Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

JAK SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ? » PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO


Kto może ubiegać się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej?
O przyłączenie budynku (obiektu) do miejskiej sieci ciepłowniczej może wystąpić do naszego przedsiębiorstwa każda osoba fizyczna lub prawna użytkująca daną nieruchomość na podstawie posiadanego tytułu prawnego: prawa własności, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

O przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej ubiegać się mogą także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Wówczas wniosek przyłączeniowy powinien zostać złożony przez zarząd lub zarządcę danej wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Jak i gdzie można złożyć wniosek przyłączeniowy?
Wniosek przyłączeniowy, czyli wypełniony formularz "Wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu" można przesłać pocztą na adres naszej Spółki, złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, jak również przesłać pocztą elektroniczą na adres mpec@mpec.przemysl.pl.

Oprócz ręcznego wypełniania wydrukowanego wniosku przyłączeniowego, wniosek ten można wypełnić również elektronicznie, wpisując w edytowalne pola wymagane dane i informacje a następnie klikając przycisk "WYŚLIJ".

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku przyłączeniowego?
Na etapie składania wniosku przyłączeniowego MPEC nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych dokumentów. Złożenie wniosku traktowane jest jako wyrażenie zainteresowania przyłączeniem nieruchomości do sieci ciepłowniczej oraz prośba o zbadanie przez MPEC możliwości wykonania takiego przyłączenia oraz określenie ewentualnych warunków i terminu realizacji inwestycji.

Jakie skutki rodzi złożenie wniosku przyłączeniowego?
Złożenie wniosku przyłączeniowego wszczyna formalną procedurę przyłączeniową. Na tym etapie sprawdzane są uwarunkowania techniczne, prawne i ekonomiczne związane z możliwością przyłączenia danej nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Następnie, w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku, MPEC przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w tej sprawie.

Co istotne dla wnioskodawcy, złożenie wniosku przyłączeniowego jest bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych i prawnych z tym związanych. Do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, w dowolnym momencie wnioskodawca może zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Złożenie wniosku przyłączeniowego dostarcza natomiast naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów położonych w określonym rejonie miasta. Informacje te, mają zasadniczy wpływ na podejmowane decyzje o kierunkach oraz tempie rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Jak wygląda realizacja procesu przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej?
Przebieg procesu przyłączania nowego obiektu do sieci ciepłowniczej w sposób schematyczny przedstawia poniższy diagram.

Po wstępnym etapie, czyli złożeniu wniosku przyłączeniowego i sformułowaniu przez MPEC warunków przyłączeniowych, pomiędzy wnioskodawcą i MPEC-em prowadzone są uzgodnienia dotyczące m.in. takich kwestii jak: termin realizacji inwestycji, orientacyjna trasa przebiegu ciepłociągu, przygotowanie pomieszczenia do montażu węzła cieplnego, itp.

Po przeprowadzeniu powyższych uzgodnień, wnioskodawca dostarcza do siedziby MPEC wymagane dokumenty, m.in. dokumentację techniczną budynku, dokumenty poświadczające tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu, pełnomocnictwa do występowania w imieniu wnioskodawcy, itp.

Na podstawie posiadanych dokumentów oraz poczynionych wcześniej uzgodnień, MPEC przygotowuje i przesyła wnioskodawcy projekt umowy przyłączeniowej wraz z załącznikiem – Warunkami przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, określających szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, termin przyłączenia, zakres robót jaki zostanie wykonany oraz ich podział pomiędzy strony umowy.

Po zawarciu umowy przyłączeniowej MPEC przystępuje do uzgodnienia i sporządzenia dokumentacji technicznej, występuje do odpowiednich instytucji o wydanie pozwolenia na budowę, po czym rozpoczyna realizację inwestycji na zasadach i w terminach uzgodnionych z wnioskowawcą, zawartych w umowie przyłączeniowej.

Po wykonaniu inwestycji, następuje jej końcowy odbiór techniczny, oraz przekazanie do eksploatacji.

Jakie prace przy przyłączaniu obiektu do sieci ciepłowniczej wykonuje MPEC a jakie wnioskodawca?
Przyłączanie budynku do sieci ciepłowniczej to tak naprawdę kilka odrębnych, koniecznych do wykonania zadań:
  • budowa przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do budynku
  • budowa węzła cieplnego w budynku
  • budowa instalacji doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego do poszczególnych mieszkań i lokali użytkowych
  • budowa instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach i lokalach.

Z reguły MPEC wykonuje przyłącze ciepłownicze oraz węzeł cieplny w budynku. Odbiorca wykonuje natomiast z własnych środków instalację w budynku oraz instalacje odbiorcze w mieszkaniach, lokalach czy też poszczególnych pomieszczeniach. Ponadto odbiorca przygotowuje pomieszczenie pod montaż węzła cieplnego wg. wytycznych i uzgodnień poczynionych z MPEC-em.

Jak wygląda procedura przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku wielolokalowego?
W zasadniczej części procedura przyłączeniowa budynku jednorodzinnego i wielolokalowego wygląda bardzo podobnie. W przypadku, gdy budynek posiada kilku współwłaścicieli lub funkcjonuje w nim wspólnota mieszkaniowa, wymagane jest odpowiednie umocowanie prawne osoby lub osób występujących w imieniu wnioskodawców.

Gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa, wymagane jest podjęcie przez właścicieli lokali uchwały lub uchwał, zawierających określone zobowiązania i upoważnienia dla zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora.

W przypadku, gdy budynek posiada kilku współwłaścicieli, wymagane jest oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy podpisywali wszyscy współwłaściciele lub powierzyli takie prawo w formie pełnomocnictwa notarialnego jednej lub kilku osobom.

W przypadku budynków wielolokalowych, (głównie wspólnot mieszkaniowych), w których każdy z lokali korzystających z Ciepła Systemowego zostanie wyposażony w odrębny układ pomiarowo-rozliczeniowy i objęty odrębną umową sprzedaży ciepła, wymagane jest dołączenie do umowy przyłączeniowej wypełnionej „Deklaracji przyłączenia lokalu do systemu ciepłowniczego i poboru ciepła”. Dane zawarte w tej deklaracji stanowić będą podstawę przy prowadzeniu prac projektowych i doborze elementów infrastruktury ciepłowniczej na dalszych etapach realizacji procesu przyłączeniowego.

Wzory wspomnianej uchwały oraz deklaracji przyłączenia lokalu do systemu ciepłowniczego zamieściliśmy poniżej.

Kiedy będę mógł rozpocząć ogrzewanie Ciepłem Systemowym?
Po wykonaniu inwestycji, jej odbiorcze i przekazaniu do eksploatacji, niezbędnym warunkiem rozpoczęcia dostarczania ciepła do budynku lub poszczególnych lokali, w zależności od konstrukcji umowy przyłączeniowej, jest zawarcie z naszym przedsiębiorstwem umów regulujących warunki eksploatacji instalacji w budynku (jeśli eksploatację instalacji będzie prowadził MPEC) oraz umowy sprzedaży ciepła, regulującej warunki dostarczania ciepła, prowadzenia rozliczeń oraz wzajemne prawa i obowiązki dostawcy i odbiorcy ciepła. Po zawarciu umowy sprzedaży ciepła, odbiorca stosowny wniosek w którym określa termin włączenia ciepła. Czynność tak, dokumentowana odpowiednim protokołem, kończy proces przyłączeniowy.

Kto odpowiada za eksploatację i prawidłowe funkcjonowanie instalacji odbiorczych?
Z reguły za prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację instalacji odbiorczej doprowadzającej ciepło do poszczególnych lokali, czyli jej regulację, konserwację, usuwanie awarii, itp. odpowiada jej właściciel, czyli właściciel budynku lub wspólnota mieszkaniowa. Za prawidłowe funkcjonowanie instalacji w mieszkaniach odpowiadają właściciele lub użytkownicy tych mieszkań.

Istnieje jednak możliwość zawarcia z naszą Spółką umowy eksploatacyjnej, w ramach której instalacja w budynku a nawet instalacje w poszczególnych lokalach eksploatowane będą przez MPEC. W takim przypadku funkcjonujące przez 24 h/dobę i 365 dni w roku Pogotowie Ciepłownicze MPEC po odebraniu zgłoszenia telefonicznego usunie awarię lub zabezpieczy miejsce awarii. Spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowych czy też właścicielom nieruchomości odpada tym samym konieczność zatrudniania i poszukiwania konserwatora w przypadku awarii ogrzewania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Sławomir Płoszaj
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
mpec@mpec.przemysl.pl
s-ploszaj@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00


Więcej informacji o umowie sprzedaży ciepła.


DOKUMENTY  • icopobierz   | Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

Do góry