Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

JAK SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ? » WĘZŁY CIEPLNE

WĘZŁY CIEPLNE

Oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, dotycząca dostarczania ciepła do Państwa nieruchomości obejmuje dwie podstawowe propozycje w tym zakresie.

 

Węzeł cieplny wykonywany i eksploatowany przez MPEC

 

 

Ciepło do Państwa obiektów (budynków) dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej oraz węzłów cieplnych, których budowę wykonuje i finansuje w  znacznej części lub nawet w całości nasze przedsiębiorstwo. Państwo jako odbiorcy ciepła ponosicie w tym wariancie przede wszystkim koszty wykonania bądź dostosowania instalacji odbiorczej w obiekcie do odbioru ciepła lub ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego oraz koszty przygotowania pomieszczenia w którym zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego wg wytycznych przedstawionych przez MPEC. Wszelkie pozostałe koszty związane z eksploatacją węzła, jego konserwacją, naprawami, energią elektryczną pobieraną przez urządzenia węzła cieplnego obciążają nasze przedsiębiorstwo. Na nas spoczywa również obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania węzła cieplnego.

 

 

Węzeł cieplny
Węzęł cieplny

Niewątpliwymi zaletami takiego rozwiązania są:
+ znaczne zmniejszenie lub nawet zwolnienie Odbiorcy z konieczności poniesienia nakładów finansowych, związanych z zakupem urządzeń węzła cieplnego,

+ obsługa, regulacja, eksploatacja i konserwacja węzła wykonywana przez wykwalifikowany i doświadczony personel techniczny MPEC, posiadający stosowne uprawnienia w tym zakresie.

+ zapewnienie bezpieczeństwa dostarczania ciepła i zminimalizowanie czasu usuwania ewentualnych usterek i awarii węzła cieplnego. (Jest to szczególnie ważne, gdy awaria nastąpi np w okresie świątecznym)

+ zapewnienie Odbiorcy komfortu związanego z odbiorem ciepła oraz regulacją temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach (Odbiorca dokonuje regulacji temperatury w pomieszczeniu jedynie poprzez odpowiednie ustawienie termozaworów na poszczególnych odbiornikach ciepła. Wszelkie ustawienia parametrów pracy węzła – ciśnienia statycznego i dyspozycyjnego, krzywej grzewczej, przepływu itd dokonują pracownicy służb eksploatacyjnych MPEC).

Wadami tego rozwiązania są przede wszystkim:
- wyższe bieżące koszty ogrzewania niż w wariancie drugim,

- konieczność każdorazowego składania w siedzibie MPEC wniosków o włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy. (Jeden raz w sezonie grzewczym włączenie oraz wyłączenie dostarczania ciepła do obiektu jest wykonywane przez MPEC nieodpłatnie).

 

Jest to więc propozycja głównie dla Odbiorców, którzy chcą zminimalizować koszty związane z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej MPEC, zaś eksploatację węzła cieplnego oraz wszelkie czynności związane z dostarczaniem ciepła do granicy eksploatacji, wolą pozostawić w rękach wykwalifikowanych pracowników naszego przedsiębiorstwa.
Obiekty Odbiorców zasilanych w ciepło w podany wyżej sposób, zostają zaklasyfikowane do grup taryfowych, oznaczonych w taryfie dla ciepła symbolami: G-w, G-z lub I-w, w zależności od lokalizacji węzła cieplnego oraz ogrzewanych obiektów.

 

 

 

Węzeł cieplny wykonywany i eksploatowany przez Odbiorcę

 

Ciepło do Państwa obiektów dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. Koszt zakupu węzła cieplnego, jego montażu, konserwacji i eksploatacji a także koszt wykonania instalacji odbiorczej w obiekcie ponosi w tym wariancie w całości Odbiorca.

 

 

Węzeł cieplny
Węzęł cieplny

Do zalet tego sposobu ogrzewania obiektów należy z pewnością:
+ Niższe bieżące koszty ogrzewania (niższa stawka opłaty za usługi przesyłowe za moc i za ciepło)

+ Większa swoboda w podejmowaniu decyzji dotyczącej włączenia lub wyłączenia centralnego ogrzewania lub całego węzła cieplnego, w zależności od bieżących potrzeb, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie MPEC jako dostawcy ciepła.

Jednak przy tym sposobie ogrzewania, wszystko to, co w wariancie 1 stanowiło zaletę, tutaj staje się wadą:
- konieczność poniesienia przez Odbiorcę nakładów finansowych związanych z zakupem urządzeń węzła cieplnego oraz ich montażem,

- konieczność zapewnienia przez Odbiorcę obsługi, regulacji, eksploatacji i konserwacji urządzeń węzła cieplnego oraz poniesienia związanych z tym kosztów,

- ponoszone przez Odbiorcę ryzyko wystąpienia awarii lub usterek w pracy urządzeń węzła cieplnego, ograniczającej lub nawet uniemożliwiającej ich pracę a więc ogrzewanie obiektu,

- wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem urządzeń węzła cieplnego (np. koszty energii elektrycznej), ponoszone są przez Odbiorcę.

 

Obiekty Odbiorców zasilanych w ciepło w podany wyżej sposobów, zostają zaklasyfikowane do grupy taryfowej oznaczonej w taryfie dla ciepła symbolem O-p.

Wariant 2 to propozycja dla Odbiorców, którzy są gotowi ponieść większe koszty związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MPEC oraz potrafią zapewnić właściwą bieżącą obsługę węzła cieplnego. W zamian za to, mogą natomiast liczyć na niższe bieżące opłaty za ciepło.

 

 

Węzeł cieplny
Węzęł cieplny

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru określonego wariantu ogrzewania Państwa nieruchomości, warto jednak dokonać pełnej analizy całości kosztów ponoszonych przez Odbiorcę z tego tytułu, zawierających nie tylko bieżący koszt ogrzewania, ale również koszty eksploatacji węzła, jego napraw, konserwacji itd.

W razie wątpliwości i pytań, pracownicy Działu Rozwoju i Inwestycji naszego przedsiębiorstwa chętnie pomogą Państwu, zarówno w wyjaśnieniu szczegółowych kwestii związanych z poszczególnymi wariantami, jak i w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru najlepszego dla Państwa wariantu ogrzewania nieruchomości.
W przypadku pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 16 670-57-79 lub osobiście w siedzibie MPEC mieszczącej się w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 18

Jednak zarówno w pierwszym jak i drugim wariancie możliwe jest znaczne zwiększenie atrakcyjności tej formy ogrzewania oraz podwyższenie komfortu poszczególnych mieszkań w ramach budynku wielolokalowego. Poprzez montaż

 

 

MIESZKANIOWYCH STACJI CIEPLNYCH

 

 

oddzielnie dla każdego lokalu, możliwe staje się wykorzystywanie ciepła nie tylko na cele centralnego ogrzewania, ale również dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb konkretnego lokalu. Dodatkowo, zamontowanie liczników ciepła oddzielnie dla każdego lokalu, umożliwi zawarcie indywidualnych umów sprzedaży ciepła pomiędzy użytkownikami lokali (najemcami lub właścicielami mieszkań) a naszym przedsiębiorstwem. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków, gdyż zdejmuje z nich obowiązek prowadzenia rozliczeń za ciepło dla poszczególnych lokali oraz zwalnia z odpowiedzialności za zobowiązania użytkowników poszczególnych lokali wobec naszego przedsiębiorstwa.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry