Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC

3 października
2022

Informujemy wszystkich odbiorców ciepła, że w związku z wejściem w życie

ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw

Ustawa/p>

z dnia 15 września 2022r., odbiorcy ciepła systemowego uprawnieni do zakupu ciepła z rekompensatą (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) są zobowiązani złożyć oświadczenie, które zawiera:
 1. oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy;
 2. wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:
  1. gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy,
  2. podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, oraz
  3. inne niż określone w lit. a i b;
Grupy odbiorców, którym przysługuje cena z rekompensatą
Grupa „A” gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczeń

Grupa „B” wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia (Wzór oświadczenia – Grupa „B”)

Grupa „C” podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożenia oświadczenia (Wzór oświadczenia – Grupa „C”)

Oświadczenie na załączonym formularzu należy złożyć w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia czyli do 11 października 2022 roku, w wersji elektronicznej na adres: mpec@mpec.przemysl.pl lub w wersji papierowej na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl

Złożone oświadczenie uprawnia odbiorcę do stosowania wobec niego cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, jeżeli jest ona niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z taryfy producenta ciepła. System rekompensat będzie funkcjonował od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 roku.

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z ww. ustawą przyjmuje wartość:
1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. - wytwórcy ciepła w Ciepłowni Zasanie, zasilającej sieć ciepłowniczą na terenie Przemyśla – rzeczywista średnia cena wytwarzania ciepła jest znacznie niższa od gwarantowanej ustawowo ceny z rekompensatą i wynosi 88,43 zł/GJ.

Zgodnie z wymogami ustawowymi złożenie stosownych oświadczeń wymagane jest bez względu na to, że na chwilę obecną określona w ww ustawie cena ciepła z rekompensatą jest wyższa od rzeczywistej ceny ciepła w Przemyślu.

Oświadczenia, które będą zawierać błędy formalne lub będą wypełnione niekompletnie, będą odsyłane do odbiorcy w celu poprawy lub uzupełnienia.

Do pobrania:

1. Wzór oświadczenia – Grupa „B”
2. Wzór oświadczenia – Grupa „C”
3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.

Wzory stosownych oświadczeń zostały opublikowane w Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022.1975) Więcej szczegółów na temat mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą dostępne jest na: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

20 września
2022

Informujemy wszystkich odbiorców oraz osoby korzystające z Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 1 października 2022r. wprowadzona zostanie

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła MPEC - 2022

Wspomniana Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją nr OKR.4210.57.2022.MGi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2022r. i opublikowana w tym dniu w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło pod nr 606/2022.

Zmiana Taryfy dla ciepła wprowadza nowe stawki opłat przesyłowych, których poziom, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa, jest wyższy w stosunku do dotychczas obowiązujących o 17,09%.

Podstawową przyczyną wspomnianego wzrostu stawek opłat jest wzrost cen zakupu energii elektrycznej (o 167 %) oraz wzrost wartości strat przesyłowych ciepła, związanych z nową taryfą jego wytwórcy - spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. (o 33,4 %).

Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Przeciętne zmiany cen i stawek opłat przesyłowych w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost stawek opłat przesyłowych w %
O-p 12,10
I-w 19,49
G-w 16,29
G-z 16,01
O-n 8,36
średni wzrost stawek
opłat przesyłowych
17,09

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Informacja o Zmianie taryfy dla ciepła wraz z nowymi stawkami opłat przesyłowych zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła początkiem października b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc wrzesień b.r.

Poniżej zamieszczamy tekst taryfy dla ciepła z uwzględnieniem zmiany taryfy wraz z decyzjami Prezesa URE zatwierdzającymi taryfę oraz jej zmianę.

Taryfa dla Ciepła + Decyzje Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy i jej zmiany

19 sierpnia
2022

Zmiana taryfy dla ciepła

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 27 sierpnia 2022r. spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. - wytwórca ciepła dostarczanego przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. do Państwa obiektów, wprowadza

Zmianę Taryfy dla ciepła

zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WRC.4210.29.3.2022.69711.lzm.ESz z dnia 12 sierpnia 2022r. i opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 514/2022.

Wspomniana Zmiana taryfy dla ciepła dotyczy zmiany ceny za zamówioną moc cieplną, która została obniżona o 0,15 % oraz ceny ciepła, która wzrośnie o ponad 33,4 % w stosunku do ceny ciepła obowiązującej w okresie od 10 marca do 26 sierpnia 2022r.

Zmiana taryfy przewiduje również wzrost ceny za nośnik ciepła o ponad 47% w stosunku do ceny obecnie obowiązującej.

Powyższe zmiany cen w taryfie dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. spowodują wzrost opłat za ciepło (liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa, na podstawie rocznego zużycia ciepła przez odbiorców) o ok. 26 - 28 %, w poszczególnych grupach taryfowych.

Szczegóły dotyczące zmian cen zawiera zamieszczone poniżej zestawienie porównawcze.

Wspomniana taryfa nie dotyczy opłat za usługi przesyłowe ciepła, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej taryf dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej zamieszczamy tekst zmienionej taryfy wraz z decyzjami Prezesa URE zatwierdzającymi taryfę i zmianę taryfy oraz zestawienie porównawcze cen aktualnie obowiązujących i nowo wprowadzanych przez spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o.

Zmieniona Taryfa dla ciepła spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. wraz z decyzjami Prezesa URE (obowiązuje od 27.08.2022r.)
Zestawienie porównawcze opłat.

18 sierpnia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, których nieruchomości zasilane są za pośrednictwem osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że począwszy od dnia 12 sierpnia 2022r. wytwórca ciepła – FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu wprowadził

NOWE CENY CIEPŁA

Nowe ceny ciepła

Nowe ceny ciepła Fibris S.A.

Zgodnie z nową tabelą opłat przekazaną przez wytwórcę ciepła - Fibris S.A., w porównaniu do cen dotychczas obowiązujących, wzrost ceny ciepła wyniósł 23,43 % , zaś cen za zamówioną moc cieplną o 12,12 %. O wiele więcej w ujęciu procentowym wzrosły stawki opłat przesyłowych, odpowiednio o 405,68 % (za przesył ciepła) i 318,82 % (za przesył mocy).

Szczegółowe zestawienie zmian cen i stawek opłat wprowadzonych przez spółkę Fibris S.A. zawiera zamieszczone poniżej zestawienie porównawcze.

Przyczyny powyższego wzrostu cen zawiera pismo wytwórcy ciepła - spółki Fibris S.A. skierowane do naszego przedsiębiorstwa, którego skan również poniżej zamieszczamy.

Skany poprzednich taryf dla ciepła Spółki Fibris S.A., jak również taryf dla ciepło MPEC Przemyśl Sp. z o.o. znajdziecie Państwo na stronie internetowej BiP naszej Spółki, pod zakładką "Obsługa odbiorcy" i "Taryfy dla ciepła".

Pismo informacyjne FIBRIS S.A.
Tabela opłat za ciepło
Zestawienie porównawcze cen i stawek opłat

8 lipca
2022

KONIEC PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Przerwa remontowa 2022

Jak wynika z informacji przekazanych przez obsługę Ciepłowni Zasanie (PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.), dzisiaj, tj. w piątek 8 lipca od rana trwa rozgrzewanie kotła. Ok. godz. 11.00 zostaną uruchomione pompy i rozpocznie się uzupełnianie zładu w sieci ciepłowniczej oraz stopniowe rozgrzewanie sieci.

Tradycyjnie już, najszybciej, czyli w godzinach popołudniowych, ciepłą wodę będą mieli mieszkańcy budynków położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta). Do wieczora ciepła woda użytkowa powinna być już dostępna dla większości mieszkańców Przemyśla, korzystających z naszych usług w tym zakresie.

Jedynym dużym osiedlem mieszkaniowym, do którego ciepła woda może popłynąć kilka godzin później, jest osiedle Rycerskie/Malawskiego. Od rana trwają bowiem prace przy usuwaniu awarii sieci ciepłowniczej zasilającej wspomniane osiedle.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993

Za wszelkie spowodowane przerwą remontową niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

22 czerwca
2022

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę o

PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
W DNIACH 4-8 LIPCA

Przerwa remontowa 2022

Jak już wcześniej informowaliśmy naszych Odbiorców, z informacji przekazanej przez wytwórcę ciepła – spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. wynika, że termin wspomnianej przerwy związany jest z harmonogramem prowadzenia prac remontowych w Ciepłowni Zasanie i jest bezpośrednim następstwem opóźnienia w uruchomieniu Elektrociepłowni Przemyśl, której działanie ma zapewnić ciągłość dostaw ciepła, w szczególności na cele c.w.u. poza sezonem grzewczym.

Podczas wspomnianej przerwy remontowej zostaną także wykonane tzw. wpalenia, umożliwiające przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych obiektów, bez konieczności wstrzymywania pracy sieci w późniejszych terminach.

Równocześnie zwracamy się z prośbą do zarządców i administratorów budynków, których mieszkańcy korzystają z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez MPEC o wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach informacji o przerwie remontowej. Wzór ogłoszenia do pobrania zamieściliśmy poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej dla administratorów i zarządców nieruchomości

9 czerwca
2022

W środę 8 czerwca b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MPEC PRZEMYŚL SP. Z O.O.

Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów w  przedsiębiorstwie, reprezentował Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli także Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC - Dawid Pelc Prezes Zarządu Spółki Tomasz Szczerbowski oraz Główny Księgowy MPEC Dorota Knapik.

Zgromadzenie Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Po ustaleniu porządku Zgromadzenia Wspólników, Prezes MPEC Tomasz Szczerbowski przedstawił podstawowe informacje o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w roku 2021, omówił "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021" oraz przedstawił perspektywy dalszego rozwoju Spółki w kontekście będących w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, jak również planowanych inwestycji. Główna księgowa przedstawiła "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021", analizę podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz sytuację finansową Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej Dawid Pelc przedstawił natomiast "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021".

Następnie Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki i członkom Rady Nadzorczej MPEC z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021. Oprócz udzielenia absolutorium, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały w sprawach: sposobu podziału zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty Spółki za rok 2021.

Wszystkie powyższe dokumenty zostaną Państwu udostępnione w najbliższych dniach na stronie internetowej BiP MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

25 maja
2022

Z dniem 1 lipca 2022r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. wprowadza do stosowania

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ
W DOSTARCZANIU CIEPŁA
na lata 2022 - 2025

Plan wprowadzania ograniczeń 2022-2025

skonsultowany i uzgodniony z wytwórcą ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego - spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. a następnie uzgodniony przez Wojewodę Podkarpackiego. Plan będzie obowiązywał do dnia 30 czerwca 2025r.

Wspomniany Plan określa szczegółowo m.in. poszczególne stopnie ograniczeń w dostarczaniu ciepła, harmonogram ich wprowadzania, klasyfikację grup odbiorców obejmowanych poszczególnymi stopniami ograniczeń, jak również kryteria wprowadzania w życie kolejnych stopni ograniczeń.

Przesłanki oraz procedura wprowadzenia w życie Planu ograniczeń zostały szczegółowo określone w art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne” (t.j. Dz. U. 2021 poz.716 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U.2021 poz. 2209);

Więcej informacji na ten temat, łączeni ze skanami dokumentów, znajdziecie Państwo na naszej stronie BIP.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2022-2025 (obowiązuje od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.)
Pismo Wojewody Podkarpackiego - uzgodnienie Planu.

20 maja
2022

Informujemy wszystkich odbiorców oraz osoby korzystające z Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 1 czerwca 2022r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wprowadza

NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła MPEC - 2022

Wspomniana Taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją nr OKR.4210.50.2021.MGi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2022r. i opublikowana w tym dniu w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło pod nr 292/2022.

Taryfa dla ciepła wprowadza nowe stawki opłat przesyłowych, których poziom liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest wyższy w stosunku do dotychczas obowiązujących o 34,63%.

Podstawową przyczyną wspomnianego wzrostu stawek opłat, oprócz innych czynników makroekonomicznych, powodujących wzrost kosztów działalności naszego przedsiębiorstwa, m.in.: rosnące ceny materiałów, energii elektrycznej, paliw, usług, itd., jest wzrost cen ciepła (cena za zamówioną moc cieplną obniżenie o 13 %, cena ciepła wzrost o 63 %) wprowadzony przez jego wytwórcę – spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. od 10 marca b.r., przekładający się na wysokość kosztów przesyłania ciepła miejską siecią ciepłowniczą.

Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Przeciętne zmiany cen i stawek opłat przesyłowych w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost stawek opłat przesyłowych w %
O-p 34,92
I-w 35,82
G-w 33,46
G-z 32,71
O-n 137,65
średni wzrost stawek
opłat przesyłowych
34,63

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła najpóźniej początkiem czerwca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc maj b.r.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu lub spadku opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, uwzględniającej:
 • zmianę cen i stawek opłat wytwórcy ciepła (PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.)
 • zmianę stawek opłat przesyłowych wprowadzonych przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 • zmianę stawek podatku VAT z 23% na 5%
przygotowaliśmy kalkulator opłat - plik w formacie xlsx (do pobrania poniżej - spakowany do pliku zip).

Symulacje zmian rocznych opłat za ciepło, przeprowadzone przy użyciu wspomnianego kalkulatora, należy traktować jedynie jako wartości orientacyjne.

Taryfa dla Ciepła + Decyzje Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy
Kalkulator opłat za ciepło

18 maja
2022

Informujemy wszystkich naszych kontrahentów i odbiorców ciepła o

ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO MPEC

Zmiana nr rachunku bankowego

Nowy numer rachunku bankowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr rachunku: 28 1240 1792 1111 0011 1393 4349


W związku z powyższym wszelkie wpłaty, w tym wpłaty za ciepło, prosimy kierować na nowy numer rachunku bankowego.

Równocześnie informujemy, że opłaty regulowane w przemyskim oddziale banku, mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 6 lub w innej placówce Banku Polska Kasa Opieki S.A. będzie możliwe za dodatkową opłatą, zgodną z taryfą prowizji i opłat bankowych.

Regulowanie opłat za ciepło bez dodatkowych opłat z tego tytułu możliwe jest w kasie MPEC (siedziba MPEC – ul. Płowiecka 8, I piętro) lub przelewem bankowym – bezpośrednio ze strony serwisu Internetowego Biura Obsługi Klienta MPEC Przemyśl Sp. z o.o. – usługa „koszyk płatności”.

18 maja
2022

MPEC otwarty. Zapraszamy!

Informujemy wszystkich naszych odbiorców i kontrahentów, że w związku z odwołaniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce i zastąpieniem go stanem zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie - zniesieniem niektórych ograniczeń epidemicznych, także

w MPEC-u została przywrócona
obsługa odbiorców
na zwykłych zasadach

co oznacza otwarcie siedziby Spółki dla naszych odbiorców i kontrahentów.

Od środy 18 maja b.r. przywrócone zostaje także funkcjonowanie kasy MPEC w której każdy z odbiorców będzie mógł uregulować należności za ciepło, bez związanych z tym dodatkowych opłat.

Kasa czynna będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

Powrót do w miarę normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i stacjonarnej obsługi odbiorców nie oznacza jednak rezygnacji z procedur i narzędzi wprowadzonych w czasie epidemii, pozwalających naszym odbiorcom na załatwianie większości spraw, w tym podpisywanie i zmianę umów drogą elektroniczną.

Wszystkie wprowadzone dotychczas rozwiązania ułatwiające kontakt z naszym przedsiębiorstwem i zdalne załatwianie spraw zostają utrzymane.

28 kwietnia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców Ciepła Systemowego, że z dniem 1 maja 2022r. MPEC wprowadza

NOWE STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW

Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców

Wspomniane Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców deklarowane przez Dostawcę zawierają szczegółowe regulacje szeregu parametrów nośnika ciepła (ciśnień, temperatury, przepływu), zasady rozpoczynania i zakańczania sezonu grzewczego, w zależności od zastosowanych w danym obiekcie rozwiązań technologicznych związanych z dostarczaniem ciepła, warunki po spełnieniu których MPEC może wstrzymać dostarczanie ciepła, zasady naliczania bonifikat z tytułu niedotrzymywania parametrów dostarczanego ciepła, czy też terminy załatwiania zgłoszeń i skarg składanych przez odbiorców ciepła.

Nowe Standardy wprowadzają także spójne z obowiązującym „Cennikiem usług, czynności oraz opłat dodatkowych” zasady sprawdzania przez MPEC prawidłowości wskazań liczników ciepła, w zależności od stanu własnościowego wspomnianych urządzeń (Rozdział VI.) oraz większy zakres tolerancji (10% w miejsce 5%) maksymalnego odchylenia natężenia przepływu nośnika ciepła w instalacjach grzewczych, w odniesieniu do wartości obliczeniowych (Rozdział I pkt 3 lit. a, b, c). Pozostałe regulacje zawarte w Standardach nie uległy zmianie.

Poniżej zamieścilismy dokumenty: Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców oraz pismo wysłane do odbiorców, informujące zarówno o wprowadzeniu nowych standardów, jak również o terminie i przyczynach tegorocznej przerwy remontowej.

Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców deklarowane przez Dostawcę (obowiązują od 01.05.2022r.)
Pismo informujące o wprowadzeniu nowych Standardów.

7 kwietnia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że

W DNIACH 4 - 8 LIPCA 2022 R.
BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE PRZERWA REMONTOWA

Przerwa remontowa 2022

czyli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązującymi w naszej Spółce.

Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia przez wytwórcę ciepła - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. prac remontowych urządzeń i instalacji ciepłowni Zasanie.

Oprócz wspomnianej przerwy remontowej, w poszczególnych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami konserwacyjno-remontowymi urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. Pod zakładką pn. "PRZERWY REMONTOWE 2022" udostępniliśmy szczegółowy harmonogram prac wraz z wykazem obiektów zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, w których mogą wystąpić wspomniane zakłócenia w dostawach ciepłej wody użytkowej.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

24 marca
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 25 MARCA 2022R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

ogłoszenie

Ogłoszenie

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna:
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Aneks nr 16 z dnia 27.10.2021r. do Zarządzenie Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 04.01.2010r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w roku 2022, zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 25.03.2022r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 01.01.2022r.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

24 marca
2022

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA LISTĘ REZERWOWĄ W RAMACH PROJEKTU PT.

"WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA I RADYMNA"

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przedłużeniu terminu składania ankiet doboru technicznego, stanowiących deklarację udziału w projekcie na podstawie, której w przypadku zakwalifikowania do projektu sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie.
ogłoszenie

Projekt OZE dla PrzemyślaInformujemy jednocześnie, że złożenie ankiety doboru technicznego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.

Osoby, które w wyznaczonym terminie złożą ankiety, zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu następować będzie sukcesywnie, w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj instalacji OZE, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej określonej w oparciu o poniższe kryteria.

Kryteria ustalania kolejności na liście rezerwowej uczestników:
 1. w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których występują gospodarstwa domowe objęte ubóstwem energetycznym;
 2. spośród osób objętych ubóstwem energetycznym o kolejności na liście rezerwowej decydować będzie w pierwszej kolejności ilość spełnianych kryteriów, a przy tej samej ilości spełnionych kryteriów, data i godzina złożenia ankiety, począwszy od najwcześniej złożonych ankiet;
 3. w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby, gdzie o kolejności na liście rezerwowej decydować będzie data i godzina złożenia ankiety, począwszy od najwcześniej złożonych ankiet.

Termin naboru uczestników na listę rezerwową, który rozpoczął się od 17.03.2022r. kończy się w dniu 28.03.2022r. O dacie złożenie decyduje:
 1. w przypadku złożenia poczta tradycyjną decyduje data stempla pocztowego,
 2. w pozostałych przypadkach decyduje data wpływu do urzędu.
W przypadku zakwalifikowania na listę podstawową Uczestnik po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej obiektu, przeprowadzonej pod kątem możliwości zamontowania wybranej instalacji OZE. O terminie i kosztach inwentaryzacji Mieszkańcy zostaną odrębnie powiadomieni.

Z osobami, które złożą ankiety w wymaganym terminie i zostaną zakwalifikowane do projektu, podpisane zostaną stosowne umowy. Podpisywanie umów odbędzie się w okresie do 30.03.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Podpisanie umowy w tym terminie gwarantuje uczestnikom projektów parasolowych, u których montowane będą instalacje fotowoltaiczne utrzymanie zasad rozliczeń z zakładem energetycznym na „starych zasadach” tj. na zasadach sprzed nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

Ankietę doboru technicznego można złożyć osobiście w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu w kancelarii ogólnej lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@um.przemysl.pl.

W przypadku przesyłania ankiety e-mailem należy pamiętać, aby był to skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu. I co równie istotne - plik załącznika (skanu) musi być nazwany w następujący sposób: „nazwisko_ imię_adres_ankieta_rezerwa” (kolejność wpisywania danych jest ważna). Takie same dane należy umieścić w tytule e-maila.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego oraz wzór ankiety dostępne są pod następującym linkiem https://smart.przemysl.eu/64285/nabor-uzupelniajacy-do-projektu-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii-dla-mieszkancow-miasta-przemysla-i-radymna.html

Zachęcamy mieszkańców miasta Przemyśla do skorzystania z dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i przede wszystkim kotłów na biomasę.

24 lutego
2022

Nowa taryfa dla ciepła

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 10 marca 2022r. spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. - wytwórca ciepła dostarczanego przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. do Państwa obiektów, wprowadza do stosowania

nową Taryfę dla ciepła

zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WRC.4210.30.10.2021.69711.I.ESz z dnia 23 lutego 2022r. i opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 121/2022.

W nowej taryfie dla ciepła ceny za zamówioną moc cieplną zostały obniżone o 13 %, zaś cena ciepła wzrosła o ponad 63 %.

Wspomniana taryfa nie dotyczy opłat za usługi przesyłowe ciepła, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej taryf dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej zamieszczamy tekst nowej taryfy wraz z zatwierdzającą taryfę decyzją Prezesa URE oraz zestawienie porównawcze cen i stawek opłat aktualnie obowiązujących i nowo wprowadzanych przez spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o.

Taryfa dla ciepła spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. wraz z decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 10.03.2022r.)
Zestawienie porównawcze opłat.

21 lutego
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego oraz pozostałych kontrahentów, że z dniem 1 marca 2022r. MPEC wprowadza

NOWY CENNIK USŁUG, CZYNNOŚCI
ORAZ OPŁAT DODATKOWYCH

Wspomniany cennik nie dotyczy opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązujących taryf dla ciepła, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Cennik 2022

Podwyższeniu o 5,1 % (wskaźnik inflacji w roku 2021 ogłoszony przez Prezesa GUS) uległy ceny usług związanych z eksploatacją instalacji w budynku, rozliczaniem zimnej wody na potrzeby c.w.u. oraz regulacją parametrów dostarczanego ciepła na wniosek odbiorcy (opłaty wyszczególnione w cz. VIII, IX i X pkt cennika). Zmianie uległy także niektóre inne opłaty zawarte w cenniku, których wysokość została urealniona i dostosowana do rzeczywistych kosztów wykonywania poszczególnych prac i świadczonych usług.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie, których skany zostały zamieszczone poniżej. Wspomniane dokumenty zostaną doręczone wszystkim odbiorcom wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty b.r. Dostępne są one także na stronach internetowych prowadzonych przez naszą Spółkę (w formie elektronicznej) oraz w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8.

Od dnia 1 marca b.r. waloryzacji o wskaźnik inflacji ulegają również opłaty naliczane na podstawie zawartych umów: na korzystanie z instalacji w budynku (wzrost opłaty z 10,85 do 11,40 zł/m-c netto) oraz na eksploatację i konserwację węzłów cieplnych i innych urządzeń energetycznych (opłata zgodna z indywidualną umową).

Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC (obowiązuje od 01.03.2022r.)
Pismo informujące o wprowadzeniu nowego cennika.

14 lutego
2022

W piątek 11 lutego b.r. uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję

PREZESA ZARZĄDU MPEC PRZEMYŚL SP. Z O.O.
ZOSTAŁ POWOŁANY TOMASZ SZCZERBOWSKI

Tomasz Szczerbowski

Na mocy wspomnianej uchwały został także ustalony jednoosobowy skład Zarządu MPEC.

Powołany na funkcję Prezesa Zarządu MPEC Tomasz Szczerbowski – absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku energetyki, związany jest z przemyskim MPEC-em od kwietnia 1996 roku, czyli od niemal 26 lat. Od roku 2004 pełnił w Spółce funkcję kierownika Działu Umów i Rozliczeń.

Prywatnie Tomasz Szczerbowski, który za miesiąc będzie obchodził swoje 50 urodziny, jest mieszkańcem Przemyśla, żonaty - żona Anna i syn Stefan. Miłośnik tenisa ziemnego, roweru i pieszych wycieczek górskich. Preferuje zdrowy tryb życia i zdrowego odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem diety wegetariańskiej.

2 lutego
2022

Dzisiejsze MPEC-owskie „aktualności” wyjątkowo w nieco retrospektywnym, a dla niektórych nawet odrobinę nostalgicznym anturażu. Czasami warto sięgnąć do starych gazet i zamieszczonych w nich artykułów opisujących jak wyglądała

GOSPODARKA CIEPŁOWNICZA W PRZEMYŚLU
W POŁOWIE LAT 80 XX WIEKU

a przynajmniej jej niewielki wycinek.

W dzisiejszych czasach odbiorcy i użytkownicy Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, pomimo różnych, mniej lub bardziej zasadnych uwag i zastrzeżeń, przyzwyczajeni są do stosunkowo wysokich standardów obsługi oraz niezawodności dostaw ciepła o odpowiednich parametrach, zapewniających oczekiwany komfort cieplny. Niezależnie od warunków atmosferycznych.

Życie Przemyskie 5/1985

I z reguły nawet krótkotrwałe zakłócenia w funkcjonowaniu systemu, czy też urządzeń ciepłowniczych, nie wspominając nawet o przerwach w dostawach ciepła, wywołują niemal natychmiastową lawinę telefonicznych zgłoszeń. Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć – i bardzo dobrze! Stała poprawa standardów obsługi odbiorców to istotna część naszej Polityki Jakości oraz realizowanej strategii.

Trudniej czasami wytłumaczyć, że urządzenia ciepłownicze, jak wszystko co stworzył człowiek, czasami bywają zawodne i ulegają awariom. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie zgłoszenia i staramy się reagować na tego typu zdarzenia najszybciej jak jest to tylko możliwe, ale zagwarantować bezawaryjnej pracy węzłów czy sieci ciepłowniczej nikomu niestety nie możemy. Chociaż bardzo byśmy chcieli.

Warto jednak przy tej okazji cofnąć się do nie tak odległej w końcu przeszłości, zaledwie 3,5 dekady, i przypomnieć sobie, z jakimi problemami dotyczącymi ogrzewania mieszkań borykali się wówczas mieszkańcy naszego miasta, a głównie bloków spółdzielczych Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W tym celu gorąco polecamy (jak na ciepłowników przystało) lekturę artykułu pt. „Brrr, jak zimno”, zamieszczonego w 5 numerze tygodnika Życie Przemyskie z 30 stycznia 1985r. Aby nie psuć nikomu wrażeń z lektury artykułu, tylko dwa krótkie cytaty: „Ilość ciepła dostarczanego do mieszkań winna zapewnić utrzymanie temperatury 18 st. C.” I jeśli komuś by się w tym momencie wydawało, że to w sumie dosyć chłodno i że z tej przyczyny przysługiwały mieszkańcom bonifikaty w opłatach czynszowych, to … nic z tego. Takowe i owszem, przysługiwały, ale gdy temperatura w mieszkaniu wynosiła 14-17 st. C. (1/60 za każdy dzień) czy nawet poniżej 14 st. C. (1/30).

I jeszcze drugi cytat: „Na osiedlu Warneńczyka te same kotły zasilają centralne ogrzewanie i magistralę z ciepłą wodą. Podczas tak wysokich mrozów nie można utrzymać odpowiedniej temperatury w kaloryferach i w kranach. Trzeba było z czegoś zrezygnować. Ciepła woda dostarczana jest o oznaczonej porze rano i wieczorem. Podobnie wygląda sytuacja w trzech blokach na os. Kosynierów.”

Skojarzenia ze Stanisławem Bareją nie są przypadkowe. A przecież to wszystko było na serio, chociaż niewielu dzisiaj jeszcze pamięta tę swoistą „normalność”.

Zapraszamy do lektury.

Artykuł pt. "Brrr, jak zimno!" - Życie Przemyskie nr 5/1985 (pdf)

31 stycznia
2022

W ubiegłym tygodniu Rada Nadzorcza MPEC Przemyśl Sp. z o.o. pozytywnie zaopiniowała

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022

przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022r.

Budowa sieci ciepłowniczej

Wspomniany plan inwestycyjny, opiewający na łączną kwotę niemal 2,6 mln zł, zawiera zestawienie tegorocznych zadań inwestycyjnych Spółki, związanych z tym wydatków oraz harmonogram ich realizacji.

W ramach wspomnianej kwoty zaplanowana została m.in. modernizacja lub wymiana 9 węzłów cieplnych oraz modernizacja przyłączy ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych. Łącznie na wspomniane prace modernizacyjne infrastruktury ciepłowniczej MPEC zamierza przeznaczyć ok. 0,6 mln zł.

O wiele bardziej kosztowne będą inwestycje związane z rozbudową systemu ciepłowniczego – budową przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych.

W ramach inwestycji rozwojowych planujemy budowę przyłączy ciepłowniczych do 5 nowo budowanych wielolokalowych budynków mieszkalnych: 2 przy ul. Tatarskiej, 2 przy ul. Żołnierzy I AWP oraz jednego budynku przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Ponadto planowane jest przyłączenie do systemu ciepłowniczego trzech kolejnych budynków kompleksu dydaktycznego PWSW przy ul. Żołnierzy I AWP oraz jednego z budynków byłego kompleksu szpitalnego przy ul. Rogozińskiego.

Dodatkowo w węzły cieplne zostaną wyposażone 3 budynki do których przyłącza ciepłownicze zostały doprowadzone w roku 2021 (sąd przy ul. Mickiewicza i dwa powstające budynki mieszkalne: przy ul. Żołnierzy I AWP oraz Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego), co umożliwi rozpoczęcie dostarczania do nich ciepła na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Koszt realizacji wspomnianych inwestycji rozwojowych został oszacowany na niemal 1,4 mln zł, zaś sumaryczny finalny przyrost zamówionej mocy cieplnej szacujemy na ok. 2 MW.

Ponadto MPEC bierze udział jako Partner projektu w programie „Ekologiczny Przemyśl”. W jego ramach partycypuje w kosztach budowy przyłączy ciepłowniczych do kilku, lub nawet kilkunastu budynków wielolokalowych ogrzewanych dotychczas niskoemisyjnymi źródłami ciepła. W chwili obecnej trwają jeszcze procedury przetargowe, po zakończeniu których podana zostanie pełna lista budynków, do których w ramach wspomnianego programu zostaną wybudowane przyłącza ciepłownicze.

31 stycznia
2022

Maciej Patoczka


Podziękowanie!

Odchodząc na emeryturę, chcę tą drogą podziękować za współpracę wszystkim pracownikom MPEC Przemyśl, pracownikom Ciepłowni Zasanie oraz osobom z innych firm oraz urzędów, z którymi miałem przyjemność załatwiania spraw służbowych.

Chcę podkreślić, że w czasie 37 letniej pracy w MPEC Przemyśl miałem przyjemność poznać wiele osób, które mile wspominam.

Życzę wszystkim bezpiecznej, spokojnej i wydajnej pracy na pożytek własny, mieszkańców Przemyśla i naszego kraju.

Z poważaniem

Maciej Patoczka

31 stycznia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych” (Dz.U. 2021 poz. 2350), w fakturach za ciepło wystawionych za miesiąc styczeń 2022r.

VAT na ciepło

STAWKA PODATKU VAT
NA DOSTAWĘ CIEPŁA
WYNOSI 8%

Natomiast począwszy od kolejnej faktury za ciepło wystawionej za miesiąc luty b.r., na mocy „Ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług” (Dz.U. 2022 poz. 196), stawka podatku VAT w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. będzie wynosiła 5%.

Obniżone stawki podatku VAT obejmowały będą nie tylko cenę ciepła, ale i wszystkie pozostałe pozycje opłat widniejące na fakturach za ciepło, związane z dostawą ciepła i naliczane na podstawie taryfy dla ciepła, tj. opłaty za ciepło, za zamówioną moc, za usługi przesyłowe i nośnik ciepła.

28 stycznia
2022

Równe pół roku temu, 28 lipca 2021r. pracownicy MPEC pożegnali odchodzącego na emeryturę Prezesa Zarządu Kazimierza Steca, który kierował Spółką przez 18,5 roku. Dzisiaj, tj. 28 stycznia 2022r. odbyło się

UROCZYSTE POŻEGNANIE
NESTORA PRZEMYSKIEGO CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO
MACIEJA PATOCZKI

który jako Prezes Zarządu kierował przedsiębiorstwem przez ostatnie pół roku, jednak funkcję Wiceprezesa Zarządu a wcześniej Zastępcy Dyrektora MPEC sprawował nieprzerwanie przez niemal 35 lat, tj. od 1 kwietnia 1987r.Dorota Knapik – Główny Księgowy MPEC oraz Tomasz Szczerbowski – Kierownik Działu Umów i Rozliczeń przekazali odchodzącemu Prezesowi Zarządu Maciejowi Patoczce, w imieniu wszystkich pracowników MPEC gorące podziękowania (jak na ciepłowników przystało) za wieloletnią, konstruktywną, twórczą i bardzo owocną współpracę oraz życzenia wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia, udanego wypoczynku i realizacji planów, na które wreszcie będzie można znaleźć wystarczająco dużo czasu.

Pożegnanie Macieja PatoczkiSwoje podziękowania dla wszystkich pracowników, z którymi przez te minione 3,5 dekady miał przyjemność współpracować, przekazał również Maciej Patoczka, życząc każdemu, aby mógł odchodzić na emeryturę w takiej atmosferze pozytywnych emocji i wzruszeń, w jakiej sam zamyka etap swojej zawodowej aktywności.

Więcej informacji nt. sylwetki biograficznej i zawodowej Macieja Patoczki przedstawiliśmy m.in. TUTAJ.

Jednak z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że rola i znaczenie Macieja Patoczki dla budowy i funkcjonowania zintegrowanego ciepłownictwa systemowego w naszym mieście, była o wiele większa, niżby wynikało to ze sprawowanych funkcji i stanowisk, zaś dzisiejszy dzień to punkt przełomowy, zamykająca pewną epokę.

Pożegnanie Macieja Patoczki

Przez wiele lat Maciej Patoczka był bowiem dla wszystkich pracowników MPEC kimś, kogo zwykło się nazywać „człowiekiem-instytucją”, zaś jego stanowisko w wielu kwestiach dotyczących rozwiązań technicznych czy też organizacyjnych było najczęściej przesądzające. Przy czym, co bardzo istotne, nie wynikało to z formalnie sprawowanej funkcji, ale z niekwestionowanego autorytetu zbudowanego na teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu. I co równie istotne, pomimo niewątpliwie mocnych merytorycznych kompetencji, Maciej Patoczka nigdy nie był człowiekiem zamkniętym na racje i argumenty innych osób, nawet pracowników o nieporównywalnie mniejszej wiedzy i doświadczeniu, co było widoczne m.in. w ostatecznie podejmowanych przez niego decyzjach.

W imieniu wszystkich pracowników MPEC jeszcze raz składamy Maciejowi Patoczce najlepsze życzenia, zdrowia, pomyślności i mnóstwa życiowej energii, niezbędnej do tego, aby konsekwentnie, dzień po dniu, korzystając z wolnego czasu, realizować odkładane czasami przez całe lata plany, pasje i marzenia.

Wszystkiego Najlepszego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28 stycznia
2022

W czwartek 27 stycznia b.r.

MPEC rozpoczął dostarczanie Ciepła Systemowego
do dwóch budynków wielolokalowych

powstającego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego miniosiedla mieszkaniowego. W najbliższych dniach ciepło popłynie także do położonego po sąsiedzku trzeciego budynku.

Budynki wielolokalowe Żołnierzy I AWP

Przez kilka najbliższych miesięcy ciepło pobierane będzie jedynie na cele budowlane, co umożliwi prowadzenie we wspomnianych budynkach prac budowlanych i wykończeniowych. Po oddaniu do użytku wspomnianych budynków, co wg deklaracji wykonawcy powinno nastąpić w najbliższych kilku miesiącach, MPEC będzie dostarczał ciepło łącznie do 114 lokali mieszkalnych i użytkowych. Łączna docelowa wielkość zamówionej mocy cieplnej dla wspomnianych 3 budynków wyniesie ok. 250 kW.

W bieżącym roku zostaną ułożone przyłącza ciepłownicze także do kolejnych budynków wspomnianego miniosiedla, co pozwoli uruchomić w przyszłym roku dostarczanie Ciepła Systemowego do następnych 3 budynków.

W dniu dzisiejszym prowadzone są także prace odbiorowe przyłącza ciepłowniczego do budynku Domu Studenta PWSW przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F. Po zamontowaniu przez odbiorcę węzła cieplnego oraz przepięciu instalacji odbiorczej, MPEC będzie mógł niezwłocznie rozpocząć dostarczanie ciepła do wspomnianego budynku, zarówno na cele grzewcze, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

27 stycznia
2022

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o projektowanych zmianach w sztandarowym rządowym programie proekologicznym „Czyste Powietrze”, mającym na celu likwidację ogrzewania niskoemisyjnego w budynkach jednorodzinnych. Kilka dni temu Minister Klimatu Anna Moskwa zapowiedziała

ROZSZERZENIE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
O BUDYNKI WIELOLOKALOWE

Jak przekazała Minister Anna Moskwa - „niebawem szansę na wymianę "kopciucha" z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program o zasięgu ogólnopolskim.”

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Jak więc widać, jest to zapowiedź dosyć ogólnikowa i na szczegóły musimy jeszcze trochę poczekać. Istotne, że problem niskiej emisji powierzchniowej występujący w zwartej zabudowie takich miast jak Przemyśl został wreszcie dostrzeżony, a jego rozwiązanie, jak można się domyślać, zostanie wpisany w bardziej kompleksowy program dekarbonizacji sektora komunalno-bytowego, czyli likwidacji indywidualnych palenisk węglowych w miastach, co zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do roku 2040” powinno nastąpić do roku 2030.

Jednak zmiany we wspomnianym programie „Czyste Powietrze”, które weszły w życie we wtorek 25 stycznia b.r., dotyczą także wielu innych kwestii, korzystnych dla jego beneficjentów. Podwyższona została m.in. kwota dofinansowania do wymiany źródła ciepła i działania termomodernizacyjne nawet do 69 tys. zł (przy 90% kosztów kwalifikowanych) dla osób o najniższych dochodach. A to wcale nie koniec. W najbliższym czasie do programu mają zostać wprowadzone kolejne zmiany, obejmujące m.in. inny sposób prefinansowania wydatków, możliwość łączenia z wsparcia z programu „Czyste Powietrze” z gminnymi programami parasolowymi, czy też rozszerzenie katalogu urządzeń grzewczych spełniających kryteria programu o niektóre kotły dwupaliwowe.

Tak więc nadal trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy wszelkie doniesienia dotyczące zapowiedzianego nowego programu dla budynków wielolokalowych.

14 stycznia
2022

W czwartek 13 stycznia b.r. MPEC rozpoczął realizację pierwszego z "wiekszych" tegorocznych zadań inwestycyjnych, czyli

BUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
DO DOMU STUDENTA PWSW

czyli budynku 1 F, położonego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Budowa przyłącza ciepłowniczego

Budowę tego krótkiego, bo zaledwie kilkunastometrowego odcinka sieci ciepłowniczej, który na zlecenie MPEC wykonuje katowicka firma Heatco Sp. z o.o. Sp. k. planujemy zakończyć w ciągu kilkunastu najbliższych dni. Po zainstalowaniu przez odbiorcę węzła cieplnego oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac dostosowawczych i przyłączeniowych instalacji odbiorczej (grzewczej), zgodnie z ustaleniami, na początku lutego b.r. będzie można rozpocząć ogrzewanie wspomnianego obiektu Ciepłem Systemowym.

Oprócz „większych” inwestycji, w miesiącach zimowych MPEC realizuje też szereg mniejszych przyłączeń, głównie w budynkach, w których instalacja odbiorcza została wybudowana w latach wcześniejszych, zaś obecnie przyłączane są do niej kolejne lokale mieszkalne i użytkowe. W grudniu 2021r. przyłączyliśmy do systemu ciepłowniczego 5 lokali (w budynkach przy ul. Bibliotecznej, Grodzkiej, Ratuszowej i Franciszkańskiej), zaś w styczniu i lutym b.r. planujemy przyłączenie co najmniej 10 kolejnych lokali.

Co istotne, są to lokale w budynkach położonych głównie w Śródmieściu i przyległych dzielnicach, ogrzewane dotychczas głównie piecami węglowymi. Tak więc każde kolejne mieszkanie ogrzewane Ciepłem Systemowym, to nie tylko gwarancja komfortu i bezpieczeństwa dla jego mieszkańców, ale i co najmniej jeden, a bywa że kilka dymiących kominów mniej.

11 stycznia
2022

Jak co roku, na początku stycznia b.r. przedstawiamy Państwu najważniejsze dane i wskaźniki techniczne podsumowujące

DZIAŁALNOŚĆ MPEC W ROKU 2021

Podobnie jak w roku 2020, największym zaskoczeniem w roku 2021 była długość sezonu grzewczego, trwającego aż 254 dni! (01.01 – 31.05 i 20.09 – 31.12), czyli najdłużej w dotychczasowej historii przedsiębiorstwa.

Dane z działalności MPEC za rok 2021

Oznacza to, że okres poza sezonem grzewczym trwał bardzo krótko, zaledwie 111 dni, tj. od 01.06 do 19.09.

Równocześnie wszystkie miesiące "klasycznego" sezonu grzewczego w roku 2021 były nie tylko chłodniejsze od analogicznych okresów roku 2020, ale i z reguły kształtowały się poniżej średnich temperatur z ostatnich 10, 15 i 20 lat. Średnia temperatura sezonu grzewczego wyniosła w roku 2021 +5,6oC.

Sytuacja taka spowodowała, że sprzedaż ciepła w roku 2021 wyniosła 476,4 tys. GJ i była najwyższa od wyjątkowo zimnego roku 2003 (średnia temperatura sezonu grzewczego +0,9oC), kiedy to wyniosła 482,1 tys. GJ.

Uwagę zwraca kolejny parametr charakteryzujący funkcjonowanie systemu ciepłowniczego, czyli wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej, która na koniec roku 2021 wynosiła 75,56 MW i była najwyższa od roku 1998, kiedy to wynosiła 77,20 MW.

Na wielkości te należy jednak spojrzeć przez pryzmat prowadzonych przez ostatnie dwie dekady intensywnych prac termomodernizacyjnych, skutkujących stałą redukcją mocy zamawianej przez odbiorców dla poszczególnych budynków. Prowadzone inwestycje rozwojowe z naddatkiem zbilansowały jednak spadki mocy i obniżania energochłonności dotychczas ogrzewanych nieruchomości. Chociaż nie jest to sytuacja typowa dla większości przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce

Najważniejsze dane za rok 2021 oraz analogiczne dane porównawcze z lat 2010 – 2020 znajdziecie Państwo w zamieszczonej poniżej tabeli, zaś szczegółowe informacje przedstawiające w sposób kompleksowy funkcjonowanie MPEC-u w roku 2021 znajdziecie Państwo w Raporcie z działalności Spółki za rok 2021, którego publikację planujemy na początku czerwca b.r.

Dane dotyczące funkcjonowania przemyskiego systemu ciepłowniczego
w roku 2021

10 stycznia
2022

Nawet podczas pobieżnego przeglądu lokalnych mediów możemy natrafić na smutne i niepokojące informacje pochodzące tylko z dwóch ostatnich dni:

Podtrucie czadem 5 mieszkańców budynku Rynek 26
Pożar mieszkania w budynku Smolki 13 A

fot. Łukasz Solski.

fot. Ł. Solski - Pożar Smolki 13A

Wspólnym mianownikiem obydwu zdarzeń było wykorzystywanie do ogrzewania mieszkań urządzeń grzewczych (węglowego pieca kaflowego oraz kominka olejowego), których eksploatacja, w połączeniu np. z niedrożnością przewodów kominowych i wentylacyjnych, jest nie tylko kłopotliwa, ale i niebezpieczna, zagrażająca zdrowiu i życiu domowników oraz innych mieszkańców budynków.

Tym razem, na szczęście, nie licząc strat materialnych, wszystko dobrze się skończyło. Ale było o krok od tragedii. I nie ma żadnej pewności, że następnym razem opatrzność uchroni uczestników podobnych zdarzeń od nieszczęścia.

A można temu przecież w prosty sposób zapobiec. O ile w przypadku Smolki 13A, ciepłociąg przebiega praktycznie „pod oknami” budynku, o tyle dla mieszkańców kamienicy Rynek 26 Ciepło Systemowe dostępne jest „za drzwiami mieszkania”. Budynek wyposażony jest bowiem w instalację odbiorczą, doprowadzającą ciepło na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody do 20 lokali. Kolejne lokale mogą zostać podłączone do wspomnianej instalacji praktycznie w każdej chwili.

Gorąco (nomen omen) zachęcamy więc wszystkich do przeanalizowania możliwości zmiany obecnego systemu ogrzewania na bezpieczniejszy a przy okazji bardziej ekologiczny: pompę ciepła, kocioł gazowy, rozwiązania hybrydowe oparte na OZE, czy też Ciepło Systemowe.

10 stycznia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego w Przemyślu, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia b.r. rozpoczęły się

Jednostka kogeneracyjna EC Zasanie

Prace rozruchowe
elektrociepłowni

które z powodu konieczności przeprowadzenia synchronizacji oraz regulacji i dostosowania parametrów pracy dwóch źródeł ciepła zasilających jeden system przesyłowo-dystrybucyjny (sieć ciepłowniczą), mogą w najbliższych dniach powodować niewielkie zakłócenia w dostawach ciepła do obiektów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

10 stycznia
2022

Wyniki pomiarów

Wystarczył jeden dzień, a właściwie kilka godzin z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (niska temperatura, brak wiatru i duża wilgotność powietrza), aby zainstalowane w kilku punktach naszego miasta czujniki pomiarowe zaczęły alarmować mieszkańców Przemyśla o

BARDZO DUŻYM
ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

pyłami PM10 i PM2,5, których stężenia godzinowe przekraczały o 300, 400 a nawet 500 procent dopuszczalne normy.

Oczywiście stężenia dobowe nie wyglądały już aż tak przerażająco, jednak trudno uznać za zadowalający stan, gdy wspomniane normy są przekraczane „zaledwie” o kilkadziesiąt zamiast kilkuset procent, co ma miejsce niestety dosyć często.

Na naszym profilu facebookowym zamieściliśmy kilka screenów z wynikami pomiarów jakości powietrza z pozostałych punktów pomiarowych.

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z wynikami pomiarów, poniżej zamieściliśmy plik w formacie xlsx, zawierający dobowe (od 01.12.2021 do 10.01.2022) oraz godzinowe (6-10.01.2022) wyniki pomiarów stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz temperatury.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z rekomendacjami WHO, maksymalne dobowe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu pyłami PM10 wynosi 50 µg/m³ natomiast pyłami PM2,5 - 25 µg/m³

Wyniki pomiarów jakości powietrza z 5 punktów pomiarowych na terenie Przemyśla

5 stycznia
2022

Przypominamy, że przez cały czas trwa zapoczątkowana 8 grudnia ub.r. akcja informacyjna prowadzona wspólnie przez kilka instytucji i spółek komunalnych, pn.

NIE PAL ŚMIECI I ODPADÓW,
BO TRUJESZ SIEBIE I SĄSIADÓW

Ulotka akcji

mająca na celu skłonienie do refleksji i większej odpowiedzialności osoby traktujące domowe kotły i piece jako śmietniki i utylizatory, czym, jak informuje już samo hasło akcji, szkodzą sobie i swoim bliskim.

Aby ułatwić mieszkańcom naszego miasta, którzy używają do ogrzewania swoich domów i mieszkań niskoemisyjnych źródeł ciepła zorientowanie się, co wolno a czego nie wolno spalać w domowych instalacjach grzewczych, przygotowaliśmy dla Państwa krótką ulotkę informacyjną, którą można pobrać w formacie pdf.

Warto się zapoznać z jej treścią, gdyż spalanie w domowych warunkach niedozwolonych paliw, grozi nie tylko skutkami ekologicznymi i zdrowotnymi, ale i naraża taką osobę na konsekwencje prawne i kary finansowe.

Zapraszamy do lektury.

Ulotka informacyjna Akcji ekologicznej w formacie pdf

5 stycznia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że już od 17 stycznia b.r. służby eksploatacyjno-remontowe MPEC rozpoczynają

PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE
WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przerwy remontowe

Prace konserwacyjno-remontowe

które prowadzone będą zgodnie z opracowanym i udostępnionym Państwu harmonogramem. Prowadzenie wspomnianych prac może spowodować krótkotrwałe przerwy i zakłócenia w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej oraz zakłócenia w dostarczaniu ciepła na cele grzewcze.

Pod zakładką pn. "PRZERWY REMONTOWE 2022" udostępniliśmy szczegółowy harmonogram prac (w chwili obecnej obejmujący styczeń i luty b.r.) wraz z wykazem obiektów zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, w których mogą wystąpić wspomniane zakłócenia w dostawach ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

3 stycznia
2022

W niedzielę 2 stycznia 2022r. Przemyskie Towarzystwo Cyklistów zorganizowało pierwszą w bieżącym roku sportową imprezę plenerową pn.

PRZEŁAJE NAD SANEM

czyli wyścig kolarski i bieg przełajowy pamięci J. Kłymińskiego, A. Cieszyńskiego i Z. Michalskiego - trenerom i działaczom przemyskiej lekkoatletyki.

Przełaje nad Sanem

Całą imprezę Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, nie tylko objął honorowym patronatem, ale i na miejscu czynnie kibicował startującym zawodnikom.

W zawodach wzięło udział łącznie ok. 100 zawodników, startujących w różnych kategoriach wiekowych, i co za tym idzie, na różnych dystansach. Najdłuższą trasę, liczącą 5,6 km najszybciej pokonali Wacław Mucha, a wśród kobiet – Katarzyna Winiarska.

Swoją symboliczna obecność na wspomnianej imprezie sportowej, na zaproszenie jej organizatorów, zaznaczyła również nasza Spółka, która w miarę posiadanych możliwości wspiera przemyskie kluby i stowarzyszenia sportowe.

Więcej informacji i zdjęć ze wspomnianego wydarzenia znajdziecie Państwo m.in. na profilu facebookowym organizatorów.


AKTUALNOŚCI 2022

Archiwum aktualności >>> 
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry