Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » POLECANE PUBLIKACJE

POLECANE PUBLIKACJE

Aktualności MPEC Przemyśl Wiele urzędów, instytucji i innych organizacji zamieszcza na swoich stronach internetowych różnorodne, niejednokrotnie bardzo interesujące wydawnictwa, bezpośrednio lub pośrednio związane z rynkiem ciepła: poradniki, analizy, opracowania, zestawienia, prognozy, itd. Są one jednak bardzo rozproszone a dotarcie do wielu z nich bardzo utrudnione. Aby ułatwić wszystkich zainteresowanym dostęp do wspomnianych materiałów postanowiliśmy zabrać najbardziej interesujące z nich na naszej stronie internetowej.
Poniższy zbiór publikacji będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany

Przy każdej publikacji zostanie zamieszczona informacja m.in. o instytucji firmującej dane wydawnictwo, jego przybliżonym rozmiarze oraz stronie internetowej z której pochodzi.
WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

ENERGETYKA CIEPLNA W LICZBACH 2018
Publikacja Urzędu Regulacji Energetyki przedstawiająca wyniki badania działalności 420 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych z całej Polski (2,9 MB).
Analogiczne publikacje z lat ubiegłych.
RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018
Opracowanie Gminy Miejskiej Przemyśl wydane w roku 2019r. przedstawiające stan Gminy Miejskiej Przemyśl w roku 2018, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. (3,9 MB).
RAPORT O STANIE MIASTA PRZEMYŚLA 2018
Opracowanie Gminy Miejskiej Przemyśl zaktualizowane w grudniu 2018r. przedstawiające stan Miasta w najważniejszych sektorach jego funkcjonowania, w tym infrastrukturę techniczną i ciepłowniczą (5,0 MB).
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PRZEMYŚLA
Strategiczny dokument Gminy Miejskiej Przemyśl (uchwalony w 2015r., aktualizacja planu - grudzień 2018r.), określający wizję rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz cele strategiczne i szczegółowe prowadzące do realizacji tej koncepcji. (5,5 MB).
PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA PRZEMYŚLA

Dokument Gminy Miejskiej Przemyśl sporządzony na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne. (3,0 MB).

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2016 – 2030
01 - Część ogólna
02 - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
03 - Charakterystyka miasta
04 - Bilans potrzeb grzewczych
05 - Uwarunkowania rozwoju miasta
06 - System ciepłowniczy
07 - System elektroenergetyczny
08 - System gazowniczy
09 - Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
10 - Energia odnawialna, odpadowa, lokalne nadwyżki energii. Zakres współpracy z sąsiadującymi gminami
11 - Podsumowanie i wnioski
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMYŚLA
NA LATA 2016 - 2023

Opracowanie Gminy Miejskiej Przemyśl przedstawiające zespół działań rewitalizacyjnych na terenie Przemyśla, w tym rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej i podłączenie do niej poszczególnych obiektów (9,9 MB).
RAPORT O STANIE MIASTA PRZEMYŚLA 2017
Opracowanie Gminy Miejskiej Przemyśl zaktualizowane w grudniu 2017r. przedstawiające stan Miasta w najważniejszych sektorach jego funkcjonowania, w tym infrastrukturę techniczną i ciepłowniczą (5,0 MB).
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PRZEMYŚLA
na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.

Opracowanie Gminy Miejskiej Przemyśl z roku 2018 przedstawiające zespół kompleksowych działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, w tym rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej (2,1 MB).
DOM ZIMNY, DOM CIEMNY -
CZYLI UBÓSTWO ENERGETYCZNE W POLSCE

Wydawnictwo Instytutu Badań Strukturalnych analizujące zjawisko ubóstwa energetycznego oraz jego zasięg w Polsce (1 MB).
KOGO OBCIĄŻY WZROST CEN ENERGII?
MAPA WYDATKÓW ENERGETYCZNYCH POLAKÓW

Wydawnictwo Instytutu Badań Strukturalnych przedstawiające diagnozę wydatków energetycznych gospodarstw domowych oraz skutki ekonomiczne i społeczne oczekiwanego wzrostu cen energii elektrycznej i cieplnej w Polsce (5 MB).
ENERGETYKA CIEPLNA W LICZBACH 2017
Publikacja Urzędu Regulacji Energetyki przedstawiająca wyniki badania działalności 429 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych z całej Polski (3,4 MB).
Analogiczne publikacje z lat ubiegłych.
RAPORT NIK
OCHRONA POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (7,8 MB).
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017
Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w listopadzie 2017r. w której na 550 stronach przedstawiono syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2016 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu, działalności na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz kosztów bieżących. (21 MB).
WSKAŹNIKI ZIELONEJ GOSPODARKI W POLSCE
Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona we wrześniu 2016r. w której przedstawiono wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach: kapitał naturalny, środowiskowa efektywność produkcji, środowiskowa jakość życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich następstwa. Uzupełnieniem są wskaźniki kontekstowe, które stanowią źródło podstawowych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (11 MB).
KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA
DO ROKU 2020

Program Ministerstwa Ochrony Środowiska ogłoszony we wrześniu 2015r. (2,9 MB).
ENERGIA 2018
Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w czerwcu 2018r. przedstawiająca podstawowe dane o energii (w tym ciepła), źródłach, strukturze zużycia, cenach itp. na tle innych krajów europejskich (5,3 MB).
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII
W LATACH 2006-2016

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w lipcu 2018r. przedstawiająca analizę globalnych i sektorowych wskaźników efektywności energetycznej obejmującą również sektor ciepłowniczy (1,1 MB).
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA
W LATACH 2014 i 2015

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w listopadzie 2016r. przedstawiająca syntetyczny bilans energii, bilanse przemian energii oraz bilanse poszczególnych nośników. Zużycie bezpośrednie energii w gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców. Zużycie energii na wybrane wyroby i kierunki użytkowania. Ceny zakupu wybranych nośników energii. (2,0 MB). TABELE DO RAPORTU
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA
W LATACH 2013-2014

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w listopadzie 2015r. - syntetyczny bilans energii, bilanse przemian energii oraz bilanse poszczególnych nośników, zużycie bezpośrednie energii w gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców (2,0 MB). TABELE DO RAPORTU
ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2016 ROKU
Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w grudniu 2017r. zawierająca szczegółowe dane dotyczące zużycia 7 wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej (1,7 MB).
ZUŻYCIE ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
W 2015 ROKU

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w marcu 2017r. zawierająca szczegółowe informacje o  zużyciu energii (w tym ciepła)oraz kierunkach jej użytkowania w gospodarstwach domowych, wyposażeniu gospodarstw domowych w urządzenia i sprzęt zużywający energię oraz innych czynnikach strukturalnych mających wpływ na wielkość zużycia (5,0 MB).
PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Publikacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowiąca kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców przy zawieraniu umów z konsumentami, uprawnień konsumentów, takich jak prawo do odstąpienia od umowy czy możliwość złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji (10,3 MB).
VADEMECUM KONSUMENTA
Publikacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opisująca najważniejsze uprawnienia konsumenckie przy zawieraniu i rozwiązywaniu różnego typu umów (7,8 MB).
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA ZACZYNA SIĘ W GMINIE
Publikacja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. przedstawiająca przykładowe działania różnych gmin z całej Polski nakierowane na ograniczenie niskiej emisji (4,4 MB).
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
na lata 2014 - 2020

Publikacja Urzędu Marszałkowskiego przedstawiająca działania rozwojowe województwa podkarpackiego mogące liczyć na finansowe wsparcie w ramach poszczególnych osi priorytetowych (4,5 MB).

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry