Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC

9 listopada
2023

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 10 LISTOPADA 2023 R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna:
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Regulamin Pracy obowiązujący w MPEC Przemyśl Sp. z o.o., zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 10.11.2023 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 11.11.2023 r.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

14 sierpnia
2023

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, z dniem 12 sierpnia b.r. w życie weszła nowa taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o., która oprócz stawek opłat przesyłowych, zawiera także

Algorytmy obliczania cen ciepła i za zamówioną moc cieplną
dla wszystkich odbiorców ciepła

Wspomniane ceny obliczane są na podstawie cen zawartych w taryfach wytwórców ciepła zasilających przemyski system ciepłowniczy: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. (dla Ciepłowni Zasanie) oraz PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. (Elektrociepłowni Przemyśl) i będą one aktualizowane przy każdej zmianie lub wprowadzeniu nowej taryfy przez każdego ze wspomnianych wytwórców.

Obecnie, obliczona na podstawie wspomnianych algorytmów i taryf, cena ciepła wynosi 89,14 zł/GJ, natomiast cena za zamówioną moc cieplną - 7.101,28 zł/MW/m-c netto.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdą Państwo w przygotowanej przez naszą Spółkę broszurze informacyjnej, która zostanie Państwu doręczona wraz z fakturami za ciepło za miesiąc sierpień b.r. Wspomnianą broszurę udostępniamy także w formie elektronicznej - do pobrania poniżej.

Broszura informacyjna - wyciąg z taryf dla ciepła oraz sposób wyliczania cen ciepła i za zamówioną moc cieplną.

9 sierpnia
2023

Informacja o cenach i stawkach opłat dla odbiorców
uprawnionych do stosowania mechanizmu
ograniczającego wzrost cen ciepła

Informujemy wszystkich odbiorców ciepła, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967, z późn. zm.) nasza Spółka, jako przedsiębiorstwo energetyczne - dostawca ciepła, przedstawia ceny dostawy ciepła, obliczone na zasadach określonych w art. 3a ust. 4 ustawy, które wynoszą odpowiednio:
 1. maksymalna cena dostawy ciepła w przemyskim systemie ciepłowniczym - 177,48 zł/GJ
 2. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla przemyskiego systemu ciepłowniczego - 174,16 zł/GJ
 3. cena dostawy ciepła wynikająca z zatwierdzonych taryf - 151,71 zł/GJ.
Ponieważ cena dostawy ciepła obliczona na podstawie stosowanych taryf dla ciepła w przemyskim systemie ciepłowniczym stanowi cenę najniższą z określonych w pkt. 1-3, dlatego też w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, zarówno uprawnionymi - wymienionym w art. 4 ust.1 ww ustawy, jak i pozostałymi odbiorcami, stosowane będą ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonych i stosowanych taryf dla ciepła.

2 sierpnia
2023

Taryfa dla ciepła MPEC - 2023

Informujemy wszystkich odbiorców oraz osoby korzystające z ciepła dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 12 sierpnia 2023 r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wprowadza

NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA

Wspomniana Taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją nr OKR.4210.23.2023.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2023 r. i opublikowana w tym dniu w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło pod nr 390/2023.

Taryfa dla ciepła wprowadza nowe stawki opłat przesyłowych, których poziom, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa, jest wyższy w stosunku do dotychczasowych (obowiązujących od 1 października 2022 r. do 11 sierpnia 2023 r.) o 9,30 %.

Przeciętne zmiany stawek opłat przesyłowych w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Przeciętne zmiany cen i stawek opłat przesyłowych w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost stawek opłat przesyłowych w %
O-p 17,29
I-w 7,81
G-w 8,86
G-z 9,02
średni wzrost stawek
opłat przesyłowych
9,30

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdą Państwo w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Równocześnie informujemy, że w związku z faktem, że ciepło dostarczane do obiektów odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej pochodzi z dwóch różnych źródeł wytwórczych: Ciepłowni Zasanie (PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.) oraz Elektrociepłowni Przemyśl (PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.), w cz. 5 taryfy dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. zostały zamieszczone algorytmy (wzory matematyczne), według których, na podstawie aktualnych taryf dla ciepła wspomnianych wytwórców ciepła obliczane będą, jednakowe dla wszystkich odbiorców wynikowe ceny: za ciepło oraz za zamówioną moc cieplną.

Zarówno nowa taryfa dla ciepła naszego przedsiębiorstwa, jak i wyciąg z taryf wytwórców ciepła, zostaną doręczone wszystkim odbiorcom ciepła początkiem września b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc sierpień b.r.

Taryfa dla Ciepła + Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy

16 czerwca
2023

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom ciepła dostarczanego przez naszą Spółkę, a w szczególności użytkownikom korzystającym z ciepłej wody użytkowej, że począwszy od bieżącego roku została zlikwidowana kilkudniowa przerwa w dostarczaniu ciepła, co oznacza

UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI DOSTARCZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
W OKRESIE LETNIM

Likwidację wspomnianej przerwy remontowej umożliwiło uruchomienie na początku kwietnia b.r. w ruchu próbnym Elektrociepłowni Przemyśl - drugiego obok Ciepłowni Zasanie źródła ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą.

Wspomniany układ technologiczny, tj. dwa niezależne źródła ciepła pracujące na wspólną sieć ciepłowniczą umożliwiają czasowe wyłączenie urządzeń i instalacji Ciepłowni Zasanie oraz prowadzenie w tym czasie niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych, z równoczesnym zasilaniem sieci ciepłowniczej z drugiego źródła ciepła – Elektrociepłowni.

Przypominamy także, że do 9 października b.r. MPEC prowadzi sukcesywnie prace konserwacyjno-remontowe poszczególnych węzłów cieplnych, co może powodować kilku a nawet kilkunastogodzinne przerwy i zakłócenia w dostarczaniu ciepła do obiektów zasilanych z węzłów, w których prowadzone są wspomniane prace. Szczegółowy harmonogram prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych, wraz z wykazem budynków zasilanych, został udostępniony pod zakładką "PRACE KONSERWACYJNE 2023". Wspomniany wykaz można także pobrać w formacie pdf.

Harmonogram prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych w roku 2023

12 czerwca
2023

Informujemy odbiorców i użytkowników ciepła dostarczanego przez naszą Spółkę, że w związku z trwającym procesem zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła, nastąpiło

PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA
DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA CIEPŁA

zatwierdzonej dla MPEC Przemyśl Sp. z o.o. decyzją nr OKR.4210.50.2021.MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2022 r. a następnie zmienionej decyzją nr OKR.4210.57.2022.MGi Prezesa URE z dnia 15 września 2022 r. i opublikowanej w tym dniu w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło pod nr 606/2022.

Wspomniana taryfa dla ciepła została zatwierdzona na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania, tj. od 1 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, dotychczasowa taryfa dla ciepła będzie obowiązywała do dnia wejścia w życie nowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE i jej ogłoszenia w Biuletynie URE, zgodnie z art. 47 ust 3. ustawy Prawo Energetyczne.

Oprócz taryfy dla ciepła MPEC, przedłużeniu do czasu zatwierdzenia przez Prezesa URE i wprowadzeniu do stosowania, uległa także taryfa dla ciepła wytwórcy ciepła - spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o., której termin obowiązywania został wyznaczony decyzją Prezesa URE na okres do dnia 31 maja 2023 r.

W związku z powyższym opłaty za ciepło za miesiąc czerwiec 2023 r. naliczane będą według cen i stawek opłat ujętych w dotychczas obowiązującej taryfie dla ciepła.

O zatwierdzeniu nowej taryfy dla ciepła poinformujemy Państwa niezwłocznie na naszej stronie internetowej.

Nowa taryfa dla ciepła zostanie także doręczona wszystkim odbiorcom ciepła.

19 maja
2023

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967, z późn. zm.) uprawnionym grupom odbiorców ciepła przysługuje

PRAWO DO SKORZYSTANIA Z SYSTEMU WSPARCIA

poprzez stosowanie wobec nich maksymalnych cen dostawy ciepła.

Niezbędnym warunkiem uprawniającym do zastosowania wobec wspomnianych grup odbiorców maksymalnej ceny dostawy ciepła jest złożenie w MPEC-u właściwego oświadczenia. Wzory Oświadczeń wraz ze szczegółową informacją zostały udostępnione na naszej stronie internetowej w artykule z dnia 21 marca 2023 r.

W przypadku nie złożenia przez uprawnionego odbiorcę wspomnianego oświadczenia, po wzroście taryfowych cen ciepła ponad określone ustawą pułapy cenowe, wobec takiego odbiorcy stosowane będą wyższe ceny ciepła, zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła.

Przypominamy równocześnie, że obowiązek składania wspomnianych oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych, które zostały zaklasyfikowane do grupy podmiotów uprawnionych na mocy ustawy, w sposób automatyczny.

25 kwietnia
2023

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że

W ROKU 2023 NIE ZOSTAŁA ZAPLANOWAN PRZERWA REMONTOWA

czyli przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92). W związku z powyższym ciepło na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczane będzie w sposób ciągły, za wyjątkiem trwających od kilku do kilkunastu godzin przerw lub zakłóceń związanych z prowadzeniem prac konserwacyjno-remontowych poszczególnych węzłów cieplnych.

Terminy prowadzenia wspomnianych prac na poszczególnych węzłach cieplnych, wraz z wykazem budynków zasilanych z konkretnych węzłów cieplnych, zostały udostępnione pod zakładką "PRACE KONSERWACYJNE 2023". Wspomniany wykaz można także pobrać w formacie pdf.

Harmonogram prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych w roku 2023

5 kwietnia
2023

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, regulujących opłaty za ciepło w kasie MPEC, że

W DNIU 7 KWIETNIA 2023 R. (PIĄTEK)
KASA BĘDZIE NIECZYNNA

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat w kasie MPEC w innym terminie.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

21 marca
2023

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA ODBIORCÓW CIEPŁA
DOTYCZĄCE MAKSYMALNEJ CENY DOSTAWY CIEPŁA

związanej z systemem wsparcia, wprowadzonym ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) i jej nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 295).

Informacja dotycząca cen maksymalnych
w okresie 01.03.2023 r. - 31.12.2023 r.

Informujemy, że w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obowiązuje system wsparcia wyszczególnionych w ustawie grup odbiorców, poprzez stosowanie wobec nich maksymalnych cen dostawy ciepła, których sposób obliczania został wskazany w ustawie.

Dla systemu ciepłowniczego miasta Przemyśla eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.:
 • maksymalna cena dostawy ciepła wynosi 177,48 zł/GJ (netto)
 • średnia cena dostawy ciepła wynikająca z taryf obowiązujących do dnia 3 marca 2023 roku wynosi 135,93 zł/GJ
 • średnia cena dostawy ciepła wynikająca z taryf obowiązujących od dnia 4 marca 2023 roku wynosi 146,78 zł/GJ
Przez maksymalną cenę dostawy ciepła należy rozumieć cenę dostawy ciepła obliczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40 % w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

W załączeniu wyciąg z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 w sprawie cen i stawek opłat za ciepło stosowanych w dniu 30 września 2022, powiększonych o 40 % opublikowanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. i dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

W związku z faktem, że:
 • maksymalna cena dostawy dla systemu ciepłowniczego jest wyższa niż cena dostawy ciepła obliczona na podstawie stosowanych taryf dla ciepła w systemie ciepłowniczym, oraz
 • średnia cena wytwarzania ciepła obliczona dla systemu ciepłowniczego jest niższa niż zawarta w ustawie średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą
zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy, rozliczenia za ciepło ze wszystkimi odbiorcami ciepła prowadzone są na podstawie cen i stawek opłat zawartych w obowiązujących taryfach dla ciepła.

W sytuacji, gdy po zmianie aktualnie obowiązujących taryf dla ciepła lub wprowadzeniu nowych taryf dla ciepła, ceny dostawy ciepła obliczone na podstawie nowych cen i stawek opłat będą wyższe niż:
 1. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, albo
 2. maksymalna cena dostawy ciepła w systemie ciepłowniczym
uprawnieni odbiorcy ciepła, po spełnieniu warunków ustawowych (o których mowa poniżej), zostaną objęci najniższymi cenami dostawy ciepła, obliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Warunkiem objęcia danego odbiorcy systemem wsparcia związanym z ograniczeniem cen dostawy ciepła jest:
 1. zaklasyfikowanie odbiorcy do jednej z grup odbiorców, którzy zostali objęci systemem wsparcia
 2. złożenie przez odbiorcę stosownego oświadczenia o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz. 327)

Grupy odbiorców ciepła wobec których stosuje się maksymalną cenę dostawy ciepła.

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła zostają objęci maksymalnymi cenami dostawy ciepła automatycznie i nie są zobowiązani do składania dodatkowych oświadczeń
 • Grupa 2 i 3 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – zostaną objęci maksymalnymi cenami dostaw ciepła, ale zgodnie z ustawą (art. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 36) są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności określonej w tych przepisach. Oświadczenie powinno zostać złożone na formularzu według wzoru (OŚWIADCZENIE GRUPA 2 i 3)
 • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – otrzymają maksymalną cenę dostawy ciepła pod warunkiem złożenia oświadczenia według wzoru (OŚWIADCZENIE GRUPA 4)

UWAGA:
 • Oświadczenia złożone przez odbiorców ciepła przed nowelizacją ustawy zachowują ważność i zostaną uwzględnione przez MPEC przy ewentualnym stosowaniu maksymalnej ceny.
 • Odbiorcy z grup 2, 3 i 4, którzy nie złożyli oświadczenia, w celu objęcia systemem wsparcia powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy. W przypadku braku złożonego oświadczenia oraz wprowadzenia do rozliczeń z odbiorcami cen maksymalnych, ceny maksymalne będą stosowane od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

 • Formularze oświadczeń

  Wzory/formularze oświadczeń znajdą Państwo tutaj:
 • OŚWIADCZENIE GRUPA 2 i 3
 • OŚWIADCZENIE GRUPA 4
 • Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów oraz aktualizowane przy każdej zmianie danych nimi objętych.

  Składanie oświadczeń

  Oświadczenia mogą Państwo składać w jeden z następujących sposobów:
  1. na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem – przesłane listem na adres korespondencyjny: MPEC Przemyśl Sp. z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
  2. osobiście w Sekretariacie siedziby MPEC przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu, w dni powszednie w godz. 7:00-15:00
  3. drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: mpec@mpec.przemysl.pl (drogą elektroniczną nie mogą być składane skany dokumentów podpisanych własnoręcznie)

  Odbiorcy, którym nie przysługują maksymalne ceny dostaw ciepła

  Jeśli korzystają Państwo ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie poniższych przepisów:
  • ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 202, 1477, 1692 i 1723);
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692 i 1967);
  • art. 24 i 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)

  nie podlegacie Państwo cenom maksymalnym:

  Dodatkowa informacja dla odbiorców z Grup 2, 3

  Zwracamy uwagę, że jeżeli należą Państwo do odbiorców ciepła z Grupy 2 lub 3, objętych zgodnie z zapisami ustawy systemem wsparcia, art. 23 wspomnianej ustawy nakłada na Państwa szereg obowiązków w stosunku do gospodarstw domowych i podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

  3 marca
  2023

  Informacja Prezesa URE o cenach ciepła

  Informujemy wszystkich Odbiorców i użytkowników ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że w dniu 23 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wypełniając obowiązek nałożony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.), opublikował na stronie internetowej

  Informację Prezesa URE
  nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

  w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

  Powyższa informacja zawiera m.in. ceny stosowane przez wytwórcę ciepła zasilającego system ciepłowniczy Przemyśla – spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. oraz stawki opłat przesyłowych stosowanych przez przedsiębiorstwo przesyłowo-dystrybucyjne i obrotu ciepłem – MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

  Poniżej zamieszczamy wyciąg z Informacji Prezesa URE dotyczący wspomnianych dwóch podmiotów.

  Pełna wersja Informacji Prezesa URE nr 9/2023 dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Regulacji Energetyki, pod adresem: https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html

  Wyciąg z Informacji Prezesa URE nr 9/2023

  1 marca
  2023

  Cennik 2023

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła oraz pozostałych kontrahentów że od dnia 1 marca 2023 r. nasza Spółka wprowadza

  NOWY CENNIK USŁUG, CZYNNOŚCI
  ORAZ OPŁAT DODATKOWYCH


  Wspomniany cennik nie dotyczy opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązujących taryf dla ciepła, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji opłat, przyczyn wprowadzenia podwyżek, jak również zakresu usług świadczonych przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie informacyjnym, których skany zostały zamieszczone poniżej.

  Wspomniane dokumenty zostały doręczone wszystkim odbiorcom wraz z fakturami za ciepło za miesiąc styczeń b.r. Dostępne są one także na stronach internetowych prowadzonych przez naszą Spółkę (w formie elektronicznej) oraz w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8.

  Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC (obowiązuje od 01.03.2023 r.)
  Pismo informujące o wprowadzeniu nowego cennika.

  1 marca
  2023

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że od dnia 4 marca 2023 r. spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. - wytwórca ciepła dostarczanego przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. do Państwa obiektów, wprowadza

  ZMIANĘ TARYFY DLA CIEPŁA

  Zmiana taryfy dla ciepła

  zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WRC.4210.8.5.2023.69711.Izm3.ESz z dnia 17 lutego 2022 r. i opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 81/2023.

  Wspomniana Zmiana taryfy dla ciepła dotyczy zmiany ceny za zamówioną moc cieplną, która została obniżona o 0,03 % oraz ceny ciepła, która wzrośnie o 13,86 % w stosunku do ceny ciepła obowiązującej w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 3 marca 2023 r.

  Pomimo zmian cen ciepła, generujących wyższe koszty jego przesyłania, MPEC nie planuje podnoszenia z tego tytułu opłat za usługi przesyłowe.

  Szczegóły dotyczące zmiany cen zawiera zamieszczone poniżej zestawienie porównawcze.

  Wspomniana taryfa PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. nie dotyczy opłat za usługi przesyłowe ciepła, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej taryf dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Poniżej zamieszczamy tekst zmienionej taryfy wraz z decyzjami Prezesa URE zatwierdzającymi taryfę i zmiany taryfy oraz zestawienie porównawcze cen obowiązujących w okresie 15.12.2022 r. i nowo wprowadzanych przez spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o.

  Zmieniona Taryfa dla ciepła spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. wraz z decyzjami Prezesa URE (obowiązuje od 04.03.2023 r.)
  Zestawienie porównawcze opłat.

  4 stycznia
  2023

  ŚREDNIA CENA WYTWARZANIA CIEPŁA

  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.) informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, że zgodnie z informacją otrzymaną od spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. - wytwórcy ciepła w Ciepłowni Zasanie, zasilającej sieć ciepłowniczą na terenie Przemyśla, począwszy od 15 grudnia 2022r. rzeczywista średnia cena wytwarzania ciepła jest niższa od gwarantowanej ustawowo ceny z rekompensatą i wynosi 91,12 zł/GJ.


  AKTUALNOŚCI 2023

  Archiwum aktualności >>> 
  2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry