Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2019

2019

Aktualności MPEC

23 grudnia
2019

W piątek 20 grudnia w siedzibie Spółki zostało zorganizowany tradycyjne już

WIGILIJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE PRACOWNIKÓW MPEC

ciepłowniczy opłatek

Na ciepłowniczy opłatek, oprócz pracowników Spółki przybyli także zaproszeni goście: Dziekan Dekanatu Przemyskiego ks. Marian Koźma, Prezydent Miasta Przemyśl Pan Wojciech Bakun oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej MPEC Pan Czesław Nowak.

Na początku Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec przywitał wszystkich gości oraz pracowników przedsiębiorstwa. Następnie ks. Marian Koźma zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po odśpiewaniu której odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i złożył życzenia świąteczne wszystkim przybyłym na spotkanie. Najserdeczniejsze życzenia przemyskim ciepłownikom i ich rodzinom złożyli także Prezydent Miasta Przemyśl Wojciech Bakun oraz Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, który prosił, aby pamiętać również o tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być z nami podczas tego świątecznego spotkania. W szczególności o Wiceprezesie Zarządu MPEC Macieju Patoczce. Po tych życzeniach, dzieląc się opłatkiem, świąteczno-noworoczne życzenia składali sobie również pracownicy przedsiębiorstwa.

Później już przy dźwiękach płynących z głośników kolęd był wigilijny barszcz, pierogi, gołąbki i inne, tradycyjne potrawy oraz rozmowy przy wigilijnym stole.

Wigilia przemyskich ciepłowników 2019

19 grudnia
2019

W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu odbiorców z naszą Spółką oraz zapewnienia szybkiego, mobilnego dostępu do informacji związanych z dostarczaniem ciepła i finansowych rozliczeń z tego tytułu, z dniem 1 stycznia 2020r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. uruchamia

INTERNETOWE Biuro Obsługi Klienta (IBOK)

stanowiące bezpłatną elektroniczną platformę komunikacyjną z odbiorcami ciepła.
IBOK

Strona startowa IBOKWspomniana platforma, która będzie funkcjonowała pod adresem

https://ibok.mpec.przemysl.pl

umożliwi zarejestrowanym użytkownikom internetowy dostęp do rachunków, historii rozliczeń, sald, zadłużenia oraz ważnych informacji, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarancją bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z Internetem.

Za pośrednictwem IBOKa każdy odbiorca będzie mógł także złożyć „Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną”, dzięki czemu uzyska dostęp do dodatkowej funkcjonalności serwisu – dostępu do elektronicznych obrazów faktur za ciepło. I to wszystko bez wychodzenia z domu!

Po uruchomieniu IBOKa, kolejnym krokiem będzie sukcesywne rozszerzanie jego funkcjonalności i udostępnianie Państwu za jego pośrednictwem coraz większej ilości danych i realizowanych usług.

Do przeprowadzenia procesu rejestracji w IBOKu, który potrwa maksymalnie kilka minut, wystarczy Państwu ostatnia faktura za ciepło i dane w niej zawarte. Po wprowadzeniu wszystkich danych, przepisaniu kodu z wyświetlonego obrazka i zaakceptowaniu regulaminu, wystarczy nacisnąć przycisk „Rejestruj”.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymacie Państwo na podany adres e-mail dwie wiadomości: pierwszą, w której poprosimy Państwa o kliknięcie w link weryfikacyjny, umożliwiające aktywację konta i potwierdzenie poprawności adresu e-mail oraz drugą, potwierdzającą poprawność danych, informującą równocześnie o aktywacji konta użytkownika. Korzystanie z serwisu będzie możliwe po kolejnej pełnej godzinie od momentu otrzymania informacji od MPEC.

17 grudnia
2019

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,
Śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia,
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym,
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

We wtorek 17 grudnia, podobnie jak w latach ubiegłych, odwiedzili nas

pierwsi tegoroczni kolędnicy

Mikołaj i Emilka

czyli Mikołaj i Emilka – przedszkolaki z Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, którym towarzyszyły Panie Magdalena Fortuna i Livia Czapska.

Życzenia świąteczno-noworoczne od przesympatycznych kolędników odebrała w imieniu Zarządu oraz pracowników MPEC Dorota Knapik. Oprócz życzeń, przedszkolaki przekazały także ręcznie wykonaną kartkę oraz piękny bożonarodzeniowy stroik.

Serdecznie dziękujemy za życzenia i również życzymy wszystkim przedszkolakom z Przedszkola Nr 11 w Przemyślu, wychowawcom, pracownikom oraz ich rodzinom, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłynęły wszystkim w ciepłej, miłej, rodzinnej atmosferze, zaś Nowy 2020 Rok przyniósł same szczęśliwe dni oraz spełnienie wszystkich planów i marzeń.

11 grudnia
2019

W dniu dzisiejszym pomiędzy naszą Spółką a Przedsiębiorstwem Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” S.A. z Lublina została podpisana

UMOWA NA MODERNIZACJĘ KOTŁA K3

Podpisanie umowy na modernizację kotła

zainstalowanego w ciepłowni Zasanie, obejmująca m.in. przeprowadzenie prac modernizacyjnych rusztu kotła i części ciśnieniowej. Zmodernizowany kocioł K3 typu WR-25 uzyska również nową, dwustopniową instalację odpylania spalin, umożliwiającą dostosowanie źródła ciepła do unijnych wymogów prawnych, w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń określonych w tzw. konkluzjach BAT i dyrektywie MCP.

Zgodnie z umową wspomniane prace modernizacyjne rozpoczną się 20 marca 2020r. i potrwają do 15 listopada 2020r. Całkowity koszt modernizacji to ponad 11,2 mln zł (brutto)

Więcej informacji nt. modernizacji, zakresu przewidzianych do przeprowadzenia prac oraz skutków jakie przyniesie, znajdziecie Państwo m.in. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonych w ramach ogłoszenia o przetargu na przeprowadzenie wspomnianych prac modernizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu

4 grudnia
2019

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, od lipca b.r. w zasańskiej ciepłowni prowadzone były prace montażowe i konfiguracyjne nowej szafy kotłowej SK3. Pod koniec listopada b.r. zostały przeprowadzone

PROCEDURY ODBIOROWE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

obejmujące zarówno szafę kotłową, jak również sterowany za jej pośrednictwem kocioł K-3 typu WR-25.

Uruchamianie szafy S3Nowa szafa kotłowa, w której zainstalowano m.in. nowoczesne systemy zabezpieczeniowe, alarmowe i sterownicze, umożliwia nie tylko sterowanie szeregiem napędów i urządzeń kontrolno-pomiarowych (m.in. napęd rusztu, wentylatorów ciągu, podmuchu i powietrza wtórnego, pomp, zaworów, itp.), optymalizujące proces wytwarzania ciepła, ale i kompleksową kontrolę nad całym procesem.

Podłączenie nowej szafy sterowniczej do tzw. systemu nadrzędnego, umożliwiło natomiast monitorowanie i rejestrację poszczególnych parametrów, oraz integrację nadzorowanych za jej pośrednictwem procesów z funkcjonowaniem całego układu wytwarzania ciepła.

Za realizację wspomnianej inwestycji, począwszy od etapu projektowego, po dostarczenie i konfigurację oprogramowania, odpowiedzialna była firma SKAMER. Znaczny zakres prac, głównie prace montażowe i elektryczne a także wymiana i dostosowanie urządzeń sterujących pracą kotła do nowego systemu, wykonali pracownicy ciepłowni.

4 grudnia
2019

Podobnie jak w ubiegłych latach, w listopadzie b.r. 20 auditorów przeprowadziło 10 auditów wewnętrznych w naszej Spółce, obejmujących kilkadziesiąt procedur i instrukcji określających tryb i zasady postępowania przy realizacji poszczególnych procesów. Po zakończeniu zaplanowanej na rok 2019 procedury auditowej, 3 grudnia b.r. zostało zorganizowane

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

podczas którego zostały przedstawione i omówione wyniki poszczególnych auditów, jak również uwagi, wnioski, obserwacje i propozycje, mające na celu usprawnienie i  udoskonalenie procesów realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Spotkanie auditorówCo prawda przedstawiane przez auditorów raporty pozytywnie oceniały funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w auditowanych obszarach, jednak Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec zwrócił uwagę na jeden istotny aspekt - potrzebę zmiany podejścia ze „statycznego” na „dynamiczny”.

Wspomniana zmiana podejścia oznacza nie tylko konieczność stałego udoskonalania poszczególnych procesów i instrukcji oraz porównywania zawartej w nich „teorii” z „praktyką”. Oznacza ona również, a może przede wszystkim, prowadzone na bieżąco dostosowywanie całego systemu do zmieniających się technologii, wymogów prawnych, regulacyjnych, organizacyjnych, itd., skutkujących m.in. eliminacją procedur zbędnych oraz wprowadzaniem nowych, poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako integralnej całości. Nadrzędnym celem wdrażanego w naszej Spółce od 2012r. Systemu Zarządzania Jakością nie jest bowiem „sztuka dla sztuki”, ale stałe udoskonalanie i dostosowywanie funkcjonowania Spółki do aktualnych wymogów trudnego rynku ciepła i rosnących oczekiwań odbiorców Ciepła Systemowego.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na fakt, że 20 auditorów to ponad 1/5 wszystkich pracowników Spółki, dla których prowadzenie auditów, to także doskonała okazja do poznania zakresu zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki.

29 listopada
2019

Na ostatniej, tj. XXII Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się w czwartek 28 listopada b.r. została uchwalona

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Przemyśla na lata 2019-2023

opracowana przez Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE”. Przyjęcie dokumentu spowodowane było upływającą 12 grudnia b.r. datą obowiązywania poprzedniej aktualizacji Planu.

Sesja Rady Miejskiej w PrzemyśluWspomniane opracowanie, nie skupia się jedynie na obszarach tematycznych wyszczególnionych w jego tytule, ale zawiera szereg danych, informacji i analiz przedstawiających realizowaną i projektowaną politykę energetyczną Przemyśla w znacznie szerszym kontekście - realizowanych na poziomie ogólnopolskim lub regionalnym polityk i programów energetycznych, środowiskowych, antysmogowych, itp.

Szczególnie interesująca wydaje się charakterystyka trendów rozwojowych i demograficznych Przemyśla, obecnych zasobów i infrastruktury (także energetycznej), bilans obecnych i prognozowanych potrzeb grzewczych w różnych wariantach rozwojowych miasta, możliwe sposoby ich pokrycia i niezbędna do tego celu infrastruktura techniczna i struktura nośników energii, korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z rozwoju energetycznego Przemyśla, czy też zestaw możliwych do wdrożenia przedsięwzięć racjonalizujących zużycie paliw i energii.

Warto również zwrócić uwagę na część 10 opracowania pt. „Energia odnawialna, odpadowa, lokalne nadwyżki energii. Zakres współpracy z sąsiadującymi gminami”, w którym dosyć dokładnie przeanalizowane zostały istniejące zasoby oraz możliwości wykorzystania w naszym mieście energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Co prawda, w częściach „Aktualizacji” dotyczących zaopatrzenia w ciepło z systemu ciepłowniczego oraz zasilających system źródeł ciepła dostrzegliśmy nieco braków, nieścisłości, nieaktualnych danych i informacji, jednak całe opracowanie stanowi wartościowy dokument a zawarte w nim analizy zasługują na uwagę.

Z całym dokumentem możecie się Państwo zapoznać m.in. TUTAJ lub pobrać spakowany w formacie zip.

25 listopada
2019

kasa MPEC

Informujemy wszystkich odbiorców ciepła, że począwszy od 1 stycznia 2020r.

RACHUNKI ZA CIEPŁO BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

będzie można regulować JEDYNIE w kasie MPEC, mieszczącej się w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8. (I piętro, pok. nr 9), gdzie oprócz wpłat gotówkowych, możecie Państwo regulować opłaty za ciepło także w formie bezgotówkowej, przy użyciu kart płatniczych. Kasa czynna jest codziennie (w dni pracujące), w godzinach 11.00 – 14.00.

Odbiorcy dokonujący wpłat za ciepło w placówkach pocztowych, bankowych, itd., będą obciążani prowizją z tego tytułu, zgodnie z cennikami wprowadzonymi przez dany podmiot.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia – przepraszamy.

21 listopada
2019

W ubiegłym tygodniu odbyła się narada Rady Techniczno-Ekonomicznej MPEC, podczas której omawiane były

ZAŁOŻENIA DO PLANU INWESTYCYJNEGO MPEC
NA ROK 2020

ze szczególnym uwzględnieniem projektów rozbudowy sieci ciepłowniczej, budynków, które mogłoby zostać przyłączone do systemu ciepłowniczego oraz „modernizacji układu odpylania, remontu części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25 w ciepłowni Zasanie”. Na wykonanie tej inwestycji jesienią b.r. został przez MPEC ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg nieograniczony.

Puszkina 3

Wstępna wycena przedstawionych zadań inwestycyjnych na rok 2020 opiewa na kwotę kilkunastu mln zł. Jednak ze względu na planowane zmiany strukturalno-organizacyjne MPEC-u, związane z przejęciem do eksploatacji przez spółkę PGNiG TERMIKA układu wytwarzania ciepła, ostateczny kształt realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl programu parasolowego „Ekologiczny Przemyśl”, zakładającego przyłączenie do systemu ciepłowniczego kilkudziesięciu budynków, przesunięć czasowych inwestycji developerskich oraz kilku innych, niezależnych od naszej Spółki czynników, zarówno kwota planowanych nakładów inwestycyjnych, jak i kształt samego planu mogą ulec w najbliższych tygodniach daleko idącym zmianom.

Po uchwaleniu i zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą MPEC planu inwestycyjnego na rok 2020, niezwłocznie przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych, zamieszczonych w nim zadaniach inwestycyjnych.

Tymczasem zamykamy tegoroczne zadania inwestycyjne. W części budynków, które zgodnie z planem miały zostać przyłączone do systemu ciepłowniczego (Kraszewskiego 7, Słowackiego 21), prace przewidziane do wykonania przez MPEC zostały zakończone. Po wykonaniu przez odbiorców instalacji odbiorczych i podpisaniu stosownych umów, MPEC będzie mógł niemal natychmiast rozpocząć dostarczanie Ciepła Systemowego do obiektów.

W chwili obecnej trwają prace montażowe węzła cieplnego dla sali gimnastycznej budowanej przy Szkole Podstawowej Nr 14 (ul. Borelowskiego 12). Dzisiaj rozpoczęliśmy również prace ziemne przy układaniu przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do budynku Poczty Polskiej przy ul. 3-go Maja 25, który dotychczas ogrzewany był łącznie z sąsiednim budynkiem przy ul. 3-go Maja 27 ze wspólnego węzła cieplnego.

W bieżącym roku zostanie wykonane jeszcze przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Puszkina 3, w którym na przełomie roku zostanie zainstalowany także węzeł cieplny, dzięki czemu, jeszcze w obecnym sezonie grzewczym 11 lokali mieszkalnych, w miejsce ogrzewania węglowego, zyska czyste ogrzewanie systemowe.

29 października
2019

JUBILEUSZOWE REMINISCENCJE

Artykuł o Jubileuszu MPEC

W ostatnim numerze tygodnika Życie Podkarpackie, z dnia 23 października b.r. ukazał się krótki artykuł, stanowiący minirelację z Gali Jubileuszowej naszej Spółki, która została zorganizowana 11 października b.r. w Sali Balowej Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Tygodnikowi Życie Podkarpackie serdecznie dziękujemy i obok zamieszczamy skan wspomnianego artykułu.

W dziale „Dyplomy, Wyróżnienia, Podziękowania” zamieściliśmy także skany Listów gratulacyjnych, które otrzymaliśmy z okazji obchodzonego Jubileuszu m.in. od Prezydenta Miasta Przemyśla, przedstawiciela Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polski, Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, PGNiG Termika i PGE Obrót S.A.

Informacje o Jubileuszu 35-lecia naszej Spółki zostały zamieszczone także w listopadowym numerze miesięcznika "Nasz Przemyśl" oraz w branżowym portalu internetowym "Nowoczesne Ciepłownictwo".

28 października
2019

Oprócz zmian prawnych wprowadzanych nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, o których informowaliśmy przed kilkoma dniami, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną procedowaną aktualnie zmianę prawa, dotyczącą

NOWELIZACJI USTAWY
O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

która wprowadza szereg nowych rozwiązań prawnych, mających na celu „poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i poprawę warunków mieszkaniowych społeczeństwa poprzez:
1) poprawę efektywności energetycznej;
2) walkę ze zjawiskiem smogu;
3) walkę z ubóstwem energetycznym.”

Ciepło Systemowe


Pierwszą grupą beneficjentów, która będzie mogła skorzystać z nowych instrumentów wsparcia, będą mieszkańcy budynków wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje bowiem m.in. atrakcyjne premie remontowe dla podmiotów wykonujących w tego typu budynkach prace termomodernizacyjne połączone ze wzmocnieniem połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew. Dodatkowa premia termomodernizacyjna będzie przysługiwała, gdy w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE o mocy maksymalnej co najmniej 6 kW (w przypadku budynków wielorodzinnych).

Drugą, ważniejszą z punktu widzenia przedsiębiorstw ciepłowniczych, ale przede wszystkim gmin (budynków wchodzących w całości w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego), wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem gminy oraz mieszkańców tych budynków, jest projektowana zmiana zasad udzielania wsparcia w postaci premii remontowej dla wspomnianych podmiotów, w celu poprawy stanu technicznego budynków z ich jednoczesną termomodernizacją, obejmującą również przyłączenie wspomnianych nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Wysokość premii remontowej stanowiła będzie od 50 do 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

W tym celu, oprócz zmiany art. 7 ust. 1 ustawy (katalog podmiotowy inwestorów w przypadku premii termomodernizacyjnej i premii remontowej będzie jednakowy), do ustawy ma zostać wprowadzony nowy artykuł 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. Wysokość premii remontowej stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego, jeżeli:
1) inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy,
2) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
3) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396, z późn. zm.),
4) z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały stosowane od dnia 31 grudnia 2020r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, oraz
5) przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego przedsięwzięcia remontowego w budynku:
a) zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła lub
b) nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowano wysokosprawną kogenerację, lub
c) nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne."


Dla budynków komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wysokość wspomnianej premii remontowej będzie wynosiła wg projektu 60%!

Więcej informacji na temat projektu, jego uzasadnienia oraz przebiegu procesu legislacyjnego, znajdziecie Państwo na stronie Sejmu RP pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3840

24 października
2019

Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 1 listopada 2019r. MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wprowadza do stosowania

NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła

zatwierdzoną przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKR.4210.23.2019.RF z dnia 17 października 2019r.

Nowa taryfa będzie obowiązywała do 31 października 2020r.

Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 17 października 2019r. Nr 255

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 31.10.2019r. wynosi 4,99 %, co oznacza wzrost cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 4,99%.

Podstawową przyczyną wzrostu cen i stawek opłat za ciepło jest znaczny wzrost niezależnych od naszego przedsiębiorstwa kosztów, m.in. zakupu energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 i białych certyfikatów.

Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło w %
O-p 5,77
I-w 4,16
G-w 5,38
G-z 5,00
O-n 9,74
średni wzrost
całkowitych opłat za ciepło
4,99

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła najpóźniej początkiem listopada b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc październik b.r.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator opłat - plik w formacie xlsx, ułatwiający wyliczenia.

Taryfa dla Ciepła + Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy
Kalkulator opłat za ciepło

22 października
2019

W ostatnich kilkunastu dniach zostały wprowadzone dwie zmiany legislacyjne, związane z ochroną środowiska, a pośrednio również z funkcjonowaniem branży ciepłowniczej, w tym i naszego przedsiębiorstwa. Pierwsza z wprowadzonych zmian dotyczy

NOWYCH POZIOMÓW ALERTÓW SMOGOWYCH

czyli poziomów alarmowania i informowania o złej jakości powietrza, spowodowanej przekroczeniem poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM 10, przy uśrednionych wynikach pomiarów prowadzonych przez okres 24 godzin.

Ciepło SystemoweWedług nowych regulacji prawnych (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Dz.U. 2019 poz. 1931Dz.U. 2012 poz. 1031) progi zostały obniżone o połowę, z 200 do 100 stężenia pyłu PM10 µg w 1 m3 powietrza (w przypadku informowania) i z 300 do 150 µg/m3 w przypadku alarmowania o wystąpieniu smogu.

Co prawda, ustalenie nowych, bardziej restrykcyjnych poziomów to krok w dobrym kierunku, jednak przypomnijmy, że dopuszczalny poziom stężenia pyłu PM10 to 50 µg/m3, zaś w większości europejskich krajów alarm smogowy ogłaszany jest przy znacznie niższych stężeniach, niż 100 µg/m3, czyli ustalony w Polsce poziom informowania. I co ważniejsze, od ustalania nowych poziomów alarmowania i informowania powietrze w polskich miastach nie stanie się ani odrobinę czystsze.

Przypominamy, że na terenie Przemyśla MPEC utrzymuje 5 punktów pomiarowych, które rejestrują na bieżąco takie dane jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, ale i poziomy zanieczyszczeń (PM10, PM2,5, PM1). Na życzenie odbiorców możemy udostępnić miesięczne, dzienne a nawet godzinowe raporty z odczytami wszystkich parametrów z poszczególnych stacji pomiarowych.

Zachęcamy również wszystkich do umieszczania na swoich stronach internetowych sparametryzowanych widgetów, które w skrótowej, graficznej formie poinformują odwiedzających Państwa stronę o stanie powietrza w poszczególnych punktach Przemyśla.

Drugą zmianą legislacyjną jest uchwalona 16 października b.r.

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

która przede wszystkim, poprzez zaostrzenie kontroli i wprowadzenie wysokich kar finansowych, powinna wyeliminować ze sprzedaży tzw. „kopciuchy”.

Jednak dla przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz developerów i innych podmiotów budujących nowe obiekty istotniejsza jest wprowadzona wspomnianą nowelizacją zmiana ustawy Prawo energetyczne, a konkretnie art. 7b. Zgodnie z nowelizacją, rozszerzony został obowiązek przyłączenia obiektu do systemu ciepłowniczego, nawet wówczas, gdy nie spełnia on wymogu systemu efektywnego energetycznie. Oczywiście nie jest to wymóg bezwzględny, jednak gdy będą spełnione techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia obiektu do systemu ciepłowniczego, znacznie trudniej będzie uzyskać zgodę na zastosowanie indywidualnego źródła ciepła, chyba że będzie się ono charakteryzowało współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (tzw. Wi) nie wyższym niż 0,8, wykorzystane zostaną do tego celu pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Wspomniane ograniczenia eliminują nie tylko lokalne kotłownie węglowe, ale również gazowe i olejowe, wspierając wszelkie rozwiązania oparte na technologiach OZE.

Wspomniana nowelizacja w chwili obecnej czeka już tylko na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw.

22 października
2019

W poniedziałek 21 października b.r. w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się okolicznościowe

SPOTKANIE EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW MPEC

Spotkanie Seniorów

czyli seniorów związanych w przeszłości z naszą Spółką, którzy kładli podwaliny i budowali od podstaw przemyski zintegrowany system ciepłowniczy, z którego korzysta obecnie w różnym zakresie ponad 45 tysięcy mieszkańców Przemyśla. Wspomniane spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów Jubileuszu 35-lecia utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

Na początku spotkania Prezes Zarządu MPEC - Kazimierz Stec przywitał wszystkich gości, dziękując im za przybycie, po czym zachęcił do rozmów i dzielenia się swoimi wspomnieniami w ciepłej, niemalże rodzinnej atmosferze z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami z pracy, przy filiżance kawy.

Aby umilić spotkanie seniorów ciepłownictwa, pracownicy MPEC, oprócz słodkiego poczęstunku, przygotowali dla seniorów ciepłownictwa pokaz fotografii, na których wielu z zaproszonych gości mogło odnaleźć siebie oraz swoje koleżanki i kolegów oraz przypomnieć sobie jak świętowali kolejne jubileusze MPEC kilka, kilkanaście a nawet 25 lat temu.

Spotkanie było nie tylko stosunkowo rzadką okazją do spotkania się w szerokim gronie emerytowanych pracowników MPEC, ale również do spotkania i rozmowy z obecnymi pracownikami przedsiębiorstwa, wymiany poglądów, doświadczeń, czy też uzyskania informacji.

Każdy z 35 przybyłych na spotkanie gości otrzymał także pamiątkowy "jubileuszowy zestaw upominkowy" wraz z albumem o historii przemyskiego ciepłownictwa.

21 października
2019

Wraz z radykalną zmianą pogody, którą synoptycy przewidują już za kilka dni, powoli dobiega końca

REALIZACJA TEGOROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Kraszewskiego 7

obejmujących zarówno modernizacje węzłów cieplnych, jak i budowę nowych węzłów wraz z infrastrukturą przesyłową – przyłączami ciepłowniczymi.

Zgodnie z założonym planem, modernizacji poddany został węzeł cieplny W093A – ogrzewający osiedle Kazanów. W jej ramach zainstalowana została nowa rozdzielnia wraz z układami falownikowymi sterowania pompami obiegowymi centralnego ogrzewania, co pozwoli na płynne dopasowywanie wydajności pomp do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego oraz oszczędność energii elektrycznej. Zmodernizowany i zautomatyzowany został także układ sterujący pracą przepompowni dla osiedli Rycerskie i Malawskiego.

Całkowicie wymienione zostały 3 kolejne węzły cieplne, przy ul. Mniszej 8, Kasprowicza 11Borelowskiego 1A, co pozwoliło na dostosowane ich parametrów do aktualnych potrzeb cieplnych odbiorców, a w konsekwencji poprawę wskaźników efektywności cieplnej i oszczędność energii elektrycznej.

Ponadto na dwóch węzłach przejętych jesienią b.r. przez MPEC od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Glazera 7Glazera 15 zostały zainstalowane indywidualne układy pomiarowo-rozliczeniowe.

Zgodnie z planem wykonywane są także inwestycje rozwojowe. Zakończone zostały budowy przyłączy ciepłowniczych i montaż węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Focha 12Kraszewskiego 7. Ponadto do budynków przy ul. Mickiewicza (strzelnica BOSG), Borelowskiego 12 (sala gimnastyczna przy SP Nr 14) oraz Bieszczadzkiej (powstający wielolokalowy budynek mieszkalny) zostały ułożone przyłącza ciepłownicze, zaś w budynku I LO przy ul. Słowackiego 21 został zainstalowany węzeł cieplny dla potrzeb budowanej sali gimnastycznej. Pozostałe prace montażowe prowadzone będą po przygotowaniu przez odbiorców pomieszczeń węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych.

W listopadzie b.r. zostanie przeprowadzona przebudowa fragmentu sieci ciepłowniczej – przyłączy do budynków przy ul. 3-go Maja 2527.

17 października
2019

Przed kilkunastoma dniami Zarząd MPEC zatwierdził

ZNOWELIZOWANY PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019

Budowa sieci ciepłowniczej

w którym część zadań inwestycyjnych, została na życzenie odbiorców przesunięta na rok przyszły.

W bieżącym roku wykonana zostanie jedynie dokumentacja techniczna dotycząca przyłączenia do systemu ciepłowniczego budynków przy ul. Krasińskiego 51, Focha 5, Racławickiej 5 i Św. Jana 3, zaś budowa przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych - najszybciej w roku przyszłym.

Dodatkowym, wprowadzonym do planu nowym zadaniem inwestycyjnym jest przyłączenie do systemu ciepłowniczego budynku przy ul. Puszkina 3 oraz inwestycje związane z częściowym przejęciem gospodarki cieplnej na osiedlu Glazera (zakup fragmentu sieci ciepłowniczej i dwóch węzłów cieplnych).

Pozostałe tegoroczne zadania inwestycyjne, związane zarówno z nowymi przyłączeniami, jak również modernizacją infrastruktury ciepłowniczej (wytwórczej i przesyłowo-dystrybucyjnej) nie uległy zmianie. O stanie ich realizacji poinformujemy Państwa w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej.

14 października
2019

W miniony piątek 11 października, w Sali Balowej Biblioteki Publicznej w Przemyślu odbyła się III Konferencja „Ciepło Systemowe dla Przemyśla” połączona z

GALĄ JUBILEUSZOWĄ Z OKAZJI 35-LECIA MPEC

Odznaczeni pracownicy MPEC

na którą zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych Przemyśla, przemyskich spółek komunalnych, firm developerskich, zarządcy nieruchomości, projektanci, architekci najwięksi odbiorcy Ciepła Systemowego oraz najważniejsi kooperanci przemyskiego MPEC-u.

Oprócz Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusława Świeżego, jubileuszową galę przemyskiego MPEC-u swoją obecnością zaszczycili m.in. Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Bogusław Regulski, były Prezydent Miasta Przemyśla a obecnie Prezes Zarządu PGE Obrót S.A. Robert Choma oraz organizator i pierwszy dyrektor naszego przedsiębiorstwa – Janusz Szychulski.

Uczestnicy Konferencji

Po rozpoczęciu pierwszej, uroczystej części konferencji, Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, przywitał przybyłych gości, przedstawił krótką, retrospektywną prezentację historii przemyskiego ciepłownictwa systemowego i wpisanej w ten kontekst historii MPEC-u oraz opowiedział jak na przestrzeni minionych 35 lat zmieniała się organizacja przedsiębiorstwa, wykorzystywane zasoby i stosowane technologie, jak „rozrastał” się system ciepłowniczy, docierając do coraz to nowych dzielnic i rejonów miasta, i co równie ważne - jak zmieniał się i ewoluował obraz przedsiębiorstwa w oczach mieszkańców i społeczna percepcja jego działalności, widzianej nie tylko jako "dostawa ciepła", ale i jeden z istotnych elementów szeroko rozumianej miejskiej i regionalnej polityki proekologicznej.

Zastępca Prezydenta Przemyśla

Po prezentacji części historycznej, Zastępca Prezydenta Przemyśla Bogusław Świeży, Bugusław Regulski - Wiceprezes Zarządu IGCP, Jacek Staszewski - reprezentujący PGNiG Termika, Prezes Zarządu PSM-u Zbigniew Kurosz oraz Prezes Zarządu PGE Obrót S.A. Robert Choma, złożyli na ręce Prezesa Zarządu MPEC Kazimeirza Steca gratulacje i życzenia daleszego rozwoju Spółki. Następnie Prezes Kazimierz Stec i Zastępca Prezydenta Przemyśla Bogusław Świeży wręczyli najbardziej zasłużonym pracownikom MPEC-u dyplomy z podziękowaniem i okolicznościowe statuetki oraz wspólnie ukroili pierwszą porcję urodzinowego tortu.

Po krótkiej przerwie na kawę i degustację tortu, rozpoczęła się druga, merytoryczna część konferencji, podczas której Pan Jacek Staszewski z PGNiG Termika przedstawił szczegółowy projekt modernizacji układu wytwarzania ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy, Wiceprezes Zarządu MPEC Maciej Patoczka opowiedział o planach rozwojowych przedsiębiorstwa na bliższą i dalszą przyszłość oraz kierunkach rozbudowy systemu ciepłowniczego, zaś Pani Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UM w Przemyślu zaprezentowała realizowane i planowane dopiero programy proekologiczne dla Przemyśla.

Fotorelacja z Konferencji

8 października
2019

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła, których nieruchomości zasilane są za pośrednictwem osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że począwszy od dnia 1 października 2019r. wytwórca ciepła – FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu wprowadza

NOWE CENY CIEPŁA

Dotychczasowe ceny i stawki opłat obowiązywały od dnia 1 października 2018r.

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie dla ciepła spółki Fibris w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 30.09.2019r. wynosi średnio 9,5 %.

Poniżej zamieściliśmy skan nowej taryfy dla ciepła przesłanej przez spółkę Fibris S.A. oraz porównanie cen i stawek opłat zawartych w taryfie aktualnie obowiązującej z cenami obowiązującymi od 30 września b.r.

Skany poprzednich taryf dla ciepła Spółki Fibris S.A. znajdziecie Państwo na stronie internetowej BiP naszej Spółki.

Taryfa dla ciepła Spółki Fibris S.A.
Porównanie dotychczasowych i nowych cen i stawek opłat za ciepło

7 października
2019

Taryfa dla ciepła

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że w związku z trwającym procesem zatwierdzania nowej taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nastąpiło

PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA
TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła, której okres obowiązywania został decyzją Prezesa URE zatwierdzony na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania (tj. od dnia 1 października 2018r. do 30 września 2019r. ze zmianą obowiązującą od 1 lutego 2019r.), zgodnie z art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, będzie obowiązywała co najmniej do dnia 31 października b.r.

Nowa taryfa dla ciepła, po zatwierdzeniu jej treści przez Prezesa URE, zgodnie z art. 47 ust 3. ustawy Prawo Energetyczne zostanie ogłoszona w Biuletynie URE oraz na oficjalnych stronach internetowych naszej Spółki.

Zatwierdzona taryfa zostanie także niezwłocznie przesłana wszystkim odbiorcom ciepła.

3 października
2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
MODERNIZACJĘ UKŁADU ODPYLANIA
ORAZ REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ I RUSZTU KOTŁA TYPU WR-25
W CIEPŁOWNI ZASANIE PRZY UL. E PLATER 8 W PRZEMYŚLU

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000,00zł (słownie zł: dwieście tysięcy 00/100) w terminie do dnia 5 listopada 2019r. do godz. 1100.

DODATKOWE WYMOGI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • złożą ofertę spełniającą wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • wraz z ofertą złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dołączą wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,
 • wniosą wymagane wadium (w terminie do daty składania ofert),
 • udokumentują, że:
 • - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowali przynajmniej 5 zadań polegających na wykonaniu lub modernizacji kotłów rusztowych typu WR i OR o mocy powyżej 25 MW w technologii ścian szczelnych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat to proporcjonalnie do prowadzenia okresu działalności;
  - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowali przynajmniej 3 zadania polegających na wykonaniu dla kołów węglowych rusztowych dwustopniowej instalacji odpylania, która powinna uwzględniać możliwość rozbudowy, tak aby w przyszłości spełnić zaostrzone rygory emisji pyłów i SOx o parametrach: pył < 20 mg/Nm3, SOx< 400mg/Nm3.

  Kryteria oceny ofert są określone w rozdziale II pkt. 13 SIWZ.

  INFORMACJE DODATKOWE:
  Oferta musi zawierać całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, czy też warunkowych.

  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w formacie pdf (załącznik poniżej) lub odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Przemyśl ul. Płowiecka 8 - Dział Rozwoju i Inwestycji (pokój nr 17).

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
  Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 15 listopada 2021r.

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. (pokój nr 12) w terminie do dnia 7 listopada 2019r. do godziny 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2019r. o godziny 830 w sali narad (pokój nr 13).

  KONTAKT:
  Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  Paweł Olejko – tel. 16 670-24-20 wew. 30 lub 502-082-252 w godz. 800 - 1400
  Sławomir Płoszaj – tel. 16 670-74-02 wew. 246 lub 519-116-391 w godz. 800 - 1400


  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Sprostowanie treści SIWZ
  Ogłoszenie w BiP MPEC Przemyśl

  27 września
  2019

  W środę 25 września uruchomione zostało ogrzewanie budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”, natomiast wczoraj, tj. w czwartek 26 września budynków administrowanych przez Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową.

  Ponieważ obydwie spółdzielnie mieszkaniowe należą do największych odbiorców Ciepła Systemowego, tym samym nastąpiło

  ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2019/2020

  Sezon grzewczy rozpoczęty!!!

  Jednak oprócz spółdzielni mieszkaniowych, z wnioskiem o rozpoczęcie ogrzewania zwróciło się do MPEC-u już kilkudziesięciu innych, mniejszych i większych odbiorców: wspólnot mieszkaniowych, administratorów obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych, itd.

  W ciągu ostatniej dekady, najwcześniej sezon grzewczy rozpoczęliśmy w roku 2013, bo już 18 września, natomiast najpóźniej w roku 2012 – dopiero 8 października. Z reguły sezon grzewczy rozpoczynamy w trzeciej dekadzie września.

  Przed nami ok. 7 miesięcy z ciepłymi grzejnikami, gdyż patrząc na lata ubiegłe, najwięksi odbiorcy wyłączali ogrzewanie z reguły po długim majowym weekendzie.

  23 września
  2019

  W dniu dzisiejszym Zarząd MPEC

  pożegnał uroczyście Panią Lucynę Mühln

  Pożegnanie Lucyny Mühln

  która po niemal 40 latach pracy przechodzi na zasłużoną emeryturę.

  Spośród owych 40 lat, równo 33 lata (od 19.09.1986r.) Pani Lucyna przepracowała w przemyskim MPEC-u, a konkretnie w ciepłowni Zasanie, którą znała jak „własną kieszeń”, podobnie jak praktycznie wszystkich jej pracowników.

  Jak powiedział Paweł Olejko – kierownik Wydziału Ciepłownia i przełożony „Pani Lucyny, "dała się ona poznać jako osoba kompetentna, towarzyska otwarta na kontakty ze współpracownikami. Zawsze pogodna, uśmiechnięta i zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków służbowych."

  Pani Lucyno, w imieniu wszystkich pracowników MPEC, składamy Pani za wszystko co Pani zrobiła najserdeczniejsze podziękowania. Mamy równocześnie nadzieję, i tego Pani gorąco życzymy, że ten nowy etap życia umożliwi Pani realizację pasji, zainteresowań, planów i marzeń. Wszystkiego najlepszego!

  23 września
  2019

  Pomimo, że mamy dopiero początek jesieni a słoneczna aura daje odczucie przyjemnego ciepła, to po zachodzie słońca i w nocy, temperatura spada do zaledwie 4 – 6oC, powodując nieprzyjemne odczucie chłodu. Dlatego też

  Poradnik

  CORAZ WIĘCEJ ODBIORCÓW
  ROZPOCZYNA SEZON GRZEWCZY

  i to zarówno małych, indywidualnych, jak i tych większych – instytucjonalnych.

  Na progu sezonu grzewczego 2019/2020 MPEC postanowił przypomnieć wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego najważniejsze zasady zachowania przy korzystaniu z ciepła i ciepłej wody, które bez obniżania komfortu termicznego i użytkowego, pozwolą obniżyć koszty ogrzewania. Aby to osiągnąć, wystarczy jedynie wyrobić w sobie kilka nawyków i przestrzegać kilku prostych zasad.

  Pomoże w tym mała ściągawka, czyli „Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego”, który wszyscy nasi odbiorcy otrzymają początkiem października, wraz z fakturą za ciepło za miesiąc wrzesień.

  Wspomniany Poradnik zamieszczamy także na naszej stronie internetowej. Gorąco zachęcamy do jego pobrania i stosowania zawartych w nim porad.

  Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego

  23 września
  2019

  „Raz staruszek, spacerując w lesie,
  Ujrzał listek przywiędły i blady I pomyślał:
  - Znowu idzie jesień,
  Jesień idzie, nie ma na to rady!”


  jak pisał onegdaj Andrzej Waligórski. A właściwie to już przyszła, gdyż jak wszyscy zapewne wiedzą,

  23 WRZEŚNIA ROZPOCZYNA SIĘ JESIEŃ

  Jesień

  zarówno kalendarzowa, jak i astronomiczna, która potrwa do momentu przesilenia zimowego, czyli 21 grudnia, ze wszystkimi, charakterystycznymi dla tej pory roku niedogodnościami pogodowymi.

  Co prawda, w dalszej części utworu możemy usłyszeć, że

  „Może zrobić się chłodno już jutro
  Lub pojutrze, a może za tydzień
  Trzeba będzie wyjąć z kufra futro,
  Nie ma rady. Jesień, jesień idzie!”


  Jednak oprócz futra, warto zadbać także i o dobre samopoczucie nas samych i naszych bliskich. A nic tak nie poprawia nastroju w jesienne chłodne, wietrzne i wilgotne wieczory, jak dom pełen ciepła, dający poczucie termicznego komfortu, a przez to przytulności i bezpieczeństwa. Warto o tym pamiętać!

  MPEC w Przemyślu już od 35 lat ma zaszczyt dbać o Państwa ciepły dom.

  18 września
  2019

  Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniach 6-8 września b.r. MPEC zorganizował dla swoich pracowników integracyjną

  HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNĄ WYCIECZKĘ W BESKIDY

  Wycieczka MPEC

  W tym jeszcze nie do końca odkrytym turystycznie regionie, przemyscy ciepłownicy zwiedzili m.in. Zagrodę Maziarską w Łosiu, muzeum Dziubyniłka, jedną z najstarszych i najładniejszych cerkwii w Kwiatoniu, wpisaną na listę UNESCO i kilka innych miejsc, związanych z życiem, religią, twórczością i pracą zamieszkujących te okolice od kilkuset lat Łemków.

  Oprócz atrakcji etnograficznych, nie zabrakło i historycznych, bardzo mocno związanych z Przemyślem i jego rolą podczas I wojny światowej, takich jak Muzeum w Gorlicach, w którym główna ekspozycja poświęcona jest Bitwie pod Gorlicami, która rozegrała się na początku maja 1915r., niedługo po upadku Twierdzy Przemyśl i której przebieg i wynik pozwolił na odbicie kilka tygodni później Przemyśla z rąk Rosjan.

  Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiły także m.in.: pałac Długoszów w Siarach malownicza zabudowa słowackiego miasta Bardejów, ikonograficzne zbiory bardejowskich muzeów, bazylika św. Idziego czy też pobliskie, słynne Bardejowskie Kupele.

  Potem jeszcze tylko smaczny obiad w Gospodzie Magurskiej w Małastowie i powrót do Przemyśla w późnych godzinach wieczornych.

  Fotorelacja z wycieczki

  18 września
  2019

  Po wielomiesięcznych negocjacjach, początkiem września b.r.

  MPEC odkupił od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  fragment sieci ciepłowniczej

  Sieć ciepłownicza

  zasilającej dolną część osiedla mieszkaniowego przy ul. Glazera, wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Glazera 1, 3, 5, 7, 9, 15 i Goszczyńskiego 8/Glazera 13 oraz węzłami cieplnymi w budynkach przy ul. Glazera 7 i 15.

  Obecnie prowadzone są końcowe prace przepięciowe w komorze ciepłowniczej, dzięki czemu wspomniane budynki zasilane będą bezpośrednio z nowego odcinka sieci ciepłowniczej ułożonej wzdłuż ul. Goszczyńskiego. Ta zmiana, oprócz tego że zwiększy pewność i bezpieczeństwo zasilania obiektów, odciąży również eksploatowaną przez PSM, „wiekową” osiedlową sieć ciepłowniczą, zasilaną od strony ul. Noskowskiego.

  Oprócz prac na sieci ciepłowniczej przy ul. Glazera, trwają prace wykończeniowe i odtworzeniowe na ułożonych już przyłączach ciepłowniczych do budynków przy ul. Focha 12 i strzelnicy BOSG przy ul. Mickiewicza. W przyszłym tygodniu, w pierwszym z tych budynków zostanie zainstalowany węzeł cieplny. Ponadto trwają prace budowlane i montażowe przyłącza ciepłowniczego do wznoszonego przy ul. Bieszczadzkiej wielolokalowego budynku mieszkalnego, które planujemy zakończyć na przełomie września i października b.r.

  17 września
  2019

  W dniu dzisiejszym

  żegnamy naszego kolegę – Janusza Skawińskiego

  Janusz Skawiński

  który zmarł w ubiegły piątek 13 września b.r. w wieku zaledwie 53 lat.

  W MPEC-u Janusz przepracował 33 lata, na różnych stanowiskach: ślusarza, maszynisty urządzeń nawęglania i odżużlania oraz jako monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych.

  Z zawodowego punktu widzenia, bardzo pracowity a przy tym pomysłowy i kreatywny. Jako współpracownik i kolega, zawsze uśmiechnięty, przyjazny, otwarty, nigdy nikomu nie odmówił pomocy i chyba trudno byłoby znaleźć kogokolwiek, kto by Janusza nie lubił, jako współpracownika i jako człowieka. Tak po prostu.

  I takiego Janusza Skawińskiego wszyscy zapamiętamy.

  16 września
  2019

  Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, w minioną niedzielę 15 września, podczas 8 Przemyskiego Święta Ulic, nasza Spółka wystawiła przy Placu Niepodległości

  FIRMOWE STOISKO INFORMACYJNE

  Stoisko Firmowe MPEC

  na którym każdy zainteresowany mógł uzyskać informacje dotyczące planowanych kierunków rozwojowych przemyskiego systemu ciepłowniczego w najbliższych latach, materiały informacyjno-promocyjne (kalendarze, plany lekcji, ulotki, itp.) jak również drobne gadżety reklamowe. Na stoisku dostępne było także nasze najnowsze wydawnictwo Magazyn Ciepła Systemowego Nr 9 oraz album o historii przemyskiego ciepłownictwa.
  Łącznie nasze stoisko odwiedziło podobnie jak w latach ubiegłych ok. tysiąca osób.

  Oprócz tego, w tym roku MPEC wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 11 przy ul. Władycze, zorganizował dla najmłodszych uczestników Święta Ulic

  MIASTECZKO CIEPŁOWNICZE

  z całym mnóstwem zabaw, konkursów, zagadek, quizów i innych atrakcji oraz nagrodami dla wszystkich, którzy brali udział w zabawie. Łącznie, w miasteczku Ciepłowniczym bawiło się z nami ok. 200 dzieci. Ponadto każdy mógł zobaczyć jak wygląda zamontowany i funkcjonujący węzeł cieplny oraz mieszkaniowa stacja cieplna, zaś pracownik MPEC chętnie wyjaśniał co jest co i jak to wszystko funkcjonuje.

  Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko serdecznie dziękujemy, zaś zainteresowanych ogrzewaniem swoich obiektów Ciepłem Systemowym, zapraszamy do siedziby naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

  Fotorelacja z obecności MPEC-u na Święcie Ulic 2019

  13 września
  2019

  Podobnie jak w latach ubiegłych, także tym roku, wystawiając nasze stoisko firmowe podczas najbliższego Święta Ulic – 15 września, przygotowaliśmy dla Państwa nowe wydawnictwa, m.in. najnowszy numer naszego bezpłatnego periodyku

  MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO NR 9 - EDYCJA PRZEMYSKA

  Magazyn Ciepła Systemowego Nr 9

  który tym razem w znacznej części został poświęcony obchodzonemu w bieżącym roku jubileuszowi 35-lecia przemyskiego MPEC-u. Oprócz krótkiej historii przedsiębiorstwa, w Magazynie znalazły się również mniej lub bardziej zabawne historyjki, związane z jego funkcjonowaniem, których na przestrzeni trzech dziesięcioleci nazbierało się całkiem sporo.

  Bardzo ważną w kontekście historii MPEC-u „skarbnicą informacji” jest wspominkowy artykuł „Jak to z MPEC-em było?”, przygotowany przez pana Janusza Szychulskiego – pierwszego Dyrektora MPEC, który nie tylko kierował przedsiębiorstwem, ale można śmiało powiedzieć – projektował i współtworzył szeroko rozumiane zintegrowane ciepłownictwo systemowe w naszym mieście.

  Poza tym krótka prezentacja przedsiębiorstwa, które w najbliższym czasie będzie odpowiedzialne za produkcję ciepła dla Przemyśla, czyli PGNiG TERMIKA SA oraz przedstawienie jego inwestycyjnych zamierzeń w tym obszarze. I na koniec w cyklu „Przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem Systemowym” – tym razem kamienica Stramszewiczowska, czyli Rynek 15.

  Jednak Magazyn Ciepła Systemowego, to nie jedyne wydawnictwo, które przygotowaliśmy dla Państwa. Oprócz tego dostępne będą kalendarze na rok 2020, które zawsze cieszą się dużą popularnością – tym razem w dwóch wersjach oraz „Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego”, czyli krótka ściągawka jak przygotować instalację grzewczą do zimy oraz w jaki sposób racjonalnie, efektywnie i ekonomicznie gospodarować ciepłem i ciepłą wodą. Dla uczniów natomiast, i tych starszych, i tych młodszych, przygotowaliśmy estetyczne plany lekcji.

  Na stoisku będzie można również obejrzeć niedawno wydany album okolicznościowy „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czyli historia przemyskiego ciepłownictwa systemowego”, jak również „Raport za rok 2018”, zawierający całe mnóstwo szczegółowych informacji, dotyczących działalności MPEC-u w roku 2018 i latach ubiegłych.

  Oprócz tego na stoisku MPEC-u będzie można otrzymać gadżety reklamowe i co najważniejsze - najbardziej aktualne informacje dotyczące zamierzeń inwestycyjnych MPEC i kierunków rozbudowy systemu ciepłowniczego w najbliższych latach.

  Nieopodal firmowego stoiska, które w tym roku będzie zlokalizowane na Pl. Niepodległości obok fontanny, w godzinach 13.00 – 17.00, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Władycze, funkcjonowało będzie Miasteczko Ciepłownicze, a na nim m.in.:
 • Wielka Hydrozagadka
 • Akcja Stop Smog
 • Ekologiczne Koło Fortuny
 • Zabawa Ciepło - Zimno
 • Innowacyjni Mistrzowie Kreatywności
 • Quizy, gry, zagadki, animacje, zabawy

 • I wiele, wiele innych atrakcji. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na profilu facebookowym MPEC-u.

  Magazyn Ciepła Systemowego Nr 9 w formacie pdf
  Serdecznie wszystkich zapraszamy na nasze stoisko firmowe a najmłodszych do Miasteczka Ciepłowniczego.

  10 września
  2019

  Już a najbliższą niedzielę 15 września, podczas VIII Święta Ulic, nasza Spółka, wzorem lat ubiegłych, wystawi na Placu Niepodległości

  STOISKO INFORMACYJNO-PROMOCYJNE MPEC

  Zapraszamy!!!!!

  na którym każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać upominkowe gadżety, informacyjne wydawnictwa i publikacje, a przede wszystkim zasięgnąć informacji o bieżącej działalności przedsiębiorstwa, świadczonych usługach i planach rozwojowych na najbliższe lata.

  Ale w tym roku obecność MPEC-u na Święcie Ulic nie ograniczy się do tradycyjnego stoiska firmowego. Z okazji obchodzonego w bieżącym roku Jubileuszu 35-lecia istnienia przedsiębiorstwa, postanowiliśmy zrobić małą niespodziankę najmłodszym mieszkańcom Przemyśla i we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 11 zorganizowaliśmy dla nich

  Miasteczko Ciepłownicze

  które będzie funkcjonowało w godz. 13.00 – 17.00 na terenie SP Nr 11 przy ul. Władycze 5.

  A w Miasteczku Ciepłowniczym na wszystkie dzieci będą czekały zabawy, gry, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz całe mnóstwo innych atrakcji i niespodzianek.
  Więcej informacji dotyczących Święta Ulic znajdziecie Państwo m.in. TUTAJTUTAJ.

  Serdecznie wszystkich zapraszamy, do odwiedzenia naszego stoiska firmowego, zaś dzieci do zabawy w Miasteczku Ciepłowniczym.

  4 września
  2019

  Co prawda wciąż jeszcze trwa kalendarzowe lato, jednak najdalej

  ZA KILKA TYGODNI ROZPOCZNIE SIĘ SEZON GRZEWCZY

  Jesień idzie...

  do którego MPEC, jak już Państwa informowaliśmy, jest przygotowany.

  Warto jednak, aby do rozpoczęcia sezonu przygotowali się także odbiorcy, administratorzy, zarządcy i właściciele budynków, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek i ze spokojem czekać na włączenie ciepła. W jaki sposób? Niżej podpowiadamy!

  Pamiętajmy więc o tak przyziemnych czynnościach, jak wyczyszczenie grzejników i usunięcie kurzu zalegającego w licznych konstrukcyjnych zakamarkach. Zaniechanie tej czynności spowoduje, że wraz z rozpoczęciem ogrzewania kurz wraz z podgrzanym powietrzem zacznie się unosić w mieszkaniu, niepotrzebnie uprzykrzając życie wszystkim domownikom, a alergikom w szczególności.

  Inną ważną czynnością jest uzupełnienie zładu nośnika ciepła, czyli odpowiednio przygotowanej wody, transportującej ciepło z węzła cieplnego do poszczególnych grzejników. Wykonanie tej czynności pozwala równocześnie sprawdzić szczelność całej instalacji, połączeń pomiędzy poszczególnymi jej elementami oraz wykryć ewentualne przecieki i nieszczelności. Jest to czynność szczególnie ważna w przypadku, gdy po ostatnim sezonie grzewczym na instalacji odbiorczej prowadzony były jakiekolwiek prace: demontaż i montaż grzejników, termozaworów, przeróbki instalacji, itd.
  Przed uzupełnianiem zładu prosimy koniecznie skontaktować się ze służbami eksploatacyjnymi MPEC, co ułatwi prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie tej operacji.

  Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy instalacja grzewcza była przerabiana, montowane, demontowane lub wymieniane były grzejniki, jak również prowadzone były inne prace na instalacji, konieczne może okazać się przeprowadzenie hydraulicznej regulacji. Zaniechanie tej czynności powoduje najczęściej nieprawidłową pracę instalacji w sezonie grzewczym, niedogrzewanie części pomieszczeń, nadmierne szumy w instalacji oraz inne niedogodności i utrudnienia, którym można z łatwością zapobiec jeszcze przed sezonem grzewczym.

  I jeszcze jedna bardzo istotna uwaga.
  Wielu odbiorców czeka do ostatniej chwili, aż zrobi się naprawdę zimno i nieprzyjemnie i dopiero wtedy składa wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła, oczekując że stanie się to prawie natychmiast. Niestety, tak się nie da! Uruchomienie węzła cieplnego to nie przestawienie wajchy, ale cała sekwencja czynności, które należy przeprowadzić: na każdy węzeł trzeba dojechać, włączyć poszczególne urządzenia, sprawdzić zgodność parametrów, ustawić, skorygować, itd. Gdy do uruchomienia jest 10 węzłów, to można tę operację przeprowadzić w ciągu 3-4 godzin. Gdy jednak ekipy eksploatacyjne MPEC mają uruchomić „równocześnie” 150-200 węzłów, to z góry wiadomo, że to trochę potrwa i wywoła niezadowolenie marznących użytkowników ciepła.

  A można temu bardzo łatwo zapobiec, składając wniosek o rozpoczęcie ogrzewania nieco wcześniej.

  Naprawdę nie warto zbyt długo zwlekać z rozpoczęciem ogrzewania obiektów, szczególnie w tzw. okresie przejściowym. Wówczas to nawet niewielka ilość ciepła potrafi bardzo skutecznie poprawić komfort termiczny i zlikwidować poczucie chłodu, a więc niewielkim kosztem zapewniamy dobre samopoczucie sobie i swoim bliskim.

  Nie musimy się też obawiać marnotrawstwa ciepła, gdyż przy wzroście temperatury na zewnątrz natychmiast zadziała układ automatyki pogodowej, który wyłączy węzeł i wstrzyma dostarczanie ciepła do grzejników. Przy ponownym spadku temperatury węzeł zostanie automatycznie załączony a wraz ze spadkiem temperatury grzejniki będą się robiły coraz cieplejsze. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie komfortu termicznego w mieszkaniu a równocześnie zapobiega poborowi ciepła, którego odbiorca nie potrzebuje.


  Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła

  1 września
  2019

  Pomimo, że na kalendarzu dopiero 1 września a słupki rtęci wciąż oscylują wokół „+30”, to eksploatowany przez MPEC

  SYSTEM CIEPŁOWNICZY JEST GOTOWY
  DO ROZPOCZĘCIA SEZONU GRZEWCZEGO

  Budowa przyłącza

  co oznacza, że w razie złożenia przez odbiorców wniosku o włączenie ciepła, służby eksploatacyjne naszego przedsiębiorstwa w ciągu kilku-kilkunastu godzin od przyjęcia zgłoszenia mogą rozpocząć ogrzewanie dowolnego, przyłączonego do systemu ciepłowniczego obiektu.

  Co prawda, na kilku węzłach cieplnych (Kraszewskiego 7, Borelowskiego 1A, Kasprowicza 11, Mnisza 8) wciąż trwają prace wykończeniowe przy układaniu izolacji cieplnej czy też instalacji elektrycznej i komunikacyjnej (sygnalizacyjno-pomiarowej), które potrwają jeszcze przez kilkanaście dni, jednak w razie potrzeby, zarówno wspomniane 4 węzły cieplne, jak i ponad 360 pozostałych, mogą zostać uruchomione praktycznie „z marszu”.

  W bieżącym tygodniu MPEC rozpoczyna zgodnie z harmonogramem realizację dwóch przewidzianych w tegorocznym planie inwestycji: budowę przyłączy ciepłowniczych do powstającej strzelnicy BOSG przy ul. Mickiewicza oraz Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Focha 12.

  Na przełom września i października zaplanowana została natomiast budowa przyłącza ciepłowniczego do powstającego przy ul. Bieszczadzkiej wielolokalowego budynku mieszkalnego, zaś na koniec października - przeróbka fragmentu sieci i zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków Poczty Polskiej i Telekomunikacji przy ul. 3-go Maja, co uporządkuje gospodarkę ciepłowniczą na wspomnianym terenie.

  13 sierpnia
  2019

  Już jutro, tj. 14 sierpnia, jak co roku, pracownicy branży energetycznej, w tym i energetyki cieplnej, obchodzą swoje święto, czyli

  DZIEŃ ENERGETYKA

  Dzień Energetyka

  który został ustanowiony w 1956 roku. Do roku 1972 Dzień Energetyka obchodzony był 1 września, zaś w latach 1973 – 1990 w pierwszą niedzielę września.

  Od 1991r. patronem energetyków jest św. Maksymilian Kolbe - z zamiłowania elektryk, wyprzedzający umiejętnościami swoją epokę, który zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym Auschwitz 14 sierpnia 1941r. Dla uczczenia daty śmierci patrona, dzień 14 sierpnia został ustanowiony świętem pracowników całej branży energetycznej.
  W środku lata, niewiele osób myśli o ogrzewaniu i pracy ciepłowników, czemu oczywiście trudno się dziwić. Zmienia się to wraz z nastaniem jesiennej pluchy, gdy ciepłe grzejniki potrafią bardzo szybko poprawić nie tylko poczucie termicznego komfortu, ale i samopoczucie oraz ogólny nastrój.

  Jednak miarą profesjonalizmu energetyków – ciepłowników jest to, że na co dzień pozostają niezauważalni i nie absorbują uwagi użytkowników ciepła. Oznacza to bowiem, że skutecznie czuwają nad tym, aby cały, coraz bardziej rozległy i skomplikowany system ciepłowniczy funkcjonował prawidłowo, zapewniając odbiorcom ciepło w domu, pracy, szkole.

  9 sierpnia
  2019

  W tym roku nieco później niż w latach ubiegłych, bo dopiero pod koniec lipca, ukazał się

  RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2018

  Raport MPEC za 2018r

  stanowiący "sztandarową" publikację, wydawaną przez naszą Spółkę w ramach prowadzonej od lat otwartej i transparentnej polityki informacyjnej.

  Na 40 stronach wspomnianego Raportu, podobnie jak w poprzednich jego edycjach, zostały przedstawione szczegółowe informacje dotyczące m.in. organizacji, struktury i sposobu funkcjonowania Spółki, jej Misji, Wizji i Celów, przedmiotu działalności, polityki kadrowej, czy też podejmowanych działań w ramach szeroko rozumianej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

  Największą część wspomnianego wydawnictwa wypełniają jednak "twarde" dane techniczne i ekonomiczno-finansowe, opisujące funkcjonowanie układów technologicznych wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, jak również bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przychodów, kosztów, ponoszonych przez MPEC opłat i podatków, struktury kosztowej, itd.

  Raport zawiera także szereg informacji o odbiorcach Ciepła Systemowego, ich strukturze, ilości, zmianach jakie zachodzą na tej płaszczyźnie w ostatnich latach, kubaturze i przeznaczeniu ogrzewanych obiektów, ilości ciepła sprzedanego w ciągu ostatniej dekady oraz inwestycjach zrealizowanych i planowanych na rok 2019 i lata następne.

  Aby czytelnicy Raportu mogli się zapoznać nie tylko z bieżącymi danymi, ale również z trendami, tendencjami i kierunkami zachodzących zmian, wszystkie dane techniczne i ekonomiczne zostały zestawione dla porównania z analogicznymi danymi z ostatnich 3-10 lat.

  Raport za rok 2018 to nie jedyne wydawnictwo poświęcone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Przemyślu i szerzej - rynkowi ciepła w naszym mieście. Z okazji obchodzonego w 2019r. Jubileuszu 35-lecia MPEC-u, przygotowaliśmy bogato ilustrowany okolicznościowy album pt. "Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czyli historia przemyskiego ciepłownictwa systemowego", w którym na 170 stronach staraliśmy się w miarę szczegółowo przedstawić tytułową historię przemyskiego ciepłownictwa oraz poszczególne etapy rozwoju przedsiębiorstwa i obsługiwanej przez niego infrastruktury. Jubileuszowa tematyka zagości także na łamach najbliższego numeru Magazynu Ciepła Systemowego, który będziecie mogli Państwo otrzymać na naszym stoisku firmowym, wystawionym w niedzielę 15 września b.r. podczas plenerowej imprezy "Święto Ulic".

  Serdecznie zachęcamy do lektury.

  Raport za rok 2018 w formacie pdf

  5 sierpnia
  2019

  W miesiącach letnich, oprócz prac inwestycyjny oraz bieżącej konserwacji urządzeń i instalacji, MPEC prowadzi także

  PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE

  Odkrywka sieci

  zarówno sieci ciepłowniczej, jak i węzłów cieplnych.

  Obecnie trwają końcowe prace przy modernizacji węzłów cieplnych przy ul. Mniszej 8Kasprowicza 11. Rozpoczyna się także modernizacja węzła cieplnego ogrzewającego osiedle Kazanów, gdzie zostaną zmodernizowane układy automatyki elektryczne (m.in. sterowanie pompami) oraz przy ul. Borelowskiego 1A, gdzie praktycznie cały węzeł zostanie wymieniony, zaś jego podzespoły zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb cieplnych odbiorcy, przyczyniając się tym samym do poprawy wskaźników efektywności cieplnej (energetycznej) infrastruktury ciepłowniczej.

  Oprócz modernizacji węzłów cieplnych, prowadzone są także prace odkrywkowe na sieci ciepłowniczej, przy ul. Stanisława Augusta oraz Paderewskiego. Niestety, warunki pogodowe nie ułatwiają ich prowadzenia a przede wszystkim procesu osuszania izolacji. Pomimo tego, do połowy przyszłego tygodnia ciepłociągi powinny zostać zamufowane i zabezpieczone, zaś wykopy zasypane.

  30 lipca
  2019

  Od początku bieżącego tygodnia trwa realizacja kolejnego tegorocznego zadania inwestycyjnego

  BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
  DO BUDYNKU PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 7

  Kraszewskiego 7

  W ramach realizacji inwestycji zostanie ułożone 72 m.b. ciepłociągu (ten etap prac zostanie zakończony maksymalnie do połowy sierpnia) oraz wybudowany węzeł cieplny w budynku.

  Instalacja odbiorcza w budynku, początkowo dla 10 a docelowo dla 15 mieszkań, zostanie wyposażona w indywidualne mieszkaniowe stacje cieplne oraz liczniki ciepła, dzięki czemu Ciepło Systemowe będzie służyło zarówno do ogrzewania lokali, jak i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

  Dzięki zastosowaniu metody horyzontalnego przewiertu sterowanego, uciążliwość prac inwestycyjnych prowadzonych na zlecenie MPEC przez firmę Heatco Sp. z o.o. została znacznie ograniczona, zaś ruch kołowy ulicą Kraszewskiego, w poprzek której układany jest ciepłociąg, odbywa się bez żadnych utrudnień. Szczegółowe informacje o tej inwestycji wraz ze skanami dokumentów (projekt czasowej organizacji ruchu) zamieściliśmy na naszej stronie BiP.

  30 lipca
  2019

  Od połowy lipca w ciepłowni Zasanie prowadzone są

  PRACE MODERNIZACYJNE KOTŁA K3

  Montaż oprzyrządowania

  obejmujące układy pomiarów, sterowania i kontroli parametrów pracy.

  W tym celu wymieniona zostanie 25-letnia szafa sterownicza, która w ciągu ostatniego ćwierćwiecza przechodziła jedynie niewielkie modernizacje. Nowa szafa kotłowa zostanie wyposażona m.in. w panel dotykowy z grafiką umożliwiającą lepszą wizualizację pracy kotła oraz śledzenie na bieżąco wielu istotnych parametrów procesu wytwarzania ciepła.

  Nowe urządzenia, umożliwią także integrację urządzeń elektronicznych i automatyki kotła K3 z tzw. Systemem Nadrzędnym, integrującym, nadzorującym i rejestrującym na bieżąco kilkadziesiąt parametrów pracy kotłów oraz innych urządzeń i instalacji funkcjonujących w ciepłowni Zasanie.

  Projekt i montaż szafy zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SKAMER-ACM" Sp. z o.o., zaś pracownicy ciepłowni, pod nadzorem wspomnianej firmy, prowadzą prace podłączeniowe.

  Wszelkie prace, łączenie z przeprowadzeniem próby funkcjonalnej, testów i uruchomieniem nowej szafy sterowniczej zostaną zakończone we wrześniu, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

  15 lipca
  2019

  Oprócz prac modernizacyjnych i remontowo-konserwacyjnych węzłów cieplnych prowadzonych zgodnie z harmonogramem, trwają także

  PRACE PRZY ROZBUDOWIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

  Inwestycje MPEC

  W bieżącym tygodniu zakończą się prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego do powstającej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 14. Węzeł cieplny zostanie zainstalowany w późniejszym terminie.

  3 lipca b.r. odbyło się przekazanie terenu katowickiej firmie Heatco Sp. z o.o. - wykonawcy przyłącza do budynku przy ul. Kraszewskiego 7. Budowa przyłącza, która potrwa ok. 4 tygodni rozpocznie się 22 lipca i będzie się wiązała z utrudnieniami w ruchu pieszym. Szczegółowe informacje o tej inwestycji wraz ze skanami dokumentów (projekt czasowej organizacji ruchu) zamieściliśmy na naszej stronie BiP.

  Firma Heatco Sp. z o.o. będzie również wykonawcą przyłączy ciepłowniczych do obiektu - strzelnicy pistoletowej budowanej na terenie BOSG przy ul. Mickiewicza oraz schroniska przy ul. Focha 12. Budowa wspomnianych przyłączy została zaplanowana zgodnie z zawartymi umowami na wrzesień i październik b.r.

  O realizacji kolejnych tegorocznych zadań inwestycyjnych będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej.

  5 lipca
  2019

  Jest nam miło Państwa poinformować, że wszystkie prace, zarówno w źródle ciepła – ciepłowni Zasanie, jak i na sieci ciepłowniczej, przewidziane do przeprowadzenia podczas przerwy remontowej, zostały wykonane wcześniej, niż zakładał harmonogram. W związku z tym

  PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA ULEGŁA SKRÓCENIU

  Przerwa remontowa

  Wczoraj, tj. w czwartek 04.07 do godzin wieczornych trwało uzupełnianie zładu sieci ciepłowniczej. Prowadzone były również prace przygotowawcze do uruchomienia systemu ciepłowniczego.
  Dzisiaj, tj. w piątek od rana trwa rozpalanie jednego z kotłów w zasańskiej ciepłowni, po czym stopniowo będzie rozgrzewana sieć ciepłownicza. Jednakże z uwagi na jej długość, pojemność (niemal 50 km długości i ponad 2,5 tys. m3 zładu) i pozostałe ograniczenia technologiczne, proces ten potrwa od kilku do kilkunastu godzin.

  W budynkach położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta) ciepła woda użytkowa powinna być dostępna już dzisiaj wczesnym popołudniem. W kolejnych godzinach sukcesywnie włączane będą węzły cieplne w obiektach zlokalizowanych w większej odległości od źródła ciepła.
  Wg planu, w piątek w godzinach wieczornych, ciepła woda powinna już być dostępna dla wszystkich mieszkańców Przemyśla, korzystających z naszych usług w tym zakresie.


  Oprócz prac planowych, od wczoraj trwa usuwanie awarii i wymiana fragmentu magistralnej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopernika. Wspomniane prace nie zaburzą jednak przedstawionego wyżej harmonogramu wznawiania dostaw ciepłej wody użytkowej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

  Za wszelkie spowodowane przerwą remontową niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

  1 lipca
  2019

  Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na

  BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
  ZA ROK 2019

  Badanie sprawozdania finansowego

  Oferta winna zawierać:
  1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych;
  2. Aktualny odpis z rejestru sądowego;
  3. informację o przeprowadzonych badaniach;
  4. Proponowaną cenę usługi

  Termin zakończenia badania i dostarczenia opinii wraz z raportem - do dnia 30.03.2020r.

  Oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki - 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub złożyć w sekretariacie przedsiębiorstwa (ul. Płowiecka 8 - I piętro) w terminie do dnia 19.07.2019r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie
  "OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019".

  Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

  1 lipca
  2019

  § 1
  1. Z dniem 1 lipca 1984r. powołuję Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

  Powołanie MPEC

  Dokładnie 35 lat temu - 1 lipca 1984r. Zarządzeniem nr 24/84 z dnia 18 czerwca 1984r. Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusława Pruchnika, zostało utworzone Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu, które zgodnie z § 2 wspomnianego Zarządzenia miało rozpocząć działalność eksploatacyjną od dnia 1 stycznia 1985 roku. Funkcja Dyrektora nowego przedsiębiorstwa została powierzona Januszowi Szychulskiemu.

  Misję przedsiębiorstwa, która w ogólnych zarysach pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego, formułował pierwszy Statut MPEC, zatwierdzony nieco ponad 3 tygodnie później - 23 lipca 1984r. Zgodnie z jego zapisami, celem statutowym MPEC było "zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie ciepłownictwa poprzez zapewnienie dostarczenia odpowiedniej ilości energii cieplnej w określonych okresach czasu, przy możliwie najniższych kosztach wytwarzania i przesyłu".

  Działalność eksploatacyjną MPEC rozpoczął wcześniej niż zostało to ujęte w Zarządzeniu, bo już od 1 października 1984r. dostarczał ciepło mieszkańcom Przemyśla z ok. 20 eksploatowanych kotłowni lokalnych.

  Dzisiaj MPEC to 120 pracowników, niemal 50 km sieci ciepłowniczej, prawie 400 węzłów cieplnych i ponad 660 ogrzewanych budynków na terenie całego miasta.

  Więcej o samym przedsiębiorstwie, jego utworzeniu, rozwoju na przestrzeni tych 35 lat, będziecie się Państwo mogli dowiedzieć z przygotowywanej, dosyć obszernej publikacji jubileuszowej.

  1 lipca
  2019

  W sobotę 29 czerwca, jak co roku o tej porze, na stawach przy zasańskiej ciepłowni, dla pracowników MPEC i ich rodzin został zorganizowany

  FESTYN CIEPŁOWNIKÓW 2019

  Festyn Ciepłowników

  który w tym roku miał nieco bardziej odświętny, jubileuszowy charakter, stanowiąc część obchodów 35-lecia Spółki.

  Ok. godz. 18.00 oficjalnego otwarcia festynu dokonał Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, który przywitał wszystkich przybyłych pracowników przedsiębiorstwa wraz z osobami towarzyszącymi, a następnie zaprosił ich do wspólnej zabawy.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, także tegoroczne spotkania pracowników, niejednokrotnie z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami z innych działów przedsiębiorstwa, dodatkowo w miłej, piknikowej atmosferze, przy muzyce i smacznych potrawach, było doskonałą okazją do rozmów, wspomnień i wspólnej zabawy.

  Dodatkową atrakcją festynu było losowanie nagród dla przybyłych na festyn pracowników, ufundowanych zarówno przez MPEC, jak i współpracującą z naszą Spółką firmę PANMAR.

  W Festynie wzięło udział ok. 70 osób - pracowników wraz z osobami towarzyszącymi.

  Do zobaczenia za rok!

  Fotorelacja z Festynu Ciepłowników 2019

  27 czerwca
  2019

  Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że już od najbliższego poniedziałku 1 lipca b.r. rozpocznie się

  PLANOWANA PRZERWA
  W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

  Przerwa remontowa

  która potrwa maksymalnie do niedzieli 7 lipca.

  Zgodnie z przygotowywanymi już od wielu dni szczegółowymi harmonogramami, podczas przerwy zostaną przeprowadzone prace konserwacyjno-remontowe sieci, m.in.: wymiana zaworów, manometrów, termometrów, odwodnień, odpowietrzeń i pozostałej armatury, które to prace mogą zostać przeprowadzone jedynie podczas postoju sieci. Przeprowadzona zostanie również konserwacja studzienek oraz wpalenia zaworów i przyłączy do istniejącej infrastruktury sieciowej, co pozwoli uniknąć przerw w dostawach ciepła w późniejszym terminie.

  Jeszcze większy zakres prac został przewidziany do przeprowadzenia w ciepłowni Zasanie. Podczas przerwy zostaną m.in. wymienione zawory, przepustnice, kryzy, sprawdzone zostaną nastawy, dysze, dławiki oraz dziesiątki innych elementów i urządzeń kotłów i taśmociągów. Wyremontowane i zakonserwowane zostaną także urządzenie i instalacje elektroenergetyczne: transformatory, rozdzielnie elektryczne, układy falownikowe oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Podobnie jak w przypadku sieci ciepłowniczej, wszystkie te prace można przeprowadzić jedynie przy unieruchomionym układzie wytwarzania ciepła oraz po odłączeniu zasilania.

  Pragniemy jednak Państwa zapewnić, że wszystkie te prace będą organizowane i realizowane w taki sposób, aby przerwa remontowa potrwała jak najkrócej a ciepła woda jak najwcześniej popłynęła do Państwa mieszkań.

  W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac i wznowienie dostaw ciepła, będziemy informować o tym Państwa na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia". Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

  Za wszelkie spowodowane przerwą remontową niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

  27 czerwca
  2019

  W ostatnich dniach MPEC przeprowadza

  PRACE ODKRYWKOWE NA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

  Prace odkrywkowe

  przy skrzyżowaniu ul. Focha i Borelowskiego. Prace te, oprócz oceny stanu technicznego sieci ciepłowniczej, mają również na celu zbadanie możliwości wykorzystania istniejącego kanału ciepłowniczego do ułożenia w nim planowanego przyłącza wysokoparametrowego. Po zakończeniu przerwy remontowej podobne prace odkrywkowe zostaną przeprowadzone po drugiej stronie ulicy, w sąsiedztwie budynku przy ul. Borelowskiego 1.

  Oprócz prac odkrywkowych Dział Wykonawstwa MPEC prowadzi również przewidziane w harmonogramie na rok bieżący prace konserwacyjno-remontowe węzłów cieplnych oraz prace modernizacyjne. Obecnie przeprowadzane są modernizacje węzłów cieplnych przy ul. Mniszej 8 i Kasprowicza 11, które zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb i wymagań ogrzewanych za ich pośrednictwem odbiorców.

  W pierwszej dekadzie lipca MPEC rozpoczyna również prace przy realizacji tegorocznych inwestycji rozwojowych. W pierwszej kolejności zostaną wybudowane przyłącza ciepłownicze do sali gimnastycznej wznoszonej przy Szkole Podstawowej Nr 14 (ul. Borelowskiego) oraz budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 7. O pozostałych pracach inwestycyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

  4 czerwca
  2019

  W poniedziałek 3 czerwca b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

  ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
  MPEC W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

  Zgromadzenie Wspólników MPEC

  z udziałem Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Jadwigi Jędruch i Zarządu Spółki.

  Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów w przedsiębiorstwie, reprezentował na Zgromadzeniu Wspólników Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

  Po ustaleniu porządku Zgromadzenia Wspólników, Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec omówił najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w roku 2018 a następnie przedstawił "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018" i "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018", zaś Przewodnicząca Rady Nadzorczej Jadwiga Jędruch przedstawiła "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018".

  Następnie Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej MPEC z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

  20 maja
  2019

  Nieco później niż w latach ubiegłych, w czwartek 16 maja nastąpiło

  ZAKOŃCZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2018/2019

  koniec sezonu

  czyli wstrzymanie dostarczania ciepła na cele grzewcze do obiektów największych naszych odbiorców, czyli Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

  Pomimo, że tegoroczne zakończenie sezonu grzewczego nastąpiło kilka-kilkanaście dni później niż w latach ubiegłych, to zarówno jego długość – 233 dni, jak i średnia zewnętrzna temperatura wynosząca +6,1ºC, nie odstawały od średniej z ostatnich lat.
  W poprzednich sezonach grzewczych wartości te wynosiły odpowiednio: 2017/18 – 215 dni +5,1ºC; 2016/17 – 235 dni +4,7ºC; 2015/16 – 222 dni +6,1ºC; 2014/15 – 216 dni +5,4ºC; 2013/14 – 232 dni +6,4ºC.

  20 maja
  2019

  16 i 17 maja b.r. Prezes Zarządu przemyskiego MPEC-u Kazimierz Stec uczestniczył w Warszawie w Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (branżowej samorządowej organizacji ciepłowników), połączonym z Galą Jubileuszową, zorganizowaną z okazji

  XXV-LECIA FUNKCJONOWANIA IGCP

  Złota odznaka IGCP

  Oprócz przedstawicieli władz: Pana Tadeusza Skobla – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Energii, Pana Pawła Sałka – Doradcy Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Polityki Klimatycznej, Pana Artura Michalskiego – Wiceprezesa NFOŚiGW, Pawła Mzyka – Kierownika KOBiZE oraz Zarządu IGCP, w Gali wzięli udział również przedstawiciele szeregu organizacji branżowych współpracujących z „Izbą”, przedstawiciele świata nauki, m.in. prof. Wojciech Bujalski, prof. Waldemar Kamrat, dr Małgorzata Kwestarz i prof. Krzysztof Wojdyga oraz przedstawiciele branżowych mediów i firm.

  W trakcie Gali uhonorowani zostali twórcy oraz długoletni działacze Izby.
  Złotą odznakę IGCP, wręczaną przez Grażynę Bielawską-Cieśla, Wiesława Chmielowicza oraz Aleksandra Wellengera, byłych wieloletnich Przewodniczących Rady Izby oraz pamiątkowy medal okolicznościowy otrzymał m.in. Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec.

  15 maja
  2019

  Pomimo, że aura za oknem radykalnie „odbiega od kalendarza”, to MPEC nie czeka z realizacją remontowego harmonogramu i

  PRZEPROWADZA ZAPLANOWANE PRACE REMONTOWE

  Remonty, remonty ....

  zarówno w źródle ciepła – ciepłowni Zasanie, jak i systemie przesyłowo-dystrybucyjnych.

  W najbliższych kilku tygodniach zostanie przeprowadzony remont obydwu suwnic bramowych, służących do wyładunku węgla z wagonów na plac składowy opału, obejmujący część elektryczną, hydrauliczną oraz oświetlenie suwnic.

  Prace remontowe prowadzone będą także w biegnącym pod placem składowym tunelu nawęglania.

  Remonty i konserwacje czekają także dwa największe zainstalowane w ciepłowni kotły WR-25 (K3 i K4 o mocy 29 MW każdy), które w ostatnim roku przepracowały odpowiednio 2 i 3 tys. godzin. Oprócz części mechanicznej, prace remontowe obejmą także obwody zasilania, sterowania, sygnalizacji oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

  W ramach prac prowadzonych „na sieci”, wykonywane są aktualnie prace modernizacyjne rozdzielni elektrycznej AKPiA (urządzenia pomiarowe i automatycznego sterowania pracą węzła) jednego z największych węzłów cieplnych eksploatowanych przez MPEC – W093A, ogrzewającego całe osiedle Kazanów.

  Trwają również prace przygotowawcze do demontażu węzła cieplnego przy ul. Kasprowicza 11, w miejsce którego zostanie zainstalowany nowy węzeł cieplny, o parametrach i charakterystyce pracy dostosowanych do aktualnych potrzeb zasilanych za jego pośrednictwem odbiorców. W następnej kolejności zmodernizowany zostanie węzeł przy ul. Mnisza 8.

  Prowadzone są również końcowe prace montażowe dwóch węzłów cieplnych, w budynkach przy ul. Goszczyńskiego 7 i Leszczyńskiego 3.

  A już w połowie czerwca rusza realizacja w terenie pierwszych tegorocznych inwestycji rozwojowych, które na szczęcie będą dla mieszkańców naszego miasta o wiele mniej uciążliwe, niż prowadzone w roku ubiegłym prace przy układaniu ciepłociągu w najbardziej ruchliwej części Przemyśla.

  10 maja
  2019

  Wzrost temperatury pod koniec kwietnia b.r. sprawił, że wielu odbiorców, jak się wydaje przedwcześnie, złożyło wnioski o wyłączenie ciepła, a tym samym zdecydowało się zakończyć ogrzewanie swoich obiektów w bieżącym sezonie grzewczym. Spadki temperatur, szczególnie w nocy, do zaledwie 3-5oC, połączone z utrzymującą się dużą wilgotnością powietrza sprawiły, że kilkudziesięciu odbiorców zwróciło się do naszego przedsiębiorstwa o

  PONOWNE WŁĄCZENIE OGRZEWANIA

  Nie ma sensu marznąć ...

  Wśród odbiorców, którzy zdecydowali się na ponowne włączenie ciepła są zarówno administratorzy obiektów usługowych, placówek użyteczności publicznej, ale również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

  Wg prognoz pogody na najbliższych kilkanaście dni, nocą wciąż utrzymywały się będą dosyć niskie temperatury, zaledwie kilka stopni powyżej zera, co przy kilkunastostopniowych temperaturach w dzień i dużej wilgotności powietrza, będzie powodowało odczuwalny dyskomfort termiczny, szczególnie u osób starszych i dzieci.

  Dlatego też przypominamy, że sezon grzewczy wciąż jeszcze trwa, zaś użytkownicy Ciepła Systemowego, stosunkowo niewielkim kosztem, mogą zapewnić sobie oraz swoim bliskim poczucie komfortu termicznego i zlikwidować dokuczliwe poczucie chłodu we własnym mieszkaniu.

  Jest to o tyle istotne, że w okresie przejściowym, z jakim mamy właśnie do czynienia, ciepło do mieszkań naszych odbiorców dostarczane jest w takiej ilości i w takich godzinach, kiedy jest to potrzebne. Przy wzroście temperatury zewnętrznej układ automatyki pogodowej natychmiast wyłączy węzeł i wstrzyma dostarczanie ciepła do grzejników. Przy ponownym spadku temperatury węzeł zostanie automatycznie załączony a wraz ze spadkiem temperatury grzejniki będą się robiły coraz cieplejsze. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie komfortu termicznego w mieszkaniu a równocześnie zapobiega poborowi ciepła, którego odbiorca nie potrzebuje i generowaniu związanych z tym kosztów.

  Wszystkich odbiorców, administratorów i zarządców nieruchomości, którzy są zainteresowani ponownym włączeniem ogrzewania swoich obiektów, prosimy o kontakt telefonicznych z dyspozytorem ruchu pod nr tel. 993 lub 519-147-071

  Równocześnie informujemy wszystkich mieszkańców budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym a administrowanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe - jeżeli nie posiadacie Państwo zawartej bezpośrednio z MPEC-em umowy sprzedaży ciepła, wnioski o rozpoczęcie ogrzewania prosimy zgłaszać do administratora lub zarządcy budynku.

  8 maja
  2019

  W dniu dzisiejszym, w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu miało miejsce uroczyste podpisanie trójstronnego

  Porozumienia w sprawie rozwoju produkcji i dystrybucji
  Ciepła Systemowego na terenie Miasta Przemyśla.

  Podpisanie porozumienia

  Porozumienie podpisali przedstawiciele Zarządu PGNiG Termika: Jarosław Głowacki i Dawid Jaworski, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. - Kazimierz Stec i Maciej Patoczka.

  Wspomniane Porozumienie określa zasady współpracy, mającej na celu modernizację układu wytwarzania ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy oraz jego dostosowanie do restrykcyjnych wymogów prawnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

  W ramach działań modernizacyjnych, PGNiG Termika w pierwszej kolejności wybuduje na terenie ciepłowni Zasanie jednostkę kogeneracyjną zasilaną gazem ziemnym, o mocy elektrycznej 5 MW i termicznej 10 MW. Oprócz tego analizowane są i inne projekty modernizacyjne, m.in. budowa kotła opalanego biomasą, dywersyfikacja lokalizacji źródeł zasilania systemu ciepłowniczego oraz modernizacja istniejących jednostek węglowych, zmniejszająca ich emisyjność.

  Podpisanie porozumienia

  Przeprowadzenie wspomnianych inwestycji skutkować będzie nie tylko ograniczeniem ilości emitowanych zanieczyszczeń: pyłów zawieszonych, NOx, SOx, ale ixCO2, co przy dynamicznie rosnących cenach uprawnień do emisji (EUA) umożliwi redukcję dolegliwego składnika kosztów wytwarzania ciepła. Ale to nie jedyna korzyść, gdyż projektowany zakres modernizacji układu wytwarzania ciepła pozwoli na uzyskanie przez przemyski system ciepłowniczy statusu „systemu efektywnego”, co umożliwi ubieganie się przez MPEC o zewnętrzne środki finansowe na rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego.

  Łączny koszt wspomnianej modernizacji źródła ciepła jaki poniesie PGNiG Termika w ciągu najbliższych kilku lat szacowany jest na ok. 50 mln. zł.

  Ale najważniejszym efektem zawartego Porozumienia i jego praktycznej realizacji, będą z całą pewnością korzyści, jakie odniosą mieszkańcy Przemyśla:

  Podpisanie porozumienia

 • czystsze powietrze nad Przemyślem, w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego i ciepłowni Zasanie,
 • szybsza rozbudowa systemu przesyłowo-dystrybucyjnego i zapewnienie dostępu do Ciepła Systemowego coraz większej liczbie mieszkańców,
 • skrócenie a docelowo likwidacja letniej przerwy w dostawie ciepłej wody;
 • zachowanie konkurencyjności cenowej Ciepła Systemowego w porównaniu z alternatywnymi sposobami ogrzewania.

 • Jak zaznaczył Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, „współpraca z PGNiG Termika to kolejny, bardzo ważny krok w rozwoju naszego miasta. Mieszkańcy chcą oddychać coraz lepszym powietrzem i mieć możliwość korzystania z mniej uciążliwych źródeł ciepła, a to zapewnia nam podpisane dzisiaj porozumienie. Dzięki temu projektowi i pracy wielu osób w ciągu ostatnich lat, finalizujemy dzisiaj pomysł gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla na długi czas. To pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość”.

  7 maja
  2019

  W czwartek 2 maja b.r., z okazji Dnia Flagi RP, na Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu, klub sportowy Czuwaj Wiaro! Przy współpracy Stowarzyszenia Regia Civitas i SP Nr 4 zorganizował

  TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI

  Turniej piłkarski

  z rocznika 2012 i młodszych, w którym wzięły udział drużyny ze szkółek piłkarskich, działających przy klubach sportowych: Czuwaj/UKS 6 Przemyśl I i II, Polonia Przemyśl, Żurawianka Żurawica, FA Jarosław, Giganci Radymno, AP Krasiczyn, Legia Soccer School. Łącznie 64 młodych zawodników.

  Na początku młodzi piłkarze wspólnie ze zgromadzonymi gośćmi i kibicami odśpiewali hymn Polski, w trakcie którego wyeksponowana została flaga państwowa. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, witając młodych zawodników i życząc im udanego turnieju.

  Rozgrywki turniejowe przebiegły we wspaniałej, przyjaznej atmosferze i zostały potraktowane przez zawodników bardziej w kategoriach wspólnej zabawy niż rywalizacji. Na koniec wszyscy uczestnicy turnieju zostali odznaczeni pamiątkowymi medalami i drobnymi upominkami, ufundowanymi m.in. przez naszą Spółkę.

  W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny przedsiębiorstwa w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

  Turniej Piłkarski dla dzieci - Fotorelacja

  18 kwietnia
  2019

  Jak co roku, w dniach 16 i 17 kwietnia b.r. w siedzibie MPEC odbyło się

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY

  Spotkanie z Prezesem Zarządu MPEC

  W szkoleniu uczestniczyło 80 pracowników naszej Spółki, w tym wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, kadra inżynieryjno-techniczna oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

  Szkolenie prowadzili panowie Piotr Gaweł i Jerzy Bober.

  Przed częścią szkoleniową zostały zorganizowane tradycyjne już

  SPOTKANIA PRACOWNIKÓW MPEC
  Z ZARZĄDEM SPÓŁKI

  podczas których Prezes Zarządu Kazimierz Stec zaprezentował szczegółowe dane techniczno-ekonomiczne dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2018, po czym przedstawił bieżącą sytuację przedsiębiorstwa oraz średnio i długookresowe plany i zamierzenia, głównie w kontekście wymogów środowiskowych i wymuszonych przez te regulacje zmian technologicznych układu wytwarzania ciepła.

  5 kwietnia
  2019

  W piątek 29 marca b.r. odbyło się

  UROCZYSTE POŻEGNANIE
  ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ LESZKA ROCZNIAKA

  Pożegnanie Leszka Roczniaka

  długoletniego pracownika naszej Spółki.

  Przez ponad 30 lat, tj. od listopada 1988r. pan Leszek pracował w ciepłowni Zasanie na różnych stanowiskach: mistrza, mistrza zmianowego, brygadzisty i dyspozytora mocy, czuwając nad prawidłowością, z biegiem lat coraz bardziej skomplikowanego procesu wytwarzania ciepła.

  Już po kilku miesiącach pracy, jego ówczesny przełożony napisał w oficjalnym dokumencie, że „pan Leszek Roczniak stanowi perspektywicznie jednostkę wartościowego pracownika naszego przedsiębiorstwa”. Kolejne lata pracy jedynie potwierdzały bardzo wysoką ocenę, zarówno kompetencji jak i osobowości pana Leszka.

  Pan Leszek Roczniak zawsze był osobą otwartą i uśmiechniętą, czym szybko zjednywał sobie ludzi, zaś przyjazne usposobienie pomagało w nawiązywaniu przyjacielskich relacji, zarówno ze współpracownikami, jak i podwładnymi, z którymi współpracował kierując brygadą eksploatacyjną.
  Ponadto zawsze punktualny, schludny i dokładny w swojej pracy, czym zjednywał sobie uznanie i szacunek.

  Poza podstawowym zakresem obowiązków zawsze znalazł czas na „dopieszczenie” drzewek i krzewów na terenie ciepłowni. To dzięki jego pasji długo jeszcze będziemy podziwiać różnie i ciekawie przycięte krzewy.

  Panie Leszku, składamy serdeczne podziękowania i z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego na tym nowym etapie życia, realizacji wszelkich, nawet najbardziej szalonych marzeń i odkładanych "na później" planów.

  29 marca
  2019

  Podobnie jak w latach ubiegłych, pod koniec marca ukazał się nowy numer naszego bezpłatnego wydawnictwa

  MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO NR 8 - EDYCJA PRZEMYSKA

  Magazyn Ciepła Systemowego

  W najnowszym numerze Magazynu, tym razem aż 24 stronicowego, możecie Państwo przeczytać m.in. o efektywności termicznej i sposobach jej poprawy, czyli w jaki sposób można faktycznie ograniczyć koszty ogrzewania, jakie wiążą się z tym koszty i ile na tym możemy zyskać. W artykule tym przedstawiliśmy także, ile naprawdę kosztowało ogrzewanie mieszkań w kilku budynkach Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2009-2018. Zaskoczenie gwarantowane!

  Dla wszystkich, którzy zastanawiaj się nad zmianą dotychczasowego sposobu ogrzewania nieruchomości – krótki poradnik jak przyłączyć budynek do sieci ciepłowniczej, przedstawiający najważniejsze zalety i wady najpopularniejszych systemów grzewczych, innych niż Ciepło Systemowe oraz procedurę przyłączania budynku do sieci ciepłowniczej, warunki, czas oczekiwania, koszty, zasady rozliczeń za ciepło, itp.

  Oprócz tego w najnowszym MCS-ie znajdziecie Państwo dwa artykuły historyczne: „MPEC i Architektura” (powinno być archeologia), opisujący w skrócie, co interesującego udało nam się odkryć przy okazji ubiegłorocznych prac przy układaniu ciepłociągu na Starym Mieście oraz w cyklu przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem Systemowym – klasztor Dominikanek, z krótką historią tego obiektu, który od 400 lat zdobi pejzaż naszego miasta.

  Oprócz tego przedstawiamy najważniejsze inwestycje wykonane w roku 2018 i zaplanowane na rok 2019 oraz problem przemyskiego smogu przez nieco inny pryzmat.

  Magazyn Ciepła Systemowego już jest dostępny dla Państwa m.in. we wszystkich przemyskich sklepach sieci Piotruś Pan, jak również w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 i Wodnej 7 oraz w siedzibach MPEC i PGM.

  Zapraszamy do lektury.

  Magazyn Ciepła Systemowego Nr 8 w formacie pdf

  25 marca
  2019

  W minioną środę przyszła do nas długo oczekiwana wiosna a wraz z nią coraz wyższe temperatury. Dlatego też powoli zapominamy o kaloryferze na ścianie a przypominamy sobie o rozpoczynającym się

  SEZONIE NA KALORYFER... NA BRZUCHU

  który przez zimę niektórzy z nas nieco zaniedbali.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. tradycyjnie już o tej porze roku, zaprasza do wspólnych ćwiczeń, pozwalających stopniowo odzyskać formę po zimie i zmienić bojler na kaloryfer.

  Do ćwiczeń może się przyłączyć każdy, niezależnie od płci, wieku czy też aktualnej kondycji fizycznej. Dla każdego, w tym również dla pań, które chcą wrócić do formy po okresie ciąży, przygotowany został odpowiedni, dedykowany zestaw ćwiczeń, pozwalający w odpowiednim tempie zrzucić zbędne kilogramy i wypracować wymarzoną sylwetkę.

  Pomocne w tych „zmaganiach” będą dla Państwa filmy z zestawami ćwiczeń o różnym stopniu trudności i poziomie zaawansowania, jak również książeczki „Zmień bojler na kaloryfer” z planem treningowym, opisem zbilansowanej diety oraz sposobem obliczania wskaźnika masy ciała BMI.

  Zapraszamy do wspólnych treningów.

  Filmy z ćwiczeniami na YouTube
  Filmy z ćwiczeniami na profilu FB Ciepła Systemowego
  Książeczka "Zmień bojler na kaloryfer"

  19 marca
  2019

  Kilkanaście dni temu Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. zatwierdził

  PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNY
  ORAZ INWESTYCYJNY NA ROK 2019

  Budowa sieci ciepłowniczej

  Plan techniczno-ekonomiczny zakłada zbilansowanie tegorocznych kosztów i przychodów spółki oraz niewielki, symboliczny zysk w wysokości 4 tys. zł brutto. Bardziej interesujący dla mieszkańców Przemyśla jest z pewnością tegoroczny Plan Inwestycyjny MPEC w którym przewidziano przyłączenie do systemu ciepłowniczego 15 budynków oraz dokończenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2018, w efekcie których Ciepło Systemowe popłynie do kolejnych 8 budynków.

  Łącznie na inwestycje rozwojowe zostanie przeznaczone 2 mln. zł, co pozwoli na wybudowanie ok. 0,5 km sieci ciepłowniczej oraz zakup i montaż 11 węzłów cieplnych.

  Ponadto zmodernizowanych lub całkowicie wymienionych zostanie 6 węzłów cieplnych oraz przebudowanych kilka fragmentów systemu ciepłowniczego, co pochłonie łącznie ok. 800 tys. zł.

  Łączne wydatki ujęte w planie inwestycyjnym MPEC na rok 2019 wynoszą ok. 3,3 mln. zł.

  12 marca
  2019

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. prosi o

  SKŁADANIE OFERT HANDLOWYCH NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO
  KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

  PARAMETRY:
  - 22-18-0,54:
  - wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
  - popiół - do 18 % ± 1,0 %
  - siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
  - temperatura spiekania > 950oC.

  ILOŚĆ:
  Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem – ok. 25.000 ton.
  Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

  TERMIN DOSTAWY:
  Sukcesywnie w terminie od września 2019r. do kwietnia 2020r. – zgodnie z harmonogramem.
  MPEC posiada duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

  MIEJSCE DOSTAWY:
  loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202).

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  Oferty z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC oraz warunków płatności prosimy składać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby spółki - Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub przesłać faksem na nr +48 16 670 53 84 lub e-mailem na adres mpec@mpec.przemysl.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019r.

  INFORMACJE DODATKOWE:
  Szczegółowych informacji udziela
  Wiesław Pałka – tel. 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

  Ogłoszenie w formacie pdf
  Ogłoszenie w BiP MPEC Przemyśl

  11 marca
  2019

  Awaria systemu elektroenergetycznego będąca skutkiem silnych wichur, które nawiedziły nasz rejon w nocy z soboty na niedzielę (9/10 marca) spowodowała m.in.

  GODZINNĄ PRZERWĘ W DOSTAWIE CIEPŁA

  przerwa w dostawie ciepła

  do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej.

  Z powodu braku zasilania od godz. 3.25 do godz. 4.15, nie mogły pracować m.in. pompy obiegowe i cyrkulacyjne oraz układy sterujące poszczególnymi węzłami cieplnymi.

  Wspomniana awaria pozbawiła zasilania także przemyską ciepłownię. I to pomimo faktu, że ciepłownia posiada trzy niezależne od siebie linie zasilające, doprowadzone z trzech różnych kierunków. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce ponad 20 lat temu!

  Na szczęście, przerwa w zasilaniu nie trwała zbyt długo, zaś dosyć wysoka temperatura zewnętrzna (ok 6oC) w połączeniu z dużą bezwładnością systemu ciepłowniczego sprawiły, że większość mieszkańców naszego miasta nawet nie odczuła przerwy w dostawie ciepła.

  Po powrocie zasilania, układ automatycznego sterowania włączyły urządzenia węzłów i wszystko wróciło do normy.

  27 lutego
  2019

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

  zamówienia na zakup paliw płynnych
  w okresie 01.04.2019 - 31.03.2020

  tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

  Oferty na zamieszczonym poniżej formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 20 marca 2019 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
  „oferta – postępowanie Nr 1/P/2019 nie otwierać przed godz. 730 20 marca 2019 roku”
  na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
  37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

  Szczegółowe informacji dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się w formularzu ofertowym i propozycji umowy.

  Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
  Wiesław Pałka - tel: 16 670 24 20 wew. 37 lub 519 147 076
  w godzinach 800 – 1000.


  Formularz ofertowy
  Propozycja umowy
  Ogłoszenie w BiP MPEC Przemyśl

  27 lutego
  2019

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez MPEC, a także pozostałych kontrahentów korzystających z usług świadczonych przez naszą Spółkę, że z dniem 1 lutego 2019r. został wprowadzony

  Cennik za usługi dodatkowe

  NOWY CENNIK
  ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE

  który zostanie doręczony wszystkim naszym odbiorcom początkiem marca, wraz z fakturami za ciepło za m-c luty b.r.

  Cena większości usług ujętych w cenniku, w stosunku do roku 2018 nie uległa zmianie. Podwyższeniu o 1,6 % (wskaźnik inflacji podany przez Prezesa GUS) uległa natomiast cena 4 usług związanych z eksploatacją instalacji w budynku i lokalu, rozliczania zimnej wody na potrzeby c.w.u. oraz regulacją parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie. Skany wspomnianych dokumentów zostały zamieszczone poniżej.

  Od dnia 1 lutego b.r. waloryzacji o wspomniany wskaźnik inflacji ulegają również opłaty naliczane na podstawie zawartych umów: na korzystanie z instalacji w budynku (opłata 10,25 zł/m-c netto) oraz na eksploatację i konserwację węzłów cieplnych i innych urządzeń energetycznych (opłata zgodna z indywidualną umową).

  Równocześnie informujemy, że wspomniany cennik nie dotyczy opłat za ciepło, które naliczane są na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy dla ciepła.

  Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC
  Cennik w formacie pdf
  Pismo informujące o zmianach wprowadzonych w cenniku

  20 lutego
  2019

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o planowanej

  PRZERWIE REMONTOWEJ W DNIACH 1-7 LIPCA 2019 R.

  Przerwa remontowa

  czyli planowanej przerwie w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązującymi w naszej Spółce.

  Oprócz wspomnianej przerwy remontowej, w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami konserwacyjno-remontowymi urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. Harmonogram tych prac wraz z wykazem obiektów, w których mogą wystąpić wspomniane przerwy i zakłócenia w dostarczaniu ciepła opublikujemy na naszych stronach internetowych w późniejszym terminie.

  W trakcie przerwy remontowej zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe urządzeń ciepłowni Zasanie oraz odcinków miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Równocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 01 - 07.07.2019r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

  Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

  Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.

  14 lutego
  2019

  Jak co roku, po serii audytów wewnętrznych przeprowadzonych w ramach Systemu Zarządzania Jakością niemal we wszystkich komórkach organizacyjnych naszej Spółki, w środę 13 lutego b.r. odbyło się

  SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

  Spotkanie podsumowujące audit

  Z auditorami oraz kierownikami auditowanych komórek, przy udziale członków Zarządu MPEC.

  W listopadzie 2018r. 22 auditorów wewnętrznych przeprowadziło łącznie 11 auditów, w ramach których sprawdzono prawidłowość trybu i sposobu postępowania przy realizacji poszczególnych zadań z regulującymi je procedurami, instrukcjami oraz wewnętrznymi zarządzeniami.

  Auditem zostały objęte niemal wszystkie obszary funkcjonowania Spółki, począwszy od ochrony środowiska i gospodarki miałem węglowym, realizacji zadań inwestycyjnych po obsługę klientów – odbiorców.

  Ubiegłoroczny audit był już 7 z kolei „cyklem” prowadzonym w naszym przedsiębiorstwie od roku 2012.

  Oprócz funkcji quasikontrolnych, audity pozwalają także na szczegółowe zapoznanie się przez pracowników Spółki z zadaniami realizowanymi przez inne komórki przedsiębiorstwa, uwarunkowaniami determinującymi podejmowanie takich a nie innych decyzji czy stosowanych rozwiązań a także lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy jednostkowymi czy nawet indywidualnymi kompetencjami i zadaniami a funkcjonowaniem całej organizacji.

  5 lutego
  2019

  Skończył się miesiąc styczeń, a więc w naszej strefie klimatycznej z reguły najchłodniejszy miesiąc w roku. Czas więc na

  KRÓTKIE PODSUMOWANIE

  Podsumowanie stycznia 2019

  z punktu widzenia pracy systemu ciepłowniczego i zużycia Ciepła Systemowego.

  Zacznijmy od temperatury, która w styczniu 2019r. wyniosła -1,7oC (wartość średniomiesięczna), zaś najzimniejszy był dzień 7 stycznia, z temperaturą średniodobową -7,1oC.

  W roku ubiegłym, styczeń był co prawda wyraźnie cieplejszy +1,7oC, jednak tegoroczna styczniowa temperatura była zbliżona do temperatur średniomiesięcznych z analogicznego okresu w ostatnim ćwierćwieczu.

  W styczniu 2019r. ciepłownia Zasanie wytworzyła 98,6 tys. GJ ciepła, zużywając do tego celu 5,1 tys. ton opału, zaś sumaryczne zużycie ciepła przez odbiorców wyniosło 87,6 tys. GJ, przekraczając tym samym plan o 4,6 tys. GJ. Zbieżna z planem była natomiast wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej, która wyniosła 74,1 MW.

  Ostatnio tak duże zamówienie mocy cieplnej odnotowaliśmy ….. 20 lat temu, tyle że w zupełnie innych realiach, gdy energochłonność budynków była bardzo wysoka a inwestycje związane z termomodernizacją i poprawą efektywności cieplnej dopiero się rozpoczynały.

  System ciepłowniczy Przemyśla w styczniu 2019r., zarówno w segmencie wytwarzania jak i przesyłu i dystrybucji ciepła, poza drobnymi, usuwanymi na bieżącą zakłóceniami i usterkami, pracował praktycznie bezawaryjnie. I oby tak pozostało!

  4 lutego
  2019

  Zima w Przemyślu

  Z pewnością niewiele osób zwróciło na to uwagę, ale od początku kalendarzowej zimy minęło dokładnie 44 dni i tyle samo przyjdzie nam jeszcze czekać na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tak więc dzisiejszy dzień, tj. 4 lutego to

  ŚRODEK KALENDARZOWEJ ZIMY

  pomimo, że zaokienna aura bardziej przypomina późną jesień, zaś jak wskazują prognozy pogody, temperatury przez kilkanaście najbliższych dni będą oscylowały wokół zera.

  Jednak zdaniem meteorologów o wiele wcześniej, bo już za ok. 4 tygodnie zawita do nas wiosna meteorologiczna.

  Póki co muszą nam jednak wystarczyć ciepłe grzejniki i gorąca herbata ;-).

  1 lutego
  2019

  W styczniu b.r.

  MPEC ROZPOCZĄŁ DOSTARCZANIE CIEPŁA
  DO DWÓCH KOLEJNYCH BUDYNKÓW

  na terenie naszego miasta, do których infrastruktura ciepłownicza została doprowadzona w ramach realizacji ubiegłorocznego planu inwestycyjnego.

  18 stycznia b.r. rozpoczęliśmy ogrzewanie 8-lokalowego budynku przy ul. 29-go Listopada 17, zaś w środę 30 stycznia b.r. 4-lokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Wyczółkowskiego 4 .

  Dotychczas obydwa budynki ogrzewane były węglem, tak więc ich podłączenie do sieci ciepłowniczej to kolejnych kilka dymiących kominów mniej. Przy przemyskich problemach z zanieczyszczonym powietrzem, każde zlikwidowane niskoemisyjne źródło ciepła to kolejny krok do rozwiązania wspomnianego problemu.

  W najbliższym czasie ogrzewanie systemowe uzyska budynek przy ul. Ratuszowej 7 w którym aktualnie trwa montaż instalacji odbiorczej, zaś w nieco późniejszym terminie, sąsiednie budynki przy ul. Plac Rybi 1 i 2.

  Wyczółkowskiego 4

  29-go Listopada 17

  1 lutego
  2019

  Aż przykro o tym pisać, jednak wczoraj, tj. 31 stycznia, wybitnie niekorzystne warunki atmosferyczne w naszym mieście oraz kumulacja zanieczyszczeń samochodowych i pochodzących z sektora komunalno-bytowego, czyli domowych pieców grzewczych spowodowały, że

  Przemyśl dołączył do grupy polskich miast
  o najbrudniejszym powietrzu

  Smog w Przemyślu !

  Najgorzej było ok. godz. 20.00. Czujnik zainstalowany przy ul. Mickiewicza
  Odczyt z czujnika zainstalowanego przy ul. Mickiewicza 30
  zarejestrował stężenie pyłu PM10 na poziomie 318 µg/m³ czyli dopuszczalna norma została przekroczona o 635 %, zaś pyłu PM2,5 187 µg/m³ czyli przekroczenie normy aż o 748 %!

  Niewiele lepiej było i w innych dzielnicach Przemyśla. Przy ul. Kopernika
  Odczyt z czujnika zainstalowanego przy ul. Kopernika 14
  zarejestrowane wartości wyniosły odpowiednio 272 µg/m³ (543 %) i 178 µg/m³ (711 % normy), przy ul. Sienkiewicza
  Odczyt z czujnika zainstalowanego przy ul. Sienkiewicza
  242 µg/m³ (484 %) i 145 µg/m³ (582 %), zaś przy ul. Słowackiego
  Odczyt z czujnika zainstalowanego przy ul. Słowackiego
  225 µg/m³ (451 %) i 155 µg/m³ (621 %).

  Czujnik jakości powietrza zainstalowany w zasańskiej części miasta przy ul. Okrzei
  Odczyt z czujnika zainstalowanego przy ul. Okrzei 1
  wskazywał natomiast wczoraj o godz. 20.00 poziom stężenia pyłów PM10 - 245 µg/m³ (491 %), zaś PM2,5 – 146 µg/m³ (585 %).

  Warto przy tym zauważyć, że tak wysokie poziomy zanieczyszczenia powietrza pojawiły się, pomimo utrzymującej się stosunkowo wysokiej temperatury, w przedziale od 0ºC do -3ºC. Na szczęście, zapowiadany na dzisiaj i jutro dosyć silny, chwilami porywisty wiatr powinien rozwiać zanieczyszczenia, jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zmiana warunków atmosferycznych na korzystniejsze w żaden sposób nie rozwiązuje problemu mieszkańców naszego miasta, duszonych przez zanieczyszczone powietrze i smog.

  Aktualne dane o temperaturze, poziomie zanieczyszczeń w poszczególnych rejonach miasta wraz z graficzną wizualizacją tego procesu, możecie Państwo obserwować na stronie Mapie Airly.

  25 stycznia
  2019

  W ostatnich tygodniach w środkach masowego przekazu zaroiło się wręcz od artykułów dotyczących

  REALIZACJI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

  Trudno jednak śledzić wprowadzane co chwilę zmiany a w natłoku informacji zorientować się czego tak naprawdę wspomniany program dotyczy, kto i kiedy może do niego przystąpić oraz z jakich form wsparcia i na jakich warunkach skorzystać.

  Czyste Powietrze  Zacznijmy może od tego, że istnieją dwa równoległe programy o nazwie „Czyste powietrze”.

  Pierwszy z nich to 15 punktowy dokument zaprezentowany przez rząd w styczniu 2017r., przedstawiający kluczowe obszary i kierunki działania, których celem ma być rozwiązanie problemu smogu w Polsce, począwszy od wprowadzenia wymagań jakościowych kotłów i paliw, instalację czujników jakości powietrza, po wspieranie działań termomodernizacyjnych i elektromobilności.

  Drugi z nich to uruchomiony we wrześniu 2018r. program priorytetowy „Czyste powietrze”, obejmujący przede wszystkim dofinansowanie w różnej formie i w różnej wysokości wymiany przestarzałych i nieefektywnych węglowych źródeł ciepła na nowocześniejsze i mniej emisyjne oraz wsparcie przy pomocy różnych narzędzi przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dzięki połączeniu tych dwóch działań, możliwe jest zarządzanie energią w sposób efektywny, co powinno poprawić równocześnie jakoś powietrza i stan domowych budżetów.

  Ponieważ nasza Spółka wspiera wszelkie działania prowadzące do poprawy efektywności cieplnej oraz jakości powietrza, dlatego też postanowiliśmy zebrać i poniżej przedstawić najważniejsze informacje dotyczące programu „Czyste powietrze”.

  Program "Czyste powietrze" realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które po krótkiej przerwie, od 21 stycznia 2019r. wznowiły przyjmowanie wniosków, tyle że w nieco zmienionej formie i  wypełniane wg nowej instrukcji.

  Finansowanie programu >>>

  Na program „Czyste powietrze”, który będzie realizowany w latach 2018-2029, przewidziano w ramach całkowitej puli środków na ten cel 103 mld zł, z czego na 63,3 mld zł zostanie przeznaczone na dotację, zaś 39,7 mld zł na pożyczki zwrotne. Środki te, w zależności od realizowanych komponentów programu pochodziły będą z budżetu państwa i budżetów samorządów gminnych biorących udział w programie.

  <<< zwiń


  Kto może skorzystać z programu? >>>

  Obecnie (po zmianach wprowadzonych w styczniu 2019r.) mogą z niego skorzystać osoby fizyczne - właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

  Nie będą mogły z niego niestety skorzystać (przynajmniej na obecnym etapie realizacji) osoby mieszkające w domach wielorodzinnych (np. kamienicach), używające do ogrzewania swoich mieszkań paliw stały i pieców kaflowych, kotłów, itp., pomimo że w miastach takich jak Przemyśl, wspomniane ograniczenia podmiotowe stanowią duży problem społeczny i środowiskowy.

  Program skierowany jest pośrednio także do gmin, które w jego ramach (na razie jest to program pilotażowy) mogą zawierać porozumienia z ministerstwem właściwym ds. gospodarki, umożliwiające współfinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, co umożliwiłoby m.in. przyłączenie do sieci ciepłowniczej znacznej liczby domów jednorodzinnych, ogrzewanych dotychczas węglowymi źródłami ciepła, niespełniającymi standardów niskoemisyjnych.

  Gminy, które przystąpią do programu będą musiały m.in. opracować gminne programy niskoemisyjne zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej i innymi kluczowymi dokumentami oraz zapewnić finansowanie 30 % kosztów realizacji porozumienia.

  Szczegółowe regulacje tego aspektu programu zawiera Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 51)

  <<< zwiń


  Jakie instrumenty wsparcia przewiduje program? >>>

  Beneficjenci programu "Czyste powietrze" mogą uzyskać finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz innych przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze w różnych formach:
 • dotacji
 • pożyczki
 • dotacji i pożyczki
 • ulgi podatkowej (tzw. ulgi termomodernizacyjnej)


 • <<< zwiń


  Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać? >>>

  Nowe kryterium wprowadzone do programu w styczniu b.r. stanowi kryterium dochodowe. Im niższe średnie miesięczne dochody w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, tym wyższy procentowy poziom dofinansowania realizowanych tzw. przedsięwzięć niskoemisyjnych.

  W założeniu, największe dofinansowanie powinni otrzymać najubożsi – nawet na pokrycie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jeszcze wyższe dofinansowanie, nawet 100 % ze środków publicznych na działania związane z termomodernizacją budynku z równoczesną wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła będą mogły otrzymać rodziny "ubogie energetycznie" (stanowisko ministerstwa przedsiębiorczości i technologii dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 16.01.2019r.).

  Szczegóły dotyczące intensywności dofinansowania w zależności od dochodów znajdziecie Państwo m.in. w tym Załączniku.

  Beneficjent programu może uzyskać w formie dotacji zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie preferencyjnej pożyczki.

  Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

  Dodatkowo, maksymalna wysokość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jednak w sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi.

  <<< zwiń


  Jakie przedsięwzięcia obejmuje dofinansowanie? >>>

  Program przewiduje dofinansowanie dwóch elementów realizujących jego podstawowe cele:
 • wymianę starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe;
 • termomodernizację budynków jednorodzinnych.

 • W ramach programu "Czyste powietrze" można uzyskać dofinansowanie na kilka rodzajów inwestycji:
 • wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa);
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 • Szczegóły dotyczące wymagań technicznych dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót znajdziecie Państwo w Załączniku do programu oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489).

  <<< zwiń


  Regulacje tworzące ramy prawne komponentów programu "Czyste powietrze" >>>

  Oprócz programu priorytetowego "Czyste powietrze" wprowadzono do niego działania uzupełniające, regulowane przez poniższe akty prawne:
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 51);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246);
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489);

 • Ponadto dla realizacji programu Czyste powietrze, a przede wszystkim określenia wymogów technicznych dla instalowanych w jego ramach urządzeń, istotne są również unijne regulacje prawne, m.in.:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenia .... (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 ... w odniesieniu do dopuszczalnych odchyleń w procedurach weryfikacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG )


 • <<< zwiń  22 stycznia
  2019

  Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 1 lutego 2019r. wchodzi w życie

  ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

  Taryfa dla ciepła

  obowiązującej od 1 października 2018r. do 30 września 2019r., zatwierdzonej decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKR-4210-21(6)/2018/277/XVI/JM z dnia 14 września 2018r.

  Wspomniana zmiana została zatwierdzoną przez Prezes URE decyzją nr OKR-4210-44(4)/2018/2019/277/XVIA/JM z dnia 16 stycznia 2019r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2019r. poz. 404.

  Zmiana taryfy wynikała z konieczności wprowadzenia zmian cen i stawek opłat wyszczególnionych w pkt. 4 Taryfy, co zostało spowodowane wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w porównaniu do kosztów stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat obowiązujących od 1 października 2018r.

  Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w zmienionej taryfie w porównaniu z taryfą obowiązującą od 1 października 2018r wynosi średnio 5,00 %, co oznacza wzrost cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 5 %.

  Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

  przedstawia poniższa tabela

  Rozwiń tabelę >>>


  Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


  Grupa Taryfowa przeciętny wzrost cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło w %
  O-p 5,73
  I-w 4,82
  G-w 5,01
  G-z 4,76
  O-n 0,00
  średni wzrost
  całkowitych opłat za ciepło
  5,00

  Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

  <<< zwiń tabelę

  Informacja o zmianie taryfy dla ciepła wraz z nową wysokością cen i stawek opłat zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła początkiem lutego b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc styczeń 2019r. lub w odrębnej korespondencji elektronicznej.

  Wyjaśnienie dla odbiorców i użytkowników ciepła
  Pragniemy Państwa zapewnić, że zdajemy sobie sprawę z faktu, że kolejna podwyżka cen ciepła wprowadzana na przestrzeni kilku zaledwie miesięcy, stanowi dla naszych odbiorców i użytkowników ciepła odczuwalny wzrost obciążeń finansowych z tego tytułu.

  Jednak zarówno zmiana taryfy wprowadzona od 1 października 2018r., jak i obecny 5 % wzrost cen ciepła wynikają w całości z dynamicznego wzrostu ponoszonych przez Spółkę kosztów, głównie zakup węgla i uprawnień do emisji CO2 (tzw. uprawnienia EUA), na które nie mamy żadnego wpływu. Zakup węgla i uprawnień do emisji CO2 stanowi 44 % w kosztach rodzajowych Spółki.

  Jeszcze w styczniu 2018r. średnia giełdowa cena EUA wynosiła ok. 8,50 Euro/szt (ok. 36,50 zł/szt), co przekładało się na ok. 3,60 zł w cenie 1 GJ ciepła. Obecnie koszty zakupu przez naszą Spółkę 1 szt. EUA wahają się w przedziale 23 –25 Euro (ok. 105 zł) a więc w cenie 1 GJ ciepła stanowią one aż ok. 10 zł!

  Przy ujemnej rentowności MPEC-u za rok 2018 oraz bardzo ograniczonych możliwościach dalszej redukcji i tak już okrojonych kosztów funkcjonowania na które Spółka ma wpływ, opisany powyżej, znaczący wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, a także paliw, towarów i usług musi niestety skutkować wprowadzeniem wyższych cen ciepła dla naszych odbiorców.


  Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator w formacie xlsx, ułatwiający wyliczenia.

  Taryfa dla Ciepła + Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy
  Kalkulator opłat za ciepło

  22 stycznia
  2019

  Po raz kolejny wystarczyło zaledwie kilka nieco chłodniejszych dni, aby jak podają portale informacyjne nad niektórymi regionami Polski zalegało

  BARDZO BRUDNE POWIETRZE

  Mapa zanieczyszczenia powietrza

  Jak czytamy w artykule pt. Powietrze wciąż ekstremalnie brudne, "czujnik w Gliwicach pokazał stężenie pyłów PM2,5 w powietrzu na poziomie 129 µg/m³, czyli 517 proc. dopuszczalnej normy, zaś PM10 - 306 µg/m³, czyli 613 proc. normy. Nieciekawie jest też m.in. w Rybniku (stężenie PM2,5 wynosi tam 789 proc. normy), Bytomiu (PM2,5 444 proc. normy), Katowicach (550 proc. normy) czy Bielsku-Białej (633 proc. normy). (...) czujniki w Krakowie pokazują nawet ponad 700 proc. dopuszczalnej normy PM2,5 w powietrzu, a w Wieliczce stężenie niebezpiecznych pyłów wynosi 629 proc. normy (dla PM2,5, PM10 - 722 proc. normy)". (źródło. Interia.pl)

  Na szczęście w Przemyślu, w porównaniu ze wzmiankowanymi w artykule miastami aż tak tragicznie nie jest, co wcale oczywiście nie oznacza, że jest dobrze.

  Przeglądając aktualne i historyczne dane (z ostatniej doby) dotyczące poziomu stężenia pyłów PM10, PM2,5 i PM1, mierzonego przez 7 czujników zlokalizowanych w różnych częściach Przemyśla, można zauważyć, że największe stężenia zanieczyszczeń zostały odnotowane wczoraj (21.01.2019r.) we wszystkich rejonach miasta w godzinach 21-23. Maksymalne zarejestrowane stężenia PM 10 wyniosły 243 µg/m³ (486 % dopuszczalnej normy), PM2,5 – 158 µg/m³ (633 % dopuszczalnej normy) zaś dla PM1 - 88 µg/m³.

  Na szczęście, pomimo dosyć sporego nocnego spadku temperatury, w następnych godzinach poziom zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu zauważalnie się obniżył.

  Obserwując prognozy pogody na najbliższe godziny nie mamy jednak złudzeń, że zarówno dzisiaj, jak i w najbliższych dniach, lepiej sobie darować wieczorne spacery na tzw. "świeżym powietrzu".

  Aktualne dane o temperaturze, poziomie zanieczyszczeń w poszczególnych rejonach miasta wraz z graficzną wizualizacją tego procesu, możecie Państwo obserwować na stronie Mapie Airly.

  15 stycznia
  2019

  Co prawda w kalendarzu sam środek sezonu grzewczego 2018/2019, jednak we wszystkich komórkach organizacyjnych naszej Spółki trwają już

  PRZYGOTOWANIA DO KOLEJNEGO SEZONU GRZEWCZEGO

  Inwestycje 2019

  obejmujące zarówno prace remontowe i modernizacyjne funkcjonujących węzłów cieplnych (urządzeń i pomieszczeń), prowadzenie analiz i pomiarów, pozwalających zoptymalizować pracę systemu ciepłowniczego, jak również prace przygotowawcze i projektowe zmierzające do rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączenia do niej kolejnych budynków.

  Już w ubiegłym tygodniu przystąpiliśmy do zaplanowanych na rok 2019 prac remontowych pomieszczeń węzłów cieplnych przy ul. 3-go Maja i Kasprowicza. W kolejnych miesiącach wyremontowane zostaną pomieszczenia i urządzenia co najmniej kilkunastu kolejnych węzłów.

  W najbliższym czasie zatwierdzony zostanie przez organy Spółki Plan Inwestycyjny MPEC na rok 2019, o szczegółach którego niezwłocznie poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej. Uchwalenie wspomnianego Planu uruchomi kolejny etap procedur związanych z opracowywaniem warunków technicznych, przygotowywaniem umów przyłączeniowych, uzyskiwaniem zgód i pozwoleń oraz pozostałych prac przedinwestycyjnych, które z reguły są o wiele bardziej czasochłonne niż fizyczne wykonanie inwestycji, czyli ten etap prac inwestycyjnych, który jest widoczny dla postronnych obserwatorów.

  11 stycznia
  2019

  Co prawda do zawodów zostało jeszcze kilka dni, jednak nasza Spółka chciałaby już dzisiaj Państwa zaprosić i gorąco zachęcić do kibicowania przemyskim badmintonistom podczas drugiego już rozgrywanego w naszym mieście

  TURNIEJU BADMINTONA VICTOR POLISH JUNIOR

  Plakat zawodów

  który odbędzie się w dniach 17-20 stycznia b.r. a mecze rozgrywane będą tradycyjnie w przemyskiej hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30.

  Równolegle w dniach 17-19 stycznia b.r. w hali sportowej w Medyce rozgrywany będzie satelitarny turniej Victor Polish Youth.

  Podczas wspomnianego turnieju nasze miasto będzie gościło absolutną światową czołówkę juniorskiego badmintona. Łącznie w zawodach weźmie udział ok. 400 zawodników z 21 państw całego świata.

  Dzisiaj to jeszcze juniorzy, jednak jak zapewnia dyrektor zawodów Dariusz Stańko, „część z tych zawodników już za kilka lat będziemy mogli oglądać za rok na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio a już na pewno za 5 lat na olimpiadzie w Paryżu.” Dlatego też warto już dzisiaj zobaczyć jak grają i obserwować kariery tych utalentowanych sportowców, w tym m.in. naszego najlepszego zawodnika Patryka Kordka.

  Wstęp na wszystkie mecze turnieju jest bezpłatny.

  W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

  9 stycznia
  2019

  Przypominamy wszystkim, że jutro, tj. 10 stycznia, jak co roku, obchodzimy

  ŚWIATOWY DZIEŃ OBNIŻANIA KOSZTÓW ENERGII

  Na pomysł obchodzenie tego nietypowego święta wpadła funkcjonująca od 1995r. niezależna organizacja Canadian Energy Efficiency Alliance, zaś jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na możliwość, a biorąc pod uwagę zaostrzane środowiskowo-klimatyczne regulacje prawne i w ślad za nimi rosnące koszty energii, nawet konieczność racjonalnego i oszczędnego z niej korzystania.

  Oszczędzamy energię

  Jest to również dobra okazja do prowadzenia działań edukacyjnych, ukazujących powiązania pomiędzy racjonalnym korzystaniem z energii, domowymi budżetami i możliwymi do uzyskania tą drogą oszczędnościami, związanymi z wytwarzaniem energii kwestiami ekologicznymi oraz prawami konsumentów.

  Wspomniane działania powinny być prowadzone szczególnie w naszym kraju, zarówno ze względów ekologicznych i zanieczyszczenia powietrza, jak i ekonomicznych, gdyż już dzisiaj ceny energii i gazu, mierzone siłą nabywczą Polaków, należą do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej.

  Jak wynika z prowadzonych badań, (np. raportu CBOS “Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska”, którego lekturę polecamy) zdecydowana większość Polaków deklaruje, wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia (95%), używanie energooszczędnego oświetlenia (87%), czy też sprzętu AGD i RTV energooszczędnego, o wysokich klasach efektywności energetycznej (A+ do A+++).

  Badani wykazują się również świadomością i wiedzą dotyczącą oszczędzania nie tylko energii elektrycznej, ale i cieplnej. Docieplenie budynku i wymiana okien na nowoczesne - szczelne o dużej izolacyjności termicznej, to najczęściej wskazywane i preferowane sposoby zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie kosztów ogrzewania.

  Warto przy tej okazji budować świadomość, że oszczędzać energię należy na co dzień a nie tylko od święta!

  8 stycznia
  2019

  W związku z ostatnimi zawirowaniami wokół energii elektrycznej i regulacjami prawnymi mającymi na celu zablokowanie wzrostu ich ceny (Dz.U. 2018 poz. 2538), coraz bardziej słyszalny staje się głos branży ciepłowniczej, dotyczący

  WZROSTU CEN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

  Trudno oczywiście porównywać funkcjonowanie koncernów elektroenergetycznych do firm ciepłowniczych, których skala działalności, stopień rozdrobnienia oraz zróżnicowanie technologiczne i prawne jest nieporównywalnie większe.

  Ciepło Systemowe

  Jednak branża ciepłownicza, w tym i przemyski MPEC, borykają się z analogicznymi problemami jak elektroenergetyka: wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w ciągu 1 roku z 5 do 23 euro za 1 szt. (tj. z 21,50 zł do 98,90 zł), utrzymujących się wysokich cen węgla, czy też wzrostem koszów materiałów i usług zewnętrznych. A to jedynie największe pozycje kosztowe.

  W odróżnieniu od elektroenergetyki, branża ciepłownicza a właściwie odbiorcy ciepła systemowego, pomimo kierowanych do władz apeli i przedstawianych wyliczeń, nie otrzymali jednak żadnego wsparcia, czy to w postaci obniżonej stawki VAT, czy też w innej formie.

  Jak policzyli eksperci z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, gdyby przenieść wprost w cenie ciepła wzrost kosztów jego wytworzenia i dystrybucji, to podwyżki w roku 2018 w stosunku do 2017 musiałyby wynieść ponad 30% !!!

  Przypominamy, że ciepło dostarczane przez naszą Spółkę w roku 2018 podrożało średnio o ok. 8,6%, co przy „przemyskiej szczupłości portfeli”, dla wielu naszych odbiorców już stanowiło znaczny wzrost kosztów ogrzewania. Jednak pomimo wprowadzenia restrykcyjnych działań oszczędnościowych ograniczających koszty, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, nie mogło to zapewnić Spółce dodatniego wyniku finansowego za rok 2018.

  Niestety, analitycy dosyć zgodnie przewidują, że w roku 2019 i w najbliższych latach, koszty a w ślad za nimi ceny energii, w tym ciepła, będą coraz wyższe.

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury dwóch artykułów przedstawiających sytuację branży ciepłowniczej na progu roku 2019. Po wojnie o prąd czas na ciepło. Opłaty za ogrzewanie też pójdą w górę oraz Prąd to dopiero preludium. Za ciepło też zapłacimy więcej

  4 stycznia
  2019

  Styczeń to z reguły czas podsumowań i rozliczeń całego ubiegłego roku. Wpisując się w ten trend, także i nasza Spółka przedstawia sporządzone na gorąco, krótkie

  PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MPEC W ROKU 2018

  Działalność MPEC w roku 2018

  Długość i temperatura sezonu grzewczego:
  W roku 2018 sezon grzewczy trwał 218 dni (01.01 – 30.04 i 25.09 – 31.12) i był o 11 dni krótszy od sezonu grzewczego w roku 2017 i o 13 dni w stosunku do roku 2016.

  Średnia temperatura sezonu grzewczego wyniosła 5,0oC i była porównywalna z latami 2014-2017.

  Zamówiona moc i sprzedaż ciepła:
  W roku 2018 sprzedaż ciepła wyniosła 453,7 tys. GJ i był wyższa od planu o 21,2 tys. GJ oraz najwyższa od roku 2003, gdy wyniosła 482,1 tys. GJ (przy średniej temp zewnętrznej sezonu +0,9oC).

  Wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej wyniosła 73,86 MW (stan na 31.12.2018r.) i była najwyższa od roku 1999.

  Więcej informacji, zarówno z roku 2018, jak i danych porównawczych z lat 2010 – 2017 znajdziecie Państwo w Tabeli.

  Szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności w roku 2018 znajdziecie Państwo w Raporcie z działalności Spółki za rok 2018, którego publikację planujemy podobnie jak w latach ubiegłych ok. połowy maja b.r.

  Raporty z lat ubiegłych dostępne są dla Państwa w formacie pdf w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  3 stycznia
  2019

  Od 1 stycznia 2019r., oprócz wielu innych zmian prawnych, weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246) wprowadzająca

  NOWĄ ULGĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ

  Działalność MPEC w roku 2018

  Umożliwiającą odliczenie od dochodu (przychodu) nawet 53 tys. zł.

  Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które poniosą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

  Odliczeniu będzie podlegać 23 proc. wydatków, przy czym niezależnie od liczby realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć wspomnianej kwoty 53 tys. zł.

  Nowe przepisy pozwalają odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, których wykaz został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489).

  Wspomniany wykaz obejmuje m.in. zakup węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, czy też wykonanie lub wymianę instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

  Oprócz kwoty, ustawa przewiduje również inne ograniczenia. Pierwszym jest limit czasowy – przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym poniesiono pierwszy związany z tym wydatek. Ulga nie przysługuje, gdy wydatki na wspomniane przedsięwzięcia zostały sfinansowane lub dofinansowane z NFOŚ lub wojewódzkich FOŚ.

  Z ulgi będą mogły również skorzystać osoby, które termomodernizację budynku rozpoczęły przed 1 stycznia 2019r., jednak odliczeniu podlegać będą jedynie wydatki poniesione po dacie wejścia w życie nowego prawa.

  Nowe prawo stanowi kolejny element pakietu działań antysmogowych.

  Nasza Spółka oczywiście wspiera każde rozwiązanie ograniczające zanieczyszczenie powietrza oraz poprawiające efektywność termiczną budynków.


  AKTUALNOŚCI 2019

  Archiwum aktualności >>> 
  2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry