Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » ROZLICZENIA ZA CIEPŁO Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI

ROZLICZENIA ZA CIEPŁO Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI

Rozliczenia za ciepło z użytkownikami lokali

INDYWIDUALNE ROZLICZENIA OPŁAT ZA OGRZEWANIE
DLA POSZCZEGÓLNYCH LOKALI


Koniec roku kalendarzowego (lub sezonu grzewczego) to z reguły czas, w którym Odbiorcy ciepła (najczęściej właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe, czyli osoby fizyczne lub prawne posiadające zawartą z MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. umowę sprzedaży ciepła) dokonują rozliczeń opłat za ciepło na cele grzewcze (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dostarczonych do poszczególnych lokali w minionym okresie rozliczeniowym.

Po dokonaniu takich rozliczeń często okazuje się, że użytkownicy poszczególnych lokali muszą dopłacić za ciepło nawet kilkaset złotych.

Otrzymując rozliczenie wielu użytkowników lokali zwraca się bezpośrednio do naszego przedsiębiorstwa z pytaniem:
Dlaczego tak się dzieje, skoro co miesiąc mieszkańcy na bieżąco regulują naliczone opłaty za ciepło?

Widząc skalę problemu postaramy się wyjaśnić co może być przyczyną powstawania tak wysokich niedopłat za ogrzewanie oraz przedstawić najczęściej stosowane zasady rozliczeń za ciepło pomiędzy dostawcą jakim jest MPEC, jego odbiorcami a użytkownikami poszczególnych lokali.

Zacznijmy od początku. Na zarządzającym budynkiem (spółdzielni, administratorze, wspólnocie mieszkaniowej, właścicielu) ciąży ustawowy obowiązek dokonywania rozliczeń opłat za dostarczone media dla użytkowników poszczególnych lokali. Sposób ustalania zaliczek, dokonywania rozliczeń i pobierania opłat powinien zostać szczegółowo opisany w regulaminie uchwalanym w zależności od sposobu administrowania budynkiem (np. wspólnoty mieszkaniowe regulamin ustalają uchwałą). Z reguły administratorzy większych spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych prowadzenie rozliczeń powierzają wyspecjalizowanym firmom (np. ISTA Polska Sp. z o.o.).

Na podstawie zasad ujętych w regulaminie oraz aktualnej struktury zużycia ciepła w poszczególnych lokalach, sporządza się prognozy zużycia c.o. i c.w.u. dla poszczególnych lokali na kolejny okres rozliczeniowy oraz ustala na tej podstawie zaliczkowe opłaty. Wysokość zaliczek powinna pokryć przewidywane rzeczywiste koszty wspomnianych mediów. Ponieważ harmonogram zaliczek ustalany jest z reguły na okres 12 miesięcy, nie uwzględnia on zarówno bieżących zmian cen ciepła, jak również rzeczywistych warunków pogodowych („zimniejsza” lub „cieplejsza”, „dłuższa” lub „krótsza” zima ma bardzo duży wpływ na wysokość całkowitych kosztów ogrzania lokalu).

Różnica pomiędzy sumą naliczonych i wpłaconych przez użytkownika lokalu zaliczek a rzeczywistymi kosztami ciepła zużytego w danym lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego to właśnie "nadpłaty" lub "niedopłaty" wykazane w dokumentach rozliczeniowych - "Rozliczeniach opłat", które użytkownicy lokali otrzymują po dokonaniu rozliczenia danego okresu.

Szczegółowe wyjaśnienie mechanizmu rozliczeń za ciepło, w tym przyczyn powstawania niedopłat, wymaga przedstawienia zarówno sposobu i zasad prowadzenia rozliczeń, jak również zakresu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów biorących udział w tych rozliczeniach.

Ogólny schemat wzajemnych relacji w procesie dostarczania ciepła i rozliczeń pieniężnych z tego tytułu, można przedstawić za pomocą poniższego diagramu:
1.

Jak widać na powyższym diagramie, pierwszym "ogniwem" rozliczeń za ciepło są rozliczenia prowadzone pomiędzy MPEC jako dostawcą ciepła a jego umownym Odbiorcą (wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową, właścicielem budynku itp.), posiadającym umowę sprzedaży ciepła zawartą z MPEC, której treść określa m.in. warunki i zasady dostarczania ciepła do obiektu (budynku, kompleksu budynków lub innego miejsca tzw. granicy dostarczania ciepła) oraz zasady prowadzenia rozliczeń pieniężnych z tego tytułu.

Rozliczenia prowadzone przez MPEC z umownymi odbiorcami ciepła odbywają się wg określonych zasad:
 1. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy
  ustalenie miesięcznego zużycia ciepła przez danego odbiorcę i wystawienie miesięcznej faktury. Opłaty za ciepło regulowane są przez odbiorcę ciepła co miesiąc;
 2. Rzeczywiste zużycie ciepła
  faktury wystawiane przez MPEC na podstawie zamówionej przez odbiorcę mocy cieplnej oraz rzeczywistego (nie prognozowanego, zakładanego, przewidywanego) zużycia ciepła, ustalonego na podstawie odczytu wskazań licznika ciepła. Taki sposób rozliczeń powoduje znaczne zróżnicowanie wysokości opłat za ciepło w poszczególnych miesiącach sezonu grzewczego i miesiącach pozasezonowych;
 3. Ceny i stawki opłat za ciepło ustalane są na podstawie taryfy dla ciepła.
  Zmiana taryfy dla ciepła (z reguły jeden raz w roku kalendarzowym) skutkuje automatyczną zmianą cen i stawek opłat wykazanych na fakturze.

2.

Drugim "ogniwem" rozliczeń za dostarczone ciepło, są rozliczenia prowadzone pomiędzy Odbiorcą ciepła a użytkownikami poszczególnych lokali (właścicielami mieszkań lub najemcami). Rozliczenia te prowadzone są w oparciu o inne zasady, niż rozliczenia pomiędzy MPEC a Odbiorcami ciepła. Szczegółowy sposób prowadzenia rozliczeń z użytkownikami lokali, określający zarówno sposób ustalania zaliczek za ogrzewanie, algorytmy podziału tych opłat (np. wg wskazań podzielników ciepła lub ogrzewanej powierzchni) powinien zostać określony w regulaminie rozliczeń za ciepło, uchwale wspólnoty mieszkaniowej lub innym dokumencie ustalanym dla danego budynku lub kompleksu budynków.

Warto zaznaczyć, że MPEC nie ma żadnego wpływu zarówno na powstanie tych dokumentów, jak również ujęty w nich sposób prowadzenia rozliczeń z użytkownikami poszczególnych lokali. Ustalanie zasad prowadzenia rozliczeń, terminów wnoszenia opłat itd. ma charakter wewnętrzny i regulowana jest w obrębie danego budynku lub zespołu budynków (np. osiedla).

Ogólne zasady rozliczeń prowadzonych pomiędzy odbiorcami ciepła a użytkownikami lokali można ująć w kilku punktach:
 1. kilkumiesięczny lub dłuższy (np. roczny) okres rozliczeniowy.
  Odbiorca ciepła lub firma, której odbiorca zlecił dokonywanie rozliczeń ustala wysokość zaliczek jakie będą płacili użytkownicy lokali w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy i dopiero po tym okresie następuje ich rozliczenie. Przy czym pieniądze wpłacane jako zaliczki za ciepło przez użytkowników lokali gromadzone są na rachunku bankowym Odbiorcy ciepła, nie zaś na koncie MPEC.
 2. zaliczkowo – rozliczeniowy charakter opłat za ciepło.
  Comiesięczne „opłaty za ogrzewanie” uiszczane przez poszczególnych użytkowników lokali, mają w rzeczywistości charakter zaliczki ustalanej przez Odbiorcę ciepła (nie MPEC) na podstawie przewidywanej ilości ciepła zużytego w całym budynku w nadchodzącym okresie rozliczeniowym i podziału tego ciepła na poszczególne lokale, przewidywanych taryfowych cen ciepła, przewidywanej długości sezonu grzewczego, temperatur itd. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Odbiorca dokonuje zbilansowania opłat, polegającego na porównaniu wysokości rzeczywistych opłat za ciepło (należności odbiorcy ciepła wobec MPEC wg wystawionych faktur) oraz zaliczek wpłaconych w tym okresie przez użytkowników lokali. Im bliższe rzeczywistości okażą się te przewidywania, tym wysokość naliczonych zaliczek będzie bliższa realnym należnościom z tego tytułu, jakie powinni ponieść użytkownicy lokali. Jeśli "prognozy" znacznie odbiegną od rzeczywistości, lub z innych przyczyn wysokość zaliczek zostanie ustalona na zbyt niskim poziomie, tym wyższe dopłaty będą musieli uiścić użytkownicy lokali po rozliczeniu danego okresu.
  Warto przy tym podkreślić, że MPEC nie ma żadnego wpływu ani na sposób ustalania wspomnianych zaliczek ani na ich wysokość.
 3. „udziałowy” charakter zużycia ciepła w lokalach ustalany na podstawie odczytów wskazań podzielników ciepła.
  O ile rozliczenia pomiędzy MPEC a Odbiorcą ciepła prowadzone są w oparciu o wskazania licznika ciepła, rejestrującego rzeczywistą ilość pobranego ciepła, o tyle wskazania podzielników ciepła (wyparkowych lub elektronicznych, montowanych na poszczególnych grzejnikach) służą jedynie do ustalenia struktury zużycia ciepła w poszczególnych lokalach, w stosunku do ilości ciepła pobranego w całym budynku, określonej na podstawie wskazań wspomnianego wcześniej licznika ciepła.
  Wewnętrzne regulaminy rozliczeń za ciepło mogą przewidywać m.in. wprowadzenie do rozliczeń rozmaitych współczynników korekcyjnych, uwzględniających np. usytuowanie danego lokalu w bryle budynku, czy też sposób podziału ciepła zużytego do ogrzania części wspólnych budynku. Jednak punktem odniesienia są nadal wskazania licznika ciepła stanowiące podstawę rozliczeń pomiędzy Odbiorcą ciepła a MPEC.
Reasumując można stwierdzić, że po rozliczeniu danego okresu, suma opłat za ciepło wniesionych przez wszystkich użytkowników lokali w danej nieruchomości (budynku) musi pokrywać rzeczywiste koszty ogrzewania danego budynku w okresie rozliczeniowym. Jeśli suma ta jest niższa, to w rozliczeniach opłat za ogrzewanie pojawia się pozycja "niedopłata". W przeciwnym wypadku, gdy suma wpłat pobranych w formie zaliczek była wyższa niż rzeczywiste koszty ogrzewania, nadpłata jest zwracana użytkownikom lokali, lub przenoszona na poczet przyszłych zaliczek, w zależności od wewnętrznych uregulowań w ramach danej wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni itd.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze jeden fałszywy stereotyp, dotyczący cen ciepła i dowolności ustalania ich wysokości przez MPEC.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce, nie funkcjonuje na zasadach rynkowych, w których to dostawca dóbr i usług sam ustala ceny na swoje produkty i sam może je w dowolnej chwili i w dowolnym zakresie zmieniać. Ceny ciepła są w rzeczywistości cenami regulowanymi, zaś nad ich wysokością czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który co roku bada zarówno stan finansowy przedsiębiorstwa, jak również wielkość, strukturę i zasadność kosztów działalności MPEC, mających bezpośrednie przełożenie na cenę ciepła. Jeśli Prezes URE, po gruntownym sprawdzeniu przedłożonych dokumentów uzna, że podwyżka cen ciepła ma mocne uzasadnienie w ponoszonych przez MPEC kosztach, na które z reguły przedsiębiorstwo nie ma wpływu (przede wszystkim ceny węgla, energii elektrycznej, paliw itd.), zatwierdza tzw. taryfę dla ciepła, której najistotniejszą częścią jest cennik części składowych opłat za ciepło. Taryfa taka zatwierdzana jest z reguły na okres 12 - 18 miesięcy.Jeżeli powyższe wyjaśnienia uważacie Państwo za niewystarczające, bądź macie Państwo inne pytania, dotyczące rozliczania opłat za ciepło, prosimy wpisać treść pytania w poniższy formularz i przesłać, naciskając przycisk "wyślij pytanie". Odpowiedź zostanie Państwu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieścimy na naszej witrynie internetowej.O wszelkich problemach i wątpliwościach dotyczących rozliczeń za ciepło, pozostających w kompetencji MPEC, możecie Państwo również porozmawiać telefonicznie z P. Tomaszem Szczerbowskim - kierownikiem działu umów i rozliczeń, pod nr tel. 16 670 42 53 wew. 268.DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry