Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » UMOWA SPRZEDAŻY CIEPŁA

UMOWA SPRZEDAŻY CIEPŁA

Zasady zawierania umów sprzedaży ciepła

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY CIEPŁA

Zawarcie umowy sprzedaży ciepła stanowi końcowy etap procesu związanego z przyłączeniem obiektu Odbiorcy do miejskiego systemu ciepłowniczego, będący równocześnie podstawą rozpoczęcia dostawy ciepła do obiektu w terminie określonym przez Odbiorcę.

Odbiorcą ciepła, a więc stroną zawierającą z naszym przedsiębiorstwem umowę sprzedaży ciepła, może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak również inna jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do obiektu objętego dostawą ciepła. Z reguły jest to ta sama osoba, która zawarła wcześniej umowę przyłączeniową, na podstawie której nastąpiło przyłączenie danego obiektu do systemu ciepłowniczego.

Pierwsza umowa sprzedaży ciepła dla danego obiektu lub umowa z nowym Odbiorcą zawierana jest z reguły (o ile umowa przyłączeniowa nie stanowi inaczej), na okres 12 miesięcy. Po tym terminie, jeśli nie wystąpią przesłanki uzasadniające wcześniejsze rozwiązanie umowy lub inne zdarzenia utrudniające lub uniemożliwiające dostarczanie ciepła w sposób przewidziany w umowie i regulowanie należności z tego tytułu, umowa automatycznie przekształca się w umowę na czas nieoznaczony.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA

W celu zawarcia umowy sprzedaży ciepła należy uprzednio doręczyć do siedziby naszego przedsiębiorstwa kserokopie dokumentów. W zależności od charakteru Odbiorcy są to:

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 • Uchwała o powołaniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Uchwała członków Wspólnoty Mieszkaniowej o imiennym upoważnieniu Członków Zarządu do zawarcia Umowy sprzedaży ciepła z MPEC,
 • Uchwała o sposobie rozliczania zużycia ciepła w częściach wspólnych budynku (różnica między zużyciem ciepła wskazanym przez licznik ciepła dla całego budynku a sumą liczników ciepła dla poszczególnych lokali),
 • Uchwała o dysponowaniu majątkiem (urządzeniami ciepłowniczymi sfinansowanymi przez wspólnotę),
 • Uchwała w sprawie wyboru Zarządcy (o ile wspólnota zawarła umowę o administrowanie),
 • Pełnomocnictwo osób wyznaczonych do reprezentowania Zarządzającego,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • Decyzja w sprawie nadania NIP,
 • Adres do korespondencji.

OSOBY FIZYCZNE - WŁAŚCICIELE LUB NAJEMCY OBIEKTÓW

 • Dokument poświadczający tytuł prawny do obiektu (akt notarialny, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy),
 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Adres do korespondencji.

PODMIOTY GOSPODARCZE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 • Dokument poświadczający tytuł prawny do obiektu (akt notarialny, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy),
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie wpis do KRS-u,
 • Wskazanie (pełnomocnictwo) osób uprawnionych do zawarcia umowy sprzedaży ciepła w imieniu Odbiorcy,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • Decyzja w sprawie nadania NIP,
 • Adres do korespondencji.

Na podstawie doręczonych przez Odbiorcę dokumentów oraz dokumentacji przyłączeniowej i schematu rozliczeniowego, pracownicy Działu Umów i Rozliczeń przygotują projekt umowy sprzedaży ciepła, który następnie przedstawiany jest Odbiorcy do akceptacji.

Pod pojęciem Umowy Sprzedaży Ciepła kryją się trzy powiązane ze sobą dokumenty:
 • Umowa sprzedaży ciepła.
 • Standardy jakościowe obsługi Odbiorców (załącznik).
 • Taryfa dla ciepła (załącznik).

 • Powyższe dokumenty należy traktować jako całość regulującą w sposób kompleksowy stosunki pomiędzy Dostawcą ciepła jakim jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. a Odbiorcą ciepła, z którym rozliczenia za ciepło prowadzone są na podstawie zainstalowanego na granicy dostarczania ciepła układu pomiarowo-rozliczeniowego.

  Przy zawieraniu umowy sprzedaży ciepła, oprócz przedstawienia wspomnianych dokumentów, poprosimy Państwa o określenie wymaganych parametrów technicznych nośnika ciepła, dostarczanego do Państwa instalacji: wielkość ciśnienia statycznego oraz dyspozycyjnego, pojemność instalacji odbiorczej c.o., itp.
  Dane te nie mają wpływu na wysokość opłat za ciepło, czy też zakres praw i obowiązków stron umowy. Umożliwiają natomiast naszym służbom eksploatacyjnym ustawienie optymalnych parametrów dostarczanego ciepła oraz poprawę Państwa komfortu, poprzez zredukowanie do minimum szumów w instalacji odbiorczej czy też wyeliminowanie zjawiska niedogrzewania lokali położonych na wyższych kondygnacjach budynku.

  UMOWA PRZEDPŁATOWA


  W przypadku Odbiorców, którzy:
  • co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekali z zapłatą za ciepło przez okres co najmniej jednego miesiąca,
  • użytkują nieruchomość w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • nie posiadają tytułu prawnego do obiektu do którego dostarczane jest ciepło na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży ciepła,
  Dostawa ciepła odbywa się w oparciu o przedpłatowy system rozliczeniowy.
  Szczegóły dostawy ciepła oraz rozliczeń z tego tytułu zawiera poniższy Regulamin.
  Regulamin dostawy ciepła w oparciu o przedpłatowy system rozliczeniowy

  Wspomniana umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, po którym następuje weryfikacja przestrzegania przez Odbiorcę zawartych w niej zasad. Jeżeli Dostawca nie ma zastrzeżeń w tym zakresie, zawierana jest standardowa umowa sprzedaży ciepła na okres 12 miesięcy, po czym następuje jej weryfikacja. Jeśli nie wystąpią przesłanki uzasadniające wcześniejsze rozwiązanie umowy lub inne zdarzenia utrudniające lub uniemożliwiające dostarczanie ciepła w sposób przewidziany w umowie i regulowanie należności z tego tytułu, umowa automatycznie przekształca się w umowę na czas nieoznaczony.

  Wszelkie informacje na temat umów sprzedaży ciepła, zasad ich zawierania, zmiany, rozwiązywania itp. możecie Państwo uzyskać osobiście w siedzibie MPEC w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8
  Dział Umów i Rozliczeń - pok. 21-23
  tel. 16 670-42-53 wew. 239 i 268  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry