98

4.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

G-z

47.856,93

4.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

3.988,08

4.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

21,09

5.1

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

O-n

24.578,05

5.2

Miesięczna rata

zł/MW/m-c

2.048,17

5.3

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

8,61


3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Średnica przyłącza [w mm]
Przyłączenie do sieci [w PLN/mb]

DN 32

243,33

DN 40

259,21

DN 50

286,31

DN 65

312,48

DN 80

329,01

DN 150

333,33


Ustalone w Taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu załatwiania reklamacji, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

 2. W przypadkach:
  • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,
  stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług.

 3. W rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej O-n poza stawkami opłat za usługi przesyłowe MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.  stosowane będą ceny i stawki opłat ustalone w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego "FIBRIS" S.A. w Przemyślu, w zakresie:
  • ceny ciepła (w zł/GJ),
  • ceny za zamówioną moc cieplną (w zł/MW),
  • ceny nośnika ciepła dostarczanego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków (w zł/m3),
  • stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
  • stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/GJ).

7. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT 
 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej, niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 2. Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła w sposób przejrzysty i zrozumiały poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego.

* * * * * * * * * * * * * * * *DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 94
Od początku: 1115149
« powrót | drukuj
Do góry